Jems | Zmiany we wniosku

Zmiany we wnioskach są uzgadniane ze Wspólnym Sekretariatem poza systemem  Jems.

Wspólny Sekretariat udostępnia wniosek za pośrednictwem Partnera Wiodącego w celu wprowadzenia zmian. Jednocześnie wygenerowana zostanie nowa wersja wniosku, a jego status będzie oznaczony w systemie jako „Wniosek w trakcie zmian”   lub „Wniosek w trakcie zmian (przed kontraktacją)”.

Uwaga: Od statusu projektu „Wniosek w modyfikacji (przed kontraktacją)” tylko użytkownik partnera wiodącego ma uprawnienia do zapisu we wniosku, natomiast partnerzy projektu mają uprawnienia tylko do odczytu.

Po wprowadzeniu zmian we wniosku, należy ponownie złożyć go w systemie. Po złożeniu otrzyma on status „Złożono poprawiony wniosek”.

Wspólny Sekretariat sprawdza zmieniony wniosek, który następnie może zostać odesłany do poprawy partnerowi wiodącemu, zatwierdzony albo odrzucony.

Jeśli wniosek o zmianę zostanie zatwierdzony, nowa wersja wniosku staje się wiążąca. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, poprzednia wersja wniosku utrzymuje swoją ważność.

Za pośrednictwem Jems partner wiodący otrzymuje automatyczne powiadomienie o jego aktualnym statusie.

Dezaktywacja konta zamiast jego usunięcie

  • Od statusu projektu „zatwierdzony” przez KM, konta partnerów lub partnerów stowarzyszonych mogą być tylko „dezaktywowane”. Ich usunięcie nie jest możliwe,
    a statusu zdezaktywowanego konta nie można zmienić. Możliwe jest jednak edytowanie danych partnerów we wniosku.
  • Od statusu projektu „zakontraktowany „, zmiany w planie pracy C.4 | Pakiet roboczy (inwestycje, działania, produkty) mogą być tylko „dezaktywowane”, nie mogą być usunięte. Dezaktywacji nie można anulować.

Następujące elementy nie mogą zostać zmienione od statusu projektu „zatwierdzony

  • Priorytet, cel szczegółowy
  • Data rozpoczęcia projektu
  • Partner – Budżet: Stawki ryczałtowe

Automatyczne powiadomienia Jems

Użytkownicy w swoim profilu mogą aktywować lub dezaktywować przekazywanie automatycznych powiadomień przez Jems na swój adres e-mail. Dla osób posiadających w Jems status Wnioskodawca – Użytkownik, odbiór jest aktywowany domyślnie.

Jems | Instrukcja Online

Jems | Przegląd
Jems | Ogólne informacje
Jems | Wniosek
Jems | Kontraktacja projektu