INT0100007 – One Pomerania

Opis

Na obszarze Programu potrzebna jest dla Euroregionu Pomerania nowoczesna forma współpracy transgranicznej w postaci Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Jest to zbieżne z polityką Unii Europejskiej, która poprzez rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. wskazuje, że dotychczasowe formuły współpracy na granicach powinny być realizowane przez podmioty posiadające transgraniczną osobowość prawną (EUWT). Stanowi to zarazem poważny wstrząs dla ram prawnych współpracy terytorialnej i ich zrozumiałą ewolucję. Poważny wstrząs, ponieważ jest to pierwszy instrument wspólnotowy o charakterze normatywnym w tej dziedzinie, a także dlatego, że na mocy rozporządzenia taka współpraca w ramach euroregionów w różnych państwach członkowskich zostaje umieszczona w samym centrum procesu integracji, podczas gdy do tej pory z natury rzeczy było to zjawisko marginalne.
Celem projektu jest dlatego wypracowanie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz przez Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. dokumentów założycielskich i mechanizmów zarządzania EUWT, a następnie jego rejestrację.
W projekcie przewidziano warsztaty prawne, które zaskutkują wypracowaniem konwencji i statutu przyszłego EUWT. Zaplanowano także warsztaty zarządzania partycypacyjnego by określić obszary tematyczne i zadania powoływanego EUWT. Pozostawiona członkom możliwość częściowego określenia zasad ich współpracy za pomocą konwencji i statutu powinna pozwolić na zaistnienie różnorodnych formuł współpracy, odpowiednio do różnorodności samych zainteresowanych podmiotów i wielości ich oczekiwań. Celem EUWT nie jest więc ujednolicenie praktyki współpracy terytorialnej – przeciwnie, powinno ono pozwolić na zachowanie różnorodności sytuacji i osiągnięć wynikających z minionych doświadczeń, szczególnie pod względem współpracy transgranicznej.
Najważniejszym produktem projektu będzie wspólny plan działania na rzecz dalszego, transgranicznego rozwoju Euroregionu Pomerania w kierunku likwidacji barier prawnych i zwiększenia potencjału polsko-niemieckiego pogranicza. Ostatecznym rezultatem projektu będzie stworzenie możliwości powołania w Euroregionie Pomerania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Korzyść z produktów projektu osiągną nie tylko partnerzy projektu, ale także mieszkańcy i wszelkie inne jednostki działające na pograniczu, lepiej wykorzystując tym samym potencjał geograficzny mieszkania i funkcjonowania na pograniczu.
Nowym podejściem w projekcie jest uwspólnotowienie zarządzania w realizacji transgranicznych zadań.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!