Fundusze Małych Projektów

Fundusze Małych Projektów (FMP) są ważnymi instrumentami Programu wspierającymi współpracę transgraniczną lokalnych podmiotów we wszystkich dziedzinach życia społecznego na polsko-niemieckim pograniczu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2021/1059 projekty o ograniczonej wartości finansowej (małe projekty) mogą być dofinansowane ze środków Programu w ramach Funduszy Małych Projektów.

Realizacja Funduszy Małych Projektów jest możliwa w dwóch priorytetach Programu:

  • w priorytecie 3 w celu szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”, gdzie projekty ukierunkowane są na wspieranie kultury i turystyki jako elementu rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych polsko-niemieckiego pogranicza oraz
  • w priorytecie 4 w celu szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”, koncentrującym się na działaniach wspierających budowanie wzajemnego zaufania poprzez współpracę między obywatelami, organizacjami i administracją.

Budżet Funduszy Małych Projektów: na finansowanie Funduszy Małych Projektów udostępniono łącznie 13,750 mln EUR (EFRR).

Więcej informacji w Podręczniku Programu, rozdział 5, punkt 5.1.

Dofinansowanie małego projektu

  • Maksymalne dofinansowanie małego projektu z funduszy UE (EFRR) wynosi 80%.
  • Mały projekt może być dofinansowany kwotą maksymalnie 50 000 EUR (EFRR).
  • Jego całkowite koszty nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.
  • W ramach Funduszy Małych Projektów wykluczone są wydatki KK6 Koszty robót budowlanych i infrastruktury.

Potencjalni niemieccy i polscy wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z wyżej wymienionych Funduszy Małych Projektów.

Już teraz umów się na konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi za FMP!

Dane kontaktowe i dokumenty dotyczące Funduszu Małych Projektów można znaleźć tutaj: