Begriffsverzeichnis

Antragsteller

öffentlicher Träger (Leadpartner), der einen Antrag auf EFRE-Förderung im Programm einreicht

wnioskodawca

Publiczna jednostka realizująca (partner wiodący) składająca wniosek o dofinansowanie
z EFRR w Programie

assoziierter Partner (AzP)

Projektpartner, der die Projektumsetzung ohne EFRE Förderung unterstützt

partner stowarzyszony (PS)

partner projektu wspierający realizację projektu bez dofinansowania z EFRR

Begleitausschuss (BA)

Gremium, das die Projekte für eine Förderung auswählt und die Umsetzung des Programms überwacht

Komitet Monitorujący (KM)

gremium wybierające projekty do dofinansowania i monitorujące wdrażanie Programu

Begünstigter

öffentlicher bzw. privater Träger, der für die Planung und Umsetzung des Projekts zuständig ist

beneficjent

podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za inicjowaniei wdrażanie danego projektu

Bewertung

formale und qualitative Bewertung des Förderantrags

ocena

ocena formalna i jakościowa wniosku o dofinansowanie

Bewilligung

Abschluss des Fördervertrags

kontraktacja

zawarcie umowy o dofinansowanie

Budgetoption

Projektpartnern zur Auswahl stehende Aufteilungsmöglichkeit des Partnerbudgets in tatsächliche Kosten und vereinfachte Kostenoptionen

opcje budżetu

możliwość podziału budżetów partnerów projektu na koszty rzeczywiste lub zastosowania uproszczonych opcji kosztów

Dauerhaftigkeit

festgelegte Pflicht zum Fortbestehen der im Rahmen des Projektes realisierten Investitionen innerhalb von 5 Jahren nach Abschlusszahlung der EFRE Förderung an den Leadpartner (siehe auch Zweckbindungsfrist)

trwałość projektu

obowiązek zachowania ciągłości inwestycji zrealizowanych w ramach projektu w okresie
5 lat po ostatecznej wypłacie środków z EFRR partnerowi (patrz również okres związania z celami projektu)

Draft Budget

Budgetentwurf eines Partnerbudgets, der als Grundlage zur Kalkulation einer vereinfachten Kostenoption (z. B. Pauschalbetrags) im Zuge der Projektgenehmigung verwendet wird. In der Verordnung wird anstatt des gängigen englischen Begriffs „Draft Budget“ der Begriff „Haushaltsplanentwurf“ verwendet

draft budget

projekt budżetu partnera projektu, który stanowi podstawę do obliczenia uproszczonej opcji kosztów (np. kwoty ryczałtowej) w procesie zatwierdzania projektu.
W rozporządzeniu użyto terminu „projekt budżetu“ zamiast powszechnie stosowanego w języku angielskim terminu „draft budget“

Durchführungszeitraum / Projektzeitraum

Zeitraum, in dem das Projekt und alle damit verbundenen Lieferungen und Leistungen durchgeführt werden müssen

okres realizacji / okres trwania projektu

okres czasu, w którym należy zrealizować projekt oraz wszystkie związane z nim świadczenia i usługi

Eigenmittel / Eigenbeitrag / Partnerbeitrag

von Projektpartnern zu erbringender Beitrag zur Absicherung der 100% Finanzierung der Projektumsetzung

środki własne / wkład własny / wkład partnera

wkład wniesiony przez partnerów projektu w celu zapewnienia 100% finansowania realizacji projektu

Endempfänger

öffentlicher oder privater Träger, der aus einem Kleinprojektefonds eine EFRE-Förderung für die Umsetzung eines Kleinen Projekts erhält

beneficjent końcowy

publiczna lub prywatna jednostka realizująca, która otrzymuje środki EFRR z Funduszu Małych Projektów na realizację małego projektu

Ergebnis-Indikator

vom Programm vordefinierter und von jedem Projekt im Förderantrag auszuwählender und zu quantifizierender Zielwert, der der Messung der Auswirkungen des geförderten Projektes insbesondere auf dessen Ziel- und Nutzergruppe(n) im Rahmen der Projektbewertung sowie bei der Berichterstattung dient

wskaźnik rezultatu

wartość docelowa przewidziana w projektach i wybrana we wniosku o dofinansowanie, służąca do badania wpływu dofinansowanego projektu, w szczególności na jego grupę docelowąi grupę (grupy) użytkowników, weryfikowana w procesie oceny projektu oraz podczas sprawozdawczości

First Level Kontrolleur

ist zuständig für die Überprüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben, die von dem jeweiligen Begünstigten zur Förderung durch die EU vorgelegt wurden; der Kontrolleur wird durch die jeweils am Programm beteiligten Mitgliedstaaten benannt

kontroler I stopnia

podmiot odpowiedzialny za weryfikację kwalifikowalności wydatków zadeklarowanych do dofinansowania z UE przez beneficjenta projektu, wyznaczony przez państwa członkowskie uczestniczące w Programie

Förderantrag

Antrag auf EFRE-Förderung des Projektes im Rahmen des Programms, der dem BA zur Entscheidung vorgelegt wird

wniosek o dofinansowanie

wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach Programu, przedstawiany do decyzji KM

Fördervertrag

Vertrag, in dem die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Verwaltungsbehörde und des Leadpartners im Bereich der Projektumsetzung festgelegt sind

umowa o dofinansowanie

umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej oraz partnera wiodącego w zakresie wdrażania projektu

Jems

elektronisches Datenaustauschsystem, das im Programm von der Projektantragstellung bis zur Programmüberwachung eingesetzt wird

Jems

elektroniczny system wymiany danych wykorzystywany w Programie do składania wniosków projektowych oraz monitorowania Programu

Kleine Projekte

Projekte, die aus einem Kleinprojektefonds gefördert werden

małe projekty

projekty dofinansowywane z Funduszu Małych Projektów

Kleinteilige Projekte

Projekte mit einem Budget bis zu 200.000 EUR, die aus dem Programm gefördert werden, ausgenommen KPF

projekty o małej skali

projekty o budżecie do 200 000 EUR finansowane z Programu  poza FMP

Kofinanzierung

Finanzmittel des Programms zur Anteilsfinanzierung von Projekten

dofinansowanie

środki finansowe Programu na współfinansowanie projektów

Kostenkategorie (KK)

Einteilung von förderfähigen Ausgaben in spezifische Gruppen, aufgeschlüsselt nach ihrem Verwendungszweck (z. B. Personalkosten, Reisekosten, etc.)

kategorie kosztów (KK)

przyporządkowanie wydatków kwalifikowalnych do określonych grup według ich przeznaczenia (np. koszty osobowe, koszty podróży itp.)

Leadpartner (LP)

Projektpartner, der den Förderantrag stellt, den Fördervertrag unterzeichnet und für die finanzielle und inhaltliche Projektumsetzung verantwortlich ist

partner wiodący (PW)

partner projektu odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisujący umowę o dofinansowanie i odpowiadający za finansową i rzeczową realizację projektu

Output-Indikator

vom Programm vordefinierter und von jedem Projekt im Förderantrag auszuwählender und zu quantifizierender Zielwert, der der Messung der Projektziele (Leistungen des Projektes) im Rahmen der Projektbewertung sowie bei der Berichterstattung dient

wskaźnik produktu

wartość docelowa przewidziana w projektach i wybrana we wniosku o dofinansowanie, która służy do weryfikacji celów projektu (efektów projektu), w kontekście oceny projektu, jak również podczas sprawozdawczości

Partnerbericht

vom Projektpartner turnusmäßig (i.d.R. halbjährlich) im Jems einzureichender Bericht mit Informationen zum inhaltlichen Fortschritt der eigenen Aktivitäten und den angefallenen Kosten (Ausgabenliste)

raport partnera

raport składany regularnie (z reguły co pół roku) przez partnera projektu w systemie Jems z informacją o postępie działań i poniesionych kosztach (lista wydatków)

Partnerschaftsvereinbarung

Vereinbarung, in der die gegenseitigen Rechte und Pflichten des Leadpartners und der anderen Projektpartner im Bereich der Projektumsetzung festgelegt sind

porozumienie partnerskie

porozumienie określające wzajemne prawa i obowiązki partnera wiodącego i pozostałych partnerów projektu w zakresie wdrażania projektu

Programm

Kooperationsprogramm Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen

Program

Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Programmpartner

Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und die Republik Polen

Partnerzy Programu

Kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska

Projekt

ein Vorhaben, das auf das Erreichen des gesteckten Zieles, ausgedrückt in Indikatoren abzielt, für dessen Umsetzung ein Zeitrahmen festgelegt ist und das entweder zur Förderung eingereicht oder bereits aus EFRE-Mitteln gefördert wurde

projekt

przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, posiadające określony początek i koniec realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte dofinansowaniem z EFRR

Projektbericht

vom Leadpartner turnusmäßig (i.d.R. halbjährlich) im Jems einzureichender Bericht mit Infomationen zum inhaltlichen und finanziellen Fortschritt des Projekts, der die Grundlage zum Abruf der EFRE-Förderung darstellt

raport o projekcie

raport składany regularnie (z reguły co pół roku) przez partnera wiodącego w systemie Jems z informacją o postępie projektu pod względem merytorycznym i finansowym, stanowiący podstawę do wypłaty środków z EFRR

Projektbudget

beinhaltet die geplanten, eng mit den  Projektaktivitäten verbundenen Gesamtausgaben sowie die Finanzierungsquellen

budżet projektu

obejmuje planowane wydatki całkowite ściśle powiązane z działaniami projektu, a także źródła finansowania

Projektpartner (PP)

jeder Träger, der im Förderantrag aufgeführt ist und der am Projekt beteiligt ist, d. h. der Leadpartner und sonstige Partner

partner projektu (PP)

każdy podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który uczestniczy w projekcie, tzn. partner wiodący i pozostali partnerzy

Rechtsstatus

des Projektpartners und der Eigenmittel kann öffentlich oder privat sein

status prawny

partnera projektu i środków własnych, może być publiczny lub prywatny

reguläre Projekte

sind Projekte mit einem Gesamtbudget größer als 200.000 EUR; ausgenommen KPF

regularne projekty

to projekty o całkowitym budżecie większym niż 200 000 EUR; z wyjątkiem FMP

tatsächliche Kosten

Förderung und Abrechnung von Ausgaben auf Basis von tatsächlich angefallenen Kosten

koszty rzeczywiste

dofinansowanie i rozliczanie wydatków na podstawie faktycznie poniesionych kosztów

technische Fachbehörden

bei Förderung spezifischer Maßnahmen ggf. zu beteiligende fachlich zuständige technische staatliche Verwaltung (z. B. bei Baumaßnahmen)

technicznie wyspecjalizowane urzędy

w przypadku finansowania specyficznych działań właściwe technicznie wyspecjalizowane jednostki administracji  państwowej (np. w przypadku działań budowlanych)

vereinfachte Kostenoptionen

Förderung und Abrechnung von Projektausgaben in Form von Pauschalbeträgen (z. B. Vorbereitungskosten) oder Pauschalsätzen (z. B. Personalkosten)

opcje kosztów uproszczonych

dofinansowanie  i rozliczanie wydatków projektu w formie kwot ryczałtowych (np. koszty przygotowania) lub stawek ryczałtowych (np. koszty osobowe)

Verwalter eines Kleinprojektefonds (KPF-Verwalter)

Begünstigter, der einen Kleinprojektfonds umsetzt, Kleine Projekte auswählt und die EFRE-Förderung an die Endempfänger gewährt

zarządzający Funduszem Małych Projektów (administrator FMP)

beneficjent wdrażający Fundusz Małych Projektów, wybierający małe projekty i przyznający dofinansowanie z EFRR beneficjentom końcowym

zurückgestellte Ausgaben

Ausgaben, die vom First Level Kontrolleur noch nicht mit dem eingereichten Partnerbericht zertifiziert werden können  , weil deren Förderfähigkeit noch nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann (z. B. wegen unvollständiger Nachweise)

wydatki wyłączone

Wydatki, których kwalifikowalność nie może być jeszcze potwierdzona ponad wszelką wątpliwość przez kontrolera I stopnia, (np. z powodu niekompletnych dokumentów poświadczających) i zostały wyłączone

Zweckbindungsfrist

Nutzungsdauer von Gegenständen, Investitionen, Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten im Sinne des Zuwendungszwecks auch über den Durchführungszeitraum hinaus (siehe auch Dauerhaftigkeit)

okres związania z celami projektu

okres korzystania z przedmiotów, inwestycji, gruntów lub z innych praw użytkowania w rozumieniu przeznaczenia dofinansowania, również poza okresem realizacji (patrz także trwałość projektu)