Stan na dzień:19.09.2022 r.

Ochrona danych

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027, Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Mecklenburg-Vorpommern, bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy przetwarzamy jakie dane i w jakim celu je wykorzystujemy. Jednocześnie podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze)
Przednie reprezentowany przez:

Sekretarza Stanu Panią Ines Jesse
Johannes-Stelling-Str. 14
D – 19053 Schwerin
Telefon: +49 385 – 588 0

E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
Strona internetowa: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/

II. Nazwisko i adres pełnomocnika ochrony danych osobowych

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze)
Przednie Urzędowy Inspektor ochrony danych osobowych
Sebastian Tappe
Johannes-Stelling-Str. 14
D – 19053 Schwerin
Telefon: +49 385 588-5710
E-Mail: S.Tappe@wm.mv-regierung.de

III. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe obejmują takie informacje jak Państwa nazwisko, nazwę instytucji, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które nie są związane z Państwa tożsamością (jak np. liczba użytkowników określonych stron internetowych), nie są objęte tymi regulacjami.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących sytuacjach:

 • Otwarcie strony strony internetowej (zautomatyzowane),
 • Zapisywanie się się do biuletynu Interreg Newsflash,
 • zarejestrowanie się na wydarzenia organizowane przez program
 • uczestnictwo w krótkich ankietach,
 • korzystanie z wewnętrznego obszaru strony internetowej, lub
 • kontaktowanie się ze Wspólnym Sekretariatem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

Otrzymane od Państwa informacje wykorzystujemy wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych operacji. Państwa dane osobowe podane w tych sytuacjach nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Państwa dane są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia https.Państwa dane są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia https.

Państwa dane przechowujemy na specjalnie chronionych serwerach w PLANET IC GmbH, Mettenheimer Straße 9-15, D – 19061 Schwerin. Dostęp do niej ma tylko kilka specjalnie upoważnionych osób, które zajmują się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów.

Za redakcję strony internetowej odpowiada Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027, Ernst-Thälmann-Str. 4, D – 17321 Löcknitz, info@interreg6a.net

IV. Przejście do strony

1. Udostępnienie strony internetowej

Nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego przy każdym wyświetleniu strony internetowej. Następujące dane są tymczasowo zapisywane w pliku dziennika:

 • Informacje o rodzaju i wersji przeglądarki
 • anonimowy adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • metoda, ścieżka, nazwa i parametry udostępnianego pliku
 • ilość przesyłanych danych
 • wiadomość o udanym pobraniu

Informacje te spływają anonimowo do statystyk dokonujących oceny.

Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi zgodnie z art. 6 (1) lit. c, e RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkownika są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

2. Wykorzystanie plików cookies

Nasza strona internetowa używa tylko technicznie niezbędnych plików cookie, np. sesji użytkownika, wybranego języka, języka przeglądarki, tak aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Te tymczasowe pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony. Dlatego również Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie może nie być już możliwe.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi zgodnie z art. 6 (1) lit. c, e RODO.

V. Aktywne korzystanie z ofert strony internetowej

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mogą samodzielnie:

 • Zapisywanie się się do biuletynu Interreg Newsflash,
 • zarejestrowanie się na wydarzenia organizowane przez program
 • uczestnictwo w krótkich ankietach,
 • korzystanie z wewnętrznego obszaru strony internetowej, lub
 • kontaktowanie się ze Wspólnym Sekretariatem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

Użytkownik wpisuje zazwyczaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są przekazywane przez maskę wejściową do naszego dostawcy usług technicznych, firmy PLANET IC GmbH, i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • anonimowy adres IP użytkownika,
 • data i godzina rejestracji,
 • format adresu poczty elektronicznej.

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu wysyłania danych wymagana jest Państwa zgoda – po uprzedniej informacji odnoszącej się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Użytkownik może również zwrócić się z zapytaniem do pracowników Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania rozmowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO. Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe przekazane przez Państwa do przetwarzania w związku z Newsflash Interreg zostaną całkowicie usunięte, gdy tylko sami Państwo zrezygnują z otrzymywania Newsflash Interreg na swój adres poczty elektronicznej. Możecie Państwo zrobić w każdej chwili samodzielnie lub zlecić nam wykonanie tego dla Pana.

W przypadku zapytań składanych drogą elektroniczną, kwestie przechowywanie danych regulują Zasady i obieg akt administracji krajowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Dziennik Urzędowy M-V 2014, strona 1212)

Sprzeciw należy złożyć:

a) Korespondencyjnie:

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz

b) pocztą elektroniczną:

info@interreg6a.net

VI. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo podmiotem, którego w rozumieniu RODO dane dotyczą i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora danych osobowych, aby dostarczył Państwu następujących informacji:

 • cele, dla których przetwarzane są dane osobowe,
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeżeli nie jest możliwe, podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania,
 • o prawie do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawie do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania bądź braku tych praw,
 • o prawie do odwołania się do organu nadzorczego,
 • • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą,
 • o istnieniu zautomatyzowanego narzędzia podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, wyczerpujących informacji na temat zastosowanej logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Prawo do sprostowania

W stosunku do administratora danych mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator danych dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących okolicznościach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, przed zniesieniem ograniczenia zostaną Państwo poinformowani przez administratora.

4. Prawo do usunięcia

4.1 Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
4.2 Informacje przekazywane innym podmiotom

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe na mocy art. 17 ust. a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprostowania

Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych informacji o powyższych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: art. 6 ust. 1 lit. lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując powyższe prawo mają Państwo również prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza wolności i praw innych osób.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możecie Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody w świetle prawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem ochrony danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo wnieść skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie jest Krajowy Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych i Dostępu do Informacji Publicznej

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (Krajowy Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych i Dostępu do Informacji Publicznej)
Zamek w Schwerinie
Lennéstraße 1
D – 19053 Schwerin
Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58
E-Mail: info@datenschutz-mv.de
Strona internetowa: www.datenschutz-mv.de ; www.informationsfreiheit-mv.de

VII. Uwagi dotyczące mediów społecznościowych

Dzięki naszej ofercie na kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i YouTube) chcielibyśmy umożliwić Państwu komentowanie i omawianie treści na naszych stronach.

Z funkcji sieci społecznościowych mogą Państwo korzystać tylko wtedy, gdy są Państwo jednocześnie zarejestrowani i zalogowani w danej sieci społecznościowej. Dlatego proszę pamiętać, że w przypadku korzystania z sieci społecznościowej obowiązują warunki użytkowania i ochrony danych danego providera.

Na tej stronie zwracamy tyko uwagę na nasze konta, nie są to wtyczki do mediów społecznościowych.

Program wykorzystuje również kanał YouTube do wyświetlania filmów na stronie internetowej. Podczas pozycjonowania zawsze jednak aktywowany jest „tryb rozszerzonej ochrony danych”. W tym przypadku YouTube nie przechowuje żadnych danych osób odwiedzających stronę internetową.

Odsyłamy do rozszerzonego oświadczenia o ochronie danych osobowych i Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia i Sportu Meklemburgii-Pomorza Przedniego na podstronie „Media społecznościowe”. https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Social-Media/) a w szczególności do następującej uwagi:

„Może się zdarzyć, że w niniejkszej ofercie online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Wymaga to każdorazowo, znajomości adresu IP użytkownika przez oferentów tych treści (zwani dalej „oferentami zewnętrznymi”). Bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy podmioty trzecie przechowują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest to nam wiadome, informujemy o tym użytkowników.”

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie portalu rządowego: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz/

Podstawy prawne ochrony danych znajdują się w ustawie o ochronie danych osobowych (DSG M-V) i ustawie o telemediach (TMG).

Na profilach Programu w mediach społecznościowych oświadczenie o ochronie danych jest podlinkowane na zasadzie „działania dwóch kliknięć”. Link podany na Instagramie i Facebooku w opisie strony prowadzi do strony internetowej: www.interreg6a.net . Tutaj „oświadczenie o ochronie danych osobowych” jest dostępne na stronie głównej na samym dole, w stopce.

VIII. Dalsze ogólne uwagi o ochronie danych osobowych

1. Ochrona niepełnoletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy od dzieci danych osobowych, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

2. Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

IX. Dalsze rpawne warunki użytkowania

1. Ostrzeżenia dotyczące treści

Bezpłatne i swobodnie dostępne treści tej strony internetowej zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnie i wolnodostępnych poradników dziennikarskich i wiadomości. Treści oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo przywołanie bezpłatnych i wolnodostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a oferentem; w tym względzie brak jest zamiaru nawiązaniu stosunku prawnego po stronie oferenta.

2. Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich („linki zewnętrzne”). Za te strony internetowe odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie ma uzasadnienia do stałej kontroli linków zewnętrznych przez uslugodawcę bez konkretnych sygnałów o naruszeniu prawa. Jednak w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

3. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

Źródło uwag prawnych: www.juraforum.de