INT0100001 – IBN/SID

Opis

Projekt „Sieć Informacyjno-Doradcza“ zakłada współpracę sześciu partnerów: Związku Komunalnego Europaregion Pomerania stowarzyszenie zarejestrowane, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, STIC Spółka Aktywizacji Gospodarczej z o.o. powiatu Märkisch-Oderland, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Miasto Świnoujście oraz Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej Przelewice.
Dla partnerów projektu wyzwanie stanowi integracja różnych struktur państwowych i systemów prawnych na obszarze projektu. Niewystarczająca wiedza na temat kraju sąsiada oraz jego kultury utrudnia współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami i obywatelami. Aby sprostać wyzwaniu polegającemu na integracji polsko-niemieckiej społeczności, należy również likwidować bariery mentalne, kulturowe i językowe. Partnerzy projektu dążą do silniejszej integracji i niezakłóconej wymiany w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.
Celem projektu jest przezwyciężenie wyzwań w zakresie komunikowania się, administracyjnych, interkulturowych i prawnych na obszarze Programu oraz wspieranie przedsiębiorstw, instytucji i mieszkańców w pokonywaniu barier transgranicznych. Celem jest również rozszerzenie współpracy gospodarczej poprzez wykorzystanie potencjału rozwojowego i generowanie impulsów innowacyjnych stymulujących lokalne życie gospodarcze.
Aby osiągnąć ten cel, partnerzy chcą na obszarze projektu uruchomić sieć dziewięciu biur. Doświadczony dwujęzyczny personel będzie pomagał osobom poszukującym porady w konkretnych kwestiach i oferował wydarzenia informacyjne na tematy transgraniczne w regionie. Ze względu na geograficzne rozmieszczenie biur na obszarze Programu, personel sieci może szybko zapewnić podmiotom wyselekcjonowane kontakty i oferty współpracy. Usługi informacyjne i doradcze będą oferowane w całej sieci, a niemiecko- i polskojęzyczny personel ułatwi efektywną współpracę. Biura projektu po obu stronach granicy umożliwi bezpośrednie wsparcie na miejscu i kompleksowe dostarczanie informacji. Projekt zapewni bieżące doradztwo za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym bezpośredniego doradztwa w siedzibie interesanta oraz stałego formularza kontaktowego na stronie internetowej, który będzie również dostępny dla osób niepełnosprawnych. Doradztwo będzie obejmować kwestie administracyjne wynikające z odmienności systemów prawnych obu krajów.
Polsko-niemieckie fora przedsiębiorców, wizyty studyjne przedsiębiorców, seminaria i wizyty na targach będą oferowane w celu nawiązania kontaktów biznesowych i promowania rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego. Pozostając w stałym kontakcie i wymieniając się informacjami z naszymi izbami samorządu gospodarczego i gminami członkowskimi, będziemy mogli reagować na bieżące potrzeby w sposób ukierunkowany. Polsko-niemiecki punkt spotkań dla przedsiębiorców na dworcu kolejowym w Kustrin-Kietz będzie służył jako miejsce spotkań coworkingowych i networkingowych oraz ułatwi nawiązywanie kontaktów transgranicznych.
Ponadto organizowane będą dni konsultacji z przedstawicielami izb adwokackich, kas chorych, funduszy emerytalnych i innych instytucji z obu krajów, aby zapewnić wiedzę na te tematy kontekście przygranicznym, obowiązujących przepisów, systemów prawnych oraz różnic administracyjnych i kulturowych.
Projekt obejmuje również dalszy rozwój sieci instytucji wsparcia dla mieszkańców regionu przygranicznego w celu wsparcia procesu integracji. Planowane jest podpisanie listów intencyjnych dotyczących współpracy z wybranymi instytucjami administracyjnymi Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Dom Gospodarki, Uniwersytet Szczeciński, Welcome Center Stettiner Haff.
Projekt opiera się na sprawdzonym i wypróbowanym podejściu, które odnosi sukcesy od kilku lat i byl stale rozwijany w ramach projektów Interreg VA INT167 i INT176. W nowym okresie finansowania projekt otwiera się na nowe grupy docelowe, takie jak uczniowie i studenci, prezentując zalety współpracy transgranicznej na targach edukacyjnych i innych wydarzeniach.
Tematami wiodącymi projektu będą transgraniczny transfer wiedzy i technologii w sektorze energetycznym
oraz zapewnienie wykwalifikowanych pracowników dla przedsiębiorstw. Lokalizacje biur projektu będą specjalizować się w tematach priorytetowych dla ich środowiska gospodarczego, administracyjnego lub społecznego. Komunikacja z osobami poszukującymi porady ma zostać usprawniona poprzez dedykowane wykorzystanie formatów internetowych oraz – w razie potrzeby – poprzez zaangażowanie tłumaczy języka migowego.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!