INT0100042 – DigitalClass Pomerania

Opis

Na obszarze Programu potrzebny jest nowoczesny sposób kształcenia zawodowego. Wdrażany innowacyjny sposób kształcenia ma zachęcić młodych ludzi do nauki przedmiotów zawodowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych wśród młodych ludzi. Projekt kierowany jest do, młodzieży szkół ponadpodstawowych, którzy w najbliższej perspektywie czasowej będą poszukiwać pracy. Z kolei na obszarze, który obejmuje projekt występują duże braki wykwalifikowanych pracowników. Motywacją dla młodzieży do nauki zawodu mają być nowoczesne technologie informatyczne (platforma e-lerningowa, aplikacje wykonane w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz okulary 3D), z którymi młodzież ma na co dzień do czynienia i jest to dla nich bardzo atrakcyjne i ciekawe rozwiązanie. Udział młodzieży w tym projekcie pomoże również w przełamaniu barier związanych z szukaniem w przyszłości pracy nie tylko na rynku lokalnym ale także poza granicami kraju w którym żyją. Istotą projektu jest również wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniami uczniów szkół powiatów Wałeckiego i Uckermark. Będzie to możliwe dzięki wspólnym zajęciom z wykorzystaniem innowacyjnych technologii cyfrowych. Celem jest również wymiana doświadczeń nauczycieli i ekspertów z zespołów roboczych Partnerów i Partnerów Stowarzyszonych: powiatów Świdwińskiego i Vorpommern-Greifswald.

Właściwe przygotowanie przyszłych pracowników do wykonywania konkretnych zawodów w firmach naszego Euroregionu jest możliwe tyko na etapie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Wykorzystanie wspólnej platformy edukacyjnej, nauka zawodu z wykorzystaniem tych samych narzędzi (aplikacje VR i symulatory) pozwolą na podniesienie jakości edukacji. Kadra pracownicza o wysokich kwalifikacjach w konkretnej dziedzinie jest dzisiaj bardzo potrzebna. Umiejętność wykorzystania najnowszych technologii i znajomość języków obcych pozwolą na przygotowanie przyszłych pracowników do wykonywania zawodu w firmach lokalnych oraz na wymianę pracowników i zasilanie firm w całym Euroregionie Pomerania.
Istotnym aspektem projektu jest również tematyka związana z obszarem cyberbezpieczeństwa. Korzystanie z platform cyfrowych, systemów teleinformatycznych a także z mediów społecznościowych niesie dla młodzieży i dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zagrożenia związane z kradzieżą danych, hakowaniem kont i utratą dostępu do danych służbowych i prywatnych. Szkolenia z obszaru cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa pozwolą aby uczestnicy projektu zwiększyli swoją świadomość w tym obszarze jak również podnieśli swoje kompetencje w zakresie reagowania i radzenia sobie w sytuacjach cyberataków.

Projekt w głównej mierze będzie realizowany dzięki platformie e-lerningowej i streamingowej. Nowymi elementami są aplikacje wykonane w technologii VR oraz nowoczesne symulatory mające wspomagać proces edukacji w ramach kształcenia zawodowego. Zostanie utworzone repozytorium (wspólny zasób) aplikacji VR do których uczniowie będą mieli dostęp w ramach zajęć programowych (lokalnie) jak również w czasie wspólnych warsztatów i konferencji tematycznych organizowanych online (ponadregionalnie). Takie działania mają na celu:
– wymianę doświadczeń kadry dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego i bezpośredni ich transfer na uczniów biorących udział w projekcie
– podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i nawiązanie wspólnych relacji pomiędzy uczestnikami projektu, co w znacznym stopniu przyczyni się do łamania stereotypów, przełamywania barier językowych i kulturowych, a jednocześnie stwarza możliwości wspólnego i efektywnego kształcenia młodzieży w danym zawodzie
– integrację uczniów w czasie warsztatów i wspólnych spotkań, co w przyszłości przełoży się na większą swobodę w zakresie podejmowania pracy w danym zawodzie nie tylko lokalnie, ale również w całym Euroregionie.

Projekt będzie promował współpracę transgraniczną, przyczyniając się do wzmocnienia współpracy poprzez wzajemne wizyty i wymianę informacji, poprawia wzajemne zrozumienie, przyczynia się do pokonywania barier. Projekt pozwoli na wymianę pomysłów, doświadczeń, korzyści oraz uwag na tematy bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, naukę zawodów i języków. Pozwoli na zacieśnienie więzi między młodzieżą i pomiędzy pracownikami Starostw i szkół.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!