Jems | Wniosek

Moje projekty

 • Lista projektów: czyli te, które użytkownik sam wygenerował lub do których użytkownik został przypisany jako wspierający albo partner projektu
 • Lista z otwartymi naborami: czyli te, w których użytkownik może utworzyć i złożyć swój wniosek.

Utworzyć wniosek

Ważne: podczas otwartego naboru, wniosek generuje partner wiodący użytkownik, który następnie ten wniosek składa.

 • „Moje projekty” -> „Nabory” -> „Utwórz wniosek”
 • Stwórz „akronim” -> „Utwórz wniosek”
 • Dane zawarte we wniosku mogą w każdym momencie przed jego złożeniem zostać skorygowane.

Wskazówki do pracy w Jems

 • * Czerwone gwiazdki = pola obowiązkowe/ dane minimlne które muszą być wprowadzone, aby pole z danymi móc zapisać.
 • i = dodatkowe informacje i wskazówki do wniosku.

Wybór języka

1. Język systemu

Język, w którym pokazywane są oznaczenia Jems.

Użytkownicy orientują się w Jems wyłącznie przy pomocy języków systemowych, którymi są j.polski i j.niemiecki. Oznaczenia w języku angielskim nie uwzgledniają specyfiki Programu i odpowiadają stadardom ogólnym, które udostępnia Interact.

2. Język wprowadzania

Język, w którym użytkownik może wprowadzić dane do Jems, co do zasady jest to j.polski albo j.niemiecki.

 • z małymi kołami obok oznaczenia PL lub DE: pola tekstowe muszą zostać wypełnione
 • bez małych kół obok oznaczeń PL lub DE: pola tekstowe są już wypełnione
Tekst opisu obrazu

Session Timeout

Po 1 godzinie braku aktywności użytkownika spowodowanej przykładowo dłuższą rozmową telefoniczną,  nowo wprowadzone dane nie zostaną zapisane przez system Jems.

Wskazówki do pracy z Jems

 • Zapisuj regularnie wprowadzone przez siebie dane!
 • Po zalogowniu przez dłuższą chwilę nie byłeś aktywny w systemie, ale chcesz dalej pracować nad wnioskiem -> wyloguj się z systemu i zaloguj się od razu ponownie.

Układ wniosku Jems

 • Status projektu
 • Wniosek
 • Załączniki | Wniosek
 • Sprawdź i złóż
 • Eksport
 • Przypisanie użytkowników

Wskazówka do pracy w Jems

 • < < Schowaj pasek boczny, aby poszerzyć zakres widoczności wniosku.
Tekst opisu obrazu

Status projektu

 • Stan opracowania wniosku
 • Status: “projekt”, “złożony“, „zakontraktowany“, „w trakcie zmian“
 • Informacje o wniosku roszerzają się stopniowo w zależności od statusu wniosku
Tekst opisu obrazu

Wniosek

Wypełnij wniosek krok po kroku!

Podręcznik Programu zawiera konkretne wskazówki przy planowaniu treści projektowych i budżetów partnerskich, w szczególności następujące rozdziały:

 • 1.2 Priorytety Programu
 • 1.5 Wkład Programu w strategie i polityki
 • 1.6 Zasady horyzontalne
 • 2. Opracowywanie projektu
 • 4. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 • 5. Szczególne rodzaje projektów
 • 7. Informacja i promocja
 • 8.2 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wskazówka: W Podręczniku Programu w rozdziale 3.1 składanie wniosku o dofinansowanie opisana jest cała procedura składania wniosku.

Tekst opisu obrazu

Wniosek o dofinansowanie offline

Wskazówka: wykorzystaj wniosek o dofinansowanie offline na wspólne przygotowanie i uzgodnienie treści wniosku w języku polskim i niemieckim.

 • Wniosek o dofinansowanie offline zawiera wiele wskazówek dotyczących wypełnienia wniosku, wraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby znaków, które można wprowadzić w pole tekstowe.
 • Teksty mogą następnie za pomocą funkcji copy & paste zostać wprowadzone do elektronicznego systemu Jems.

Partnerzy projektu

Dla każdego z partnerów muszą być wprowadzone dane w następujących zakładkach:

 • Dane identyfikacyjne
 • Adres
 • Kontakt
 • Know-how
 • Budżet
 • Finansowanie
 • Pomoc publiczna (dane konieczne w 2 fazie procedury wyboru!)
Tekst opisu obrazu

Planowanie budżetu

Proszę zapoznać się z opcjami budżetowymi
w Podręczniku Programu!

  Jeżeli zdecydowałeś się na określoną opcję budżetową?

  1. krok: Wybór stawek ryczałtowych

  • Należy wybrać w pierwszej kolejności stawkę ryczałtową stosownie do opcji budżetowej, którą chcesz wykorzystać.
  • Należy wprowadzić właściwe wartości stawek ryczałtowych, np. KK1 Koszty osobowe 10% albo 20%, KK3 Koszty podróży i zakwaterwania 4% albo 6%.
  Tekst opisu obrazu

  2. Krok: Wprowadzenie kosztów rzeczywistych

  • Wprowadź w poszczególnych kategoriach kosztów zaplanowane koszty rzeczywiste.
  • Uwzględnij zalecenia zawarte w Podręczniku Programu w rozdziale 4.2 Kategorie kosztów!
  Tekst opisu obrazu

  3. krok: Kwoty ryczałtowe | przygotowanie i zamknięcie

  • W cześci E.1 należy wybrać, które kwoty ryczałtowe będą zaplanowane w budżecie partnera wiodącego.
  Tekst opisu obrazu

  Pakiet Roboczy

  Dla każdego pakietu roboczego muszą zostać wprowadzone informacje w następującyh zakładkach.

  • Cele
  • Inwestycje
  • Działania
  • Produkty
  Tekst opisu obrazu
  Jems_Arbeitsplan_PL

  Załączniki | Wniosek

  W Podręczniku Programu w rozdziale 8.2.1 „załączniki do wniosku o dofinansowanie“ znajduje się lista wszystkich załączników, które są wymagane podczas składania wniosku, w tym również wskazówki w których kategoriach dane do wniosku w Jems powinny zostać dołączone.

  Dopuszczalne formaty plików: docx, xlxs, pptx, pdf, jpeg, jpg, png

  Dopuszczalna wielkość dokumentów: max. 50 MB

  Do załączników
  Tekst opisu obrazu

  Sprawdź i złóż

  Regularnie sprawdzaj, czy aplikacja jest całkowicie wypełniona, czy też czegoś w niej brakuje.

  Jems pokazuje w dwóch wersjach językowych:

  • z czerwonymi uwagami: w których sekcjach wniosku informacje są nadal wymagane i w jakim języku; między innymi pokazuje również, które wskaźniki muszą zostać utworzone co najmniej raz w aplikacji, czy działanie „standardowe działania komunikacyjne” jest już zaplanowane we wniosku i czy wprowadziłeś prawidłową stawkę ryczałtową na koszty personelu lub koszty zakwaterowania i podróży w budżecie.
  • z zielonymi uwagami: jeżeli wszystkie wymagane informacje zostały przez Ciebie zapisane.

  Ważne: Wniosek musi zostać złożony przez użytkownika – partner wiodący!

  Tekst opisu obrazu

  Eksport

  Następujące części wniosku mogą zostać wyeksportowane:

  • Wniosek bez budżetu w formacie pdf > przycisk eksport: Standard application form export
  • Budżet w formacie xlsx -> przycisk eksport: Standard budget export

  Obok wciśnięcia przycisku export wybierają Państwo:

  • Wersję wniosku
  • Język systemu
  • Język wprowadzania

  Eksport danych: przeglądarka uruchamia automatycznie proces pobrania wskazanych danych.

  Tekst opisu obrazu

  Przypisanie użytkowników

  Wnioskodawca, tj. partner wiodący i partnerzy projektu mogą wspierać partnera wiodącego w wypełnianiu wniosku.

  1. krok: każdy wspierający użytkownik rejestruje się samodzielnie w Jems.

  2. krok: partner wiodący – użytkownik, który wygenerował wniosek (uprawnienie: Zarządzaj), nadaje uprawnienia do czytania lub edytowania/pisania we wniosku poprzez:

  • wprowadzenie pełnego adresu e-mailowego danego użytkownika, przy pomocy którego dana osoba zarejestrowała się w Jems
  • przypisuje użytkownikowi uprawnienie –> Czytaj albo Edytuj
  • Uwaga: Od statusu projektu „Wniosek w modyfikacji (przed kontraktacją)” tylko użytkownik partnera wiodącego ma uprawnienia do zapisu we wniosku, natomiast partnerzy projektu mają uprawnienia tylko do odczytu.

  Praca równoległa we wniosku

  Jednoczesna praca wielu użytkowników w tej samej części wniosku może spowodować utratę danych. Może się tak stać w przypadku, gdy wprowadzone przez jednego użytkownika treści omyłkowo zostaną nadpisane na treściach innego użytkownika.

  Zalecenia

  • Uzgodnijcie Państwo pomiędzy partnerami, kto i kiedy wprowadza dane i pracuje na treści wniosku.
  • Przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić jego treść.
  Tekst opisu obrazu

  Jems | Instrukcja Online

  Jems | Przegląd
  Jems | Ogólne informacje
  Jems | Zmiany we wniosku
  Jems | Kontraktacja projektu