Jems
Ochrona danych osobowych i warunki użytkowania

Ochrona danych

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027, Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Mecklenburg-Vorpommern, bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy przetwarzamy jakie dane i w jakim celu je wykorzystujemy. Jednocześnie podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze)
Reprezentowane przez: Panią Sekretarz Stanu Ines Jesse

Johannes-Stelling-Str. 14
D – 19053 Schwerin
Telefon: +49 385 – 588 0
E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
Strona internetowa: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/

II. Nazwisko i adres pełnomocnika ochrony danych osobowych

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze)
Przednie Urzędowy Inspektor ochrony danych osobowych
Sebastian Tappe

Johannes-Stelling-Str. 14
D – 19053 Schwerin
Telefon: +49 385 588-5710
E-Mail: S.Tappe@wm.mv-regierung.de

III. Zakres przetwarzania danych osobowych

Aplikacja internetowa Jems (Joint electronic monitoring system) służy do realizacji całej wymiany informacji w Programie drogą elektroniczną zgodnie z art. 69 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2021/1060, od złożenia wniosku do zamknięcia projektu. W tym celu dane osobowe muszą być rejestrowane i przechowywane (art. 72 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2021/1060), a ścieżka audytu (art. 69 ust. 6 Rozporządzenia (UE) 2021/1060) musi być zagwarantowana aż do zamknięcia Programu. Instytucja Zarządzająca i instytucje zaangażowane w realizację Programu w kontekście systemu zarządzania i kontroli są upoważnione na mocy art. 5 rozporządzenia (UE) 2021/1060 do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, jeśli jest to niezbędne do wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów.

Aplikacja internetowa Jems jest udostępniana za pośrednictwem strony internetowej https://jems-interreg6a.net. Państwa dane są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia https.

Państwa dane przechowujemy na specjalnie zabezpieczonych serwerach u administratora technicznego Jems

DVZ Datenverarbeitungszentrum
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Lübecker Str. 283
D – 19059 Schwerin.

Dostęp do niej ma tylko kilka specjalnie upoważnionych osób, które zajmują się obsługą techniczną lub ekonomiczną serwerów. Dotyczy to również upoważnionych podwykonawców.

Administracja specjalistyczna Jems jest realizowana przez

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze)
Wydział 430 Europejska współpraca terytorialna INTERREG

@ jems@interreg6a.net
Internet: https://www.interreg6a.net/jems

W przypadku pytań dotyczących Jems, prosimy o kontakt mailowy pod adresem jems@interreg6a.net

IV. Rozpoczęcie aplikacji internetowej

1. Wykorzystanie plików cookie

Jems korzysta z plików cookies.

1.1 Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony. Plik cookie może być odczytywany tylko przez tę jedną stronę internetową i umożliwia przechowywanie Państwa preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język itp.) na stronie internetowej przez określony czas. Dzięki temu nie musicie Państwo ich ponownie wprowadzać podczas przeglądania różnych stron witryny.

1.2 Jak wykorzystywane są pliki cookies w Jems?

Jems korzysta wyłącznie z własnych plików cookie i żadnych dostarczonych i/lub przechowywanych przez osoby trzecie.

Wszystkie pliki cookie w Jems są wykorzystywane tylko na potrzeby sesji i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Żadne pliki cookie nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika.

1.3 Rodzaje plików cookies w programie Jems

1.3.1 Pliki cookie związane z bezpieczeństwem

Pliki cookie związane z bezpieczeństwem pomagają w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa. Używamy tych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i tym samym ochrony ich danych przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.

1.3.2 Pliki cookie dotyczące zarządzania stroną internetową

Pliki cookie do zarządzania stroną internetową są używane do zapamiętanie Państwa tożsamości lub Państwa sesji użytkownika w serwisie Jems. Te pliki cookie służą do identyfikacji Państwa podczas poruszania się po serwisie Jems i pomagają nam określić, czy jesteście Państwo jest zalogowani.

1.4. Jak można zarządzać plikami cookie?

1.4.1 Usuwanie plików cookie z urządzenia końcowego

Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Państwa urządzeniu końcowym poprzez wyczyszczenie historii przeglądania. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie ze wszystkich odwiedzonych przez Państwa stron internetowych.

Należy pamiętać, że w ten sposób można również usunąć dodatkowe zapisane informacje (takie jak zapisane dane logowania, preferencje dotyczące strony internetowej).

1.4.2 Blokowanie plików cookie

W wielu nowoczesnych przeglądarkach można zmienić ustawienia tak, aby na urządzeniu końcowym nie były umieszczane pliki cookies. Oznacza to jednak konieczność ustawienia pewnych preferencji przy każdej wizycie na stronie. Należy również pamiętać, że z niektórych usługi i funkcji nie będzie można w pełni korzystać (np. logowanie do profilu).

1.4.3 Zarządzanie plikami cookie

Jeśli Państwo mieć bardziej szczegółową kontrolę nad plikami cookies, prosimy sprawdzić ustawienia prywatności i plików cookies w Państwa przeglądarce.

2. Dziennik kontroli (AuditLog)

Aby zapewnić odpowiednią ścieżkę kontroli (patrz V.4) oraz w celu usuwania błędów, działania użytkownika są przechowywane w Dzienniku Kontroli w celu weryfikacji.

3. Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

V. Przetwarzanie danych w systemie Jems

1. Kategorie danych

W Jems systematycznie rejestrowane są dane dotyczące osób funkcyjnych, tj. nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów pracowników, którzy zgłaszają projekty dla swoich organizacji i realizują zatwierdzone projekty. Organizacje są zobowiązane do regularnego informowania o zmianach danych.

Dane osobowe, poza danymi osób funkcyjnych, nie są gromadzone w sposób jednoznaczny i systematyczny. Niemniej jednak dane te są dostarczane sporadycznie za pośrednictwem dowodów przesyłanych przez finansowane organizacje.

Kategorie danych gromadzonych systematycznie:

 • Dane dotyczące projektu (m.in. kwoty finansowania, okresy finansowania)
 • Dane dotyczące wniosków o dofinansowanie (w tym wymagania dotyczące dofinansowania, dowody)
 • Dane wnioskodawcy lub dofinansowanej organizacji (np. adresy, dane konta, obywatelstwo)
 • Dane do rejestracji użytkowników aplikacji (adres e-mail, nazwisko)
 • Dane z dziennika systemowego (np. zmiany we wpisach i rejestracjach / wyrejestrowaniach)

Kategorie danych gromadzonych niesystematycznie (np. poprzez przesyłanie plików):

 • Dokumentacja wyników pracy pracowników organizacji dofinansowanej dotycząca przepracowanych godzin (zazwyczaj rozliczenia godzin pracy związane z projektem, ale także fragmenty systemów rejestracji czasu pracy).
 • Dowód zapłaty (np. w postaci rozliczenia wynagrodzenia)
 • Dane niewymagane, ale dostarczane w toku przesyłania plików
  • Dane dot. Ubezpieczeń społecznych (np. rozliczenie wynagrodzenia)
  • Dane o wynagrodzeniu/ majątku (np. rozliczenie wynagrodzeń)
  • Podpisy (w zeskanowanych dokumentach)

2. Dostęp do danych

Następujące grupy użytkowników mają dostęp do odczytu danych udostępnionych w Jems. Zakres dostępu zależy od uprawnień poszczególnych grup użytkowników, które są zdefiniowane w Koncepcji Ról i Uprawnień:

 • Instytucja Zarządzająca,
 • Wspólny Sekretariat,
 • Komitet Monitorujący,
 • Kontrolerzy pierwszego stopnia,
 • Instytucja audytowa i członkowie zespołu audytowego,
 • Audytorzy z innych organów kontroli (np. Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy),
 • instytucja odpowiada za obszar „księgowość”,
 • Eksperci,
 • Wnioskodawcy i beneficjenci.

Dane będą przetwarzane przez grupy użytkowników wyłącznie w celu wykonania zadań w ramach realizacji Programu zgodnie z RODO. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych. Dane nie mogą być ujawniane przez użytkowników bez upoważnienia. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim do innych celów.

W trakcie aktywności w Programie użytkownicy mogą nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami Jems, korzystając z danych kontaktowych przechowywanych w Jems.

Użytkownicy grupy użytkowników „Wnioskodawcy i beneficjenci” zapewniają, że wyżej wymienione dane kontaktowe w Jems są zawsze aktualne.

3. Udostępnianie danych w formie przesyłania plików

Mając na uwadze zasadę minimalizacji ilości danych, użytkownicy wszystkich grup użytkowników zapewniają, że do systemu trafiają tylko te dokumenty, które są istotne i niezbędne do realizacji danego procesu. Treść dokumentu powinna być zrozumiała na podstawie nazwy pliku. Użytkownik wgrywający plik do systemu Jems jest odpowiedzialny za sprawdzenie pozostałych informacji w dokumentach, np. odręcznych notatek na dokumentach, ukrytego tekstu lub elementów danych.

Zgodnie z art. 6 RODO (np. na podstawie umowy, zgody) użytkownik gwarantuje zgodność z prawem przetwarzania danych osób trzecich wgranych i przechowywanych w Jems. Prawa osób trzecich nie mogą być naruszane poprzez wgrywanie dokumentów do systemu Jems.

4. Ślad rewizyjny / okres przechowywania danych

Dane zebrane i przesłane w Jems będą przechowywane co najmniej do 31.12.2034 r. w celu zapewnienia wystarczającej ścieżki audytu zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/1060.

Następnie mogą być one archiwizowane poza Jems w celach statystycznych i na podstawie przepisów krajowych.

VI. Interreg Newsflash

Zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2021/1059, Wspólny Sekretariat wspiera beneficjentów wszystkich zatwierdzonych projektów w ich realizacji. Obejmuje to informowanie o innowacjach i wynikach Programu za pomocą elektronicznego biuletynu Interreg Newsflash. Wspólny Sekretariat jest upoważniony do wysyłania wiadomości Interreg Newsflash w Jems do wszystkich osób pełniących określone funkcje u Partnera Wiodącego, Partnerów Projektu i Partnerów Stowarzyszonych projektu, które zostaną wyznaczone

 • jako osoby kontaktowe organizacji,
 • jako kierownik projektu/finansów/komunikacji lub
 • • jako osoby uprawnione do korzystania z systemu przy sporządzaniu raportu

.

Osoby fizyczne będą otrzymywać biuletyn Interreg co najmniej do 31.12.2028 r., chyba że w Podręczniku Programu kwalifikowalność wydatków dla projektów zostanie przedłużona poza tę datę.

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo podmiotem, którego w rozumieniu RODO dane dotyczą i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora danych osobowych, aby dostarczył Państwu następujących informacji:

 • cele, dla których przetwarzane są dane osobowe,
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeżeli nie jest możliwe, podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania,
 • o prawie do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawie do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania bądź braku tych praw,
 • o prawie do odwołania się do organu nadzorczego,
 • • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą,
 • o istnieniu zautomatyzowanego narzędzia podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, wyczerpujących informacji na temat zastosowanej logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Prawo do sprostowania

W stosunku do administratora danych mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator danych dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących okolicznościach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być – oprócz przechowywania – przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, przed zniesieniem ograniczenia zostaną Państwo poinformowani przez administratora.

4. Prawo do usunięcia

4.1 Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

4.2 Informacje przekazywane innym podmiotom

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe na mocy art. 17 ust. a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprostowania

Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych informacji o powyższych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: art. 6 ust. 1 lit. lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując powyższe prawo mają Państwo również prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza wolności i praw innych osób.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możecie Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody w świetle prawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z prawem ochrony danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Zwracamy uwagę, że po odwołaniu dalsze korzystanie z Jem jako aktywny użytkownik nie jest już możliwe, a dostęp użytkownika jest dezaktywowany; tzn. nie ma już możliwości realizacji lub uczestnictwa w poszczególnych etapach procesu, które są obowiązkowo realizowane w Jem. (np. składanie wniosków, sprawozdawczość, refundacja środków, zakończenie projektu)

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo wnieść skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie jest Krajowy Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych i Dostępu do Informacji Publicznej

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (Krajowy Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych i Dostępu do Informacji Publicznej)
Zamek w Schwerinie
Lennéstraße 1
D – 19053 Schwerin

Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58
E-Mail: info@datenschutz-mv.de
Strona internetowa: www.datenschutz-mv.de ; www.informationsfreiheit-mv.de

Warunki użytkowania

1. Konto użytkownika

Zapisane podczas rejestracji dane można przeglądać i zmieniać w każdej chwili po zalogowaniu się poprzez „Konto użytkownika”. (Twój adres e-mail w nawigacji powyżej)

Aby zapobiec nadużyciom ze strony osób trzecich, należy wykluczyć ujawnianie danych konta użytkownika lub udzielanie dostępu osobom trzecim. Należy stosować odpowiednie hasła o wystarczającej złożoności; wymóg techniczny: co najmniej 10 znaków, jedna wielka i jedna mała litera oraz jedna cyfra. Zaleca się stosowanie w haśle dodatkowych znaków specjalnych.

Hasła należy zmieniać regularnie, a szczególnie w przypadkach, gdy stały się one znane osobom nieuprawnionym lub istnieje takie podejrzenie.

2. Języki

Wspólnym językiem, w którym w ramach Interact dostarczane są funkcjonalności Jems są jest standardowo język angielski.

W systemie Jems użytkownicy mogą wyświetlać Jems w językach systemowych: niemieckim, polskim i angielskim. W systemowym języku angielskim wyświetlane są tylko standardowe nazwy dostarczane przez Interact, które nie są dostosowane do specjalnych funkcji programu.

Użytkownicy podczas wprowadzania danych do Jems kierują się więc wyłącznie językami systemu: niemieckim i polskim. Oznaczenia Jems w tych dwóch językach są dostosowane do specyfiki Programu.

3. Automatyczne powiadomienia o statusie spraw w systemie Jems

Jems wysyła automatyczne powiadomienia, gdy tylko stan procesów w systemie Jems zmieni się w wyniku wykonania akcji. (Funkcja będzie prawdopodobnie dostępna w Jems wersja 7) Organizacje zapewniają, że wpisy i działania w Jems są wykonywane wyłącznie w sposób prawnie wiążący przez uprawnionych użytkowników. W takim przypadku użytkownik upewnia się, że adres e-mail zapisany na koncie użytkownika Jems jest prawidłowy oraz że konto e-mail jest sprawne. Nadawcą przekazywanych powiadomień Jems jest strona jems@interreg6a.net.

Jeśli użytkownicy nie otrzymują automatycznych powiadomień we własnej skrzynce odbiorczej, należy najpierw sprawdzić folder spamu, zanim poproszą Państwo własny dział IT o sprawdzenie ustawień zapory.

4. Bezpieczeństwo informatyczne po stronie użytkowników

Za bezpieczeństwo informatyczne po stronie użytkownika odpowiada sam użytkownik. W tym celu opiera się on na wymaganiach dotyczących ochrony linii podstawowej IT określonych w BSI lub w innej międzynarodowej normie dotyczącej bezpieczeństwa informacji, np. ISO 27001.

W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa (np. atak wirusa, dostęp osób nieuprawnionych) należy niezwłocznie poinformować dostawcę jems@interreg6a.net.

5. Odpowiedzialność

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystają z Jems (w tym niewłaściwe korzystanie) oraz za wszelkie konsekwencje, które mogą z tego wynikać bezpośrednio lub pośrednio.

Organizacje zapewniają, że wpisy i działania w Jems są wykonywane wyłącznie w sposób prawnie wiążący przez uprawnionych użytkowników.

Wyklucza się odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane nieuprawnioną ingerencją osób trzecich w proces transmisji lub wykorzystaniem przechwyconych danych, chyba że mamy do czynienia z działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem.

Jems jest zazwyczaj dostępny 24 godziny na dobę. Z przyczyn technicznych (np. prace konserwacyjne, prace optymalizacyjne) Jems może być niedostępny przez określony czas. Komunikat o konserwacji zostanie opublikowany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie logowania.

Dostawca nie przejmuje żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za powodzenie transmisji.