Przygotowanie nowego okresu finansowania 2021 – 2027

Prace przygotowawcze do okresu finansowania 2021-2027 rozpoczęły się na początku 2020 roku. Partnerzy Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Polska zdecydowali na podstawie projektu rozporządzeń KOM (2018) 375 (CPR) i KOM (2018) 374 (Interreg) z dnia 29 maja 2018 r. powołać wspólny Komitet Programujący mający na celu przygotowanie Programu Współpracy Interreg VI A w okresie finansowania 2021–2027. Komitet ten został ukonstytuowany w dniu 03.06.2020 r. Zgodnie z wyżej wymienionymi projektami rozporządzeń zadaniem Komitetu jest wspieranie działań mających na celu przygotowanie Programu. Zadanie to obejmuje w szczególności:

  Komitet Programujący Interreg VI A

  Zgodnie z wyżej wymienionymi projektami rozporządzeń zadaniem Komitetu jest wspieranie działań mających na celu przygotowanie Programu. Zadanie to obejmuje w szczególności:

  • Okresową weryfikację postępów w przygotowaniu Programu
  • Nadzorowanie opracowania dokumentu programowego przez wykonawcę
  • Opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów o istotnym znaczeniu dla Programu
  • Analizę i zatwierdzenie projektu finalnego dokumentu programowego przed złożeniem go do Komisji Europejskiej
  • Analizę i zatwierdzenie modyfikacji dokumentu programowego po uwagach Komisji Europejskiej

   Konsultacje społeczne Programu Współpracy Interreg VI A zostały przeprowadzone

   Konsultacje społeczne przyszłego Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 zostały przeprowadzone w okresie od 08.11.2021 r. do 06.12.2021 r. Dziewiętnaście instytucji lokalnych, regionalnych i centralnych przyjęło zaproszenie do udziału i przesłało nam 66 komentarzy, uwag i sugestii.

   Komitet programowy ocenił te pisemne opinie i w dużej mierze je uwzględnił i włączył do dokumentu programowego.

   Informacje zwrotne, które nie mogły zostać uwzględnione, zostały opatrzone odpowiednim uzasadnieniem. Wszystkie informacje zwrotne oraz sposób ich rozpatrzenia zostały udokumentowane w poniższej tabeli.

   Wstępna ocena środowiskowa Programu

   W dniu 27.12.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Meklemburgii-Pomorza Przedniego opublikowano wynik wstępnej oceny środowiskowej Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

   Prekonsultacje Programu Współpracy 2021-2027

   W okresie od 7 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. odbyły się pisemne prekonsultacje dotyczące priorytetów programowych Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

   Inne dokumenty

   Rozporządzenia UE na lata 2021-2027

   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r. zostały opublikowane nowe rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych UE na okres finansowania 2021-2027.

   Rozporządzenia weszły w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

   Przydatne Informacje