INT0100010 – InterHem

Opis

Blisko 20 lat Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ZPO PUM) współpracuje z Kliniką Internistyczną C, Hematologia i Onkologia – Centrum Transplantacyjne, Medycyna Paliatywna Uniwersytetu w Greifswaldzie (KIHiO UG). W trakcie polsko-niemieckiej współpracy, w tym dzięki programom Interreg III-V, zorganizowano liczne szkolenia, konferencje naukowe oraz badania naukowe, których wyniki opublikowano w recenzowanych czasopismach naukowych i przedstawiano na konferencjach z hematoonkologii. Poprzedni projekt dodatkowo poszerzono o staż kliniczny w Centrum Transplantacyjnym powiązanym z KIHiO UG. W konsekwencji wielu pracowników i studentów obu Uczelni poznało nowoczesną diagnostykę i leczenie schorzeń hematoonkologicznych, a także zyskało umiejętności niezbędne w hematologii doświadczalnej, ale przydatne także w innych dziedzinach medycyny.
W związku z ciągłym rozwojem medycyny w zakresie metod badawczych, diagnostycznych i leczniczych, zdecydowano się na kontynuację wcześniejszych projektów, co wynika również z dużego zainteresowania nimi. Najbardziej innowacyjna częścią bieżącego projektu jest rozwój dwóch nowych kierunków badawczych w obu Jednostkach. Pierwszy dotyczy opracowania biodegradowalnej nanocząstki poprawiającej dystrybucję leku o działaniu antyangiogennym do komórek nowotworowych w modelu in vitro. Drugi obejmuje badania nad zmianami epigenetycznymi zachodzącymi w tychże komórkach, przy wykorzystaniu najnowocześniejszej, wysokoprzepustowej metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Modelem komórek nowotworowych będzie szpiczak mnogi.
Pojawienie się w obu Ośrodkach innowacyjnych metod badawczych, nowy sprzęt oraz w mniejszym stopniu zmiany kadrowe determinują potrzebę realizacji kolejnych wspólnych szkoleń.
Oddział Transplantacji Szpiku (OTS) SPSK 1 PUM w Szczecinie kierowany przez prof. Bogusława Machalińskiego od 2018 r. realizuje program transplantacji komórek krwiotwórczych. Procedurę tzw. autologicznej transplantacji wykonano już u ok. 200 pacjentów. Kluczowym osiągnięciem 2022 r. było wykonanie przeszczepienia allogenicznego, które rozszerzyło wachlarz zabiegów i zmieniło OTS w pełno profilowy ośrodek transplantacyjny. Ponieważ dalszy rozwój OTS wymaga ciągłego kształcenia kadry medycznej, organizacja stażu klinicznego w Greifswaldzie w podobnej, lecz mającej dłuższą praktykę jednostce, ułatwi pracownikom wymianę innowacyjnych doświadczeń po obu stronach granicy.
Zaplanowane działania zostaną zwieńczone konferencją naukową o zasięgu międzynarodowym, która będzie okazją do dalszej wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń klinicznych w dziedzinie hematoonkologii.
W nawiązaniu do naszej wieloletniej kooperacji zamierzamy zrealizować:
– innowacyjne badania naukowe dotyczące A) opracowania nanocząstki dostarczającej substancje antyangiogenne oraz B) oceny zmian epigenetycznych komórek nowotworowych układu krwiotwórczego przy wykorzystaniu NGS
– wspólne szkolenia, po jednym w każdym z Ośrodków
– staż kliniczny w Greifswaldzie
– konferencję naukową w Szczecinie
W zaplanowanych wspólnych działaniach wezmą udział pracownicy, w tym lekarze i naukowcy oraz studenci obu Uczelni, którzy będą uczestniczyć w badaniach naukowych, szkoleniach, stażu klinicznym, a uzyskane w projekcie wyniki badań prezentowane będą na konferencjach, a także zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Szczególnie innowacyjne są dwa projekty naukowe. Opracowanie nanocząstki dostarczającej substancje antyangiogenne do komórek nowotworowych w modelu in vitro może zapoczątkować badania nad jej użyciem w modelu zwierzęcym, a w przyszłości także u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Wykorzystanie NGS znacznie usprawni i zmniejszy koszty prowadzonych badań naukowych. W stosunku do poprzednich projektów unowocześniliśmy tematykę szkoleń. Dodatkowo rozwój OTS PUM wymusił modyfikację zakresu stażu klinicznego, uwzględniając zdobyte w ostatnich latach doświadczenie jego pracowników, ale też dłuższe doświadczenie partnera niemieckiego w tym zakresie.
Konsekwencją bieżącego projektu będzie, dzięki wdrożeniu innowacji w hematologii, podniesienie kwalifikacji pracowników oraz studentów obu Uczelni. Współpraca wpłynie na poszerzenie panelu badań naukowych wykonywanych po obu stronach granicy oraz na opracowanie innowacyjnych, bardziej efektywnych technik badawczych. Poprzez wymianę wiedzy i umiejętności projekt będzie motywacją do dalszej polsko-niemieckiej kooperacji. Działania w hematologii klinicznej, przełożą się na leczenie w obszarze Programu, głównie w zakresie przeszczepiania szpiku, co jest istotne dla najciężej chorych pacjentów ze schorzeniami hematoonkologicznymi, wymagających wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!