INT0100016 – Temicare 2.0

Opis

Choroby onkologiczne i hematologiczne należą do najpoważniejszych chorób dzieci i młodzieży: jednocześnie wymagają wysokiego poziomu szybko dostępnej wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnostyki i terapii, aby zwiększyć szanse przeżycia i powrotu do zdrowia. Euroregion Pomerania jest obszarem słabo zaludnionym, o niskim zagęszczeniu specjalistów medycznych, dlatego też dostęp do ośrodków specjalizujących się w danym obrazie klinicznym jest często utrudniony i opóźniony ze względu na dużą odległość. Telemedycyna jest idealnym narzędziem do szybkiego dostarczenia niezbędnej wiedzy specjalistycznej. Od 2019 roku w placówkach w Greifswaldzie, Szczecinie i Krakowie nawiązano współpracę „Temicare”, której celem jest pomoc dzieciom chorym na nowotwory poprzez wspólne konsultacje telemedyczne i nauczanie transgraniczne.

Podstawą skutecznej terapii i współpracy jest pełna zaufania współpraca z chorymi dziećmi i ich rodzinami.. Jednak wiele osób dotkniętych chorobą ma trudności ze zrozumieniem procesów fizycznych i sposobu działania leczenia, mimo że byłoby to bardzo ważne dla ich współpracy, np. przy podawaniu leków, podczas badań diagnostycznych lub w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Istniejąca literatura medyczna jest dla młodych pacjentów trudna do zrozumienia, a zalew informacji w Internecie, których część jest wątpliwej jakości, prowadzi do niepewności i dezorientacji wśród rodzin, szczególnie w odniesieniu do indywidualnego przebiegu choroby.Ponieważ jednak zrozumienie i zaufanie mają ogromne znaczenie dla udziału dzieci w procesie leczenia, należy zapewnić im głębsze i odpowiednie zrozumienie własnej choroby i idealnej ścieżki leczenia. Dlatego projekt Temicare 2.0 opiera się na innowacyjnych technologiach w celu wygenerowania rozwiązań dla tych wyzwań: wykorzystanie okularów rzeczywistości wirtualnej i technologii opartych na sztucznej inteligencji ma zostać przetestowane ponad granicami w ramach projektu Temicare 2.0 pod kątem ich korzyści w kontekście onkologii dziecięcej i hematologii w celu poprawy stanu zdrowia, sytuacji psychologicznej i społecznej dzieci chorych na nowotwory.

Celem projektu jest współpraca ponad granicami pięciu uczestniczących instytucji partnerskich w Greifswaldzie, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku i Schwedt w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej oraz wspólne wykorzystanie innowacyjnych technologii.
Technologie te obejmują:
– oparte na VR dyskusje na temat przypadków i nauczanie, które umożliwiają bezpośredni udział w wymianie,
– bazę danych Slide do wykorzystania udostępnianych zdjęć i szkolenia personelu,
– oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zadawania pytań pacjentom i ich rodzinom, w celu zapewnienia wiarygodnego źródła informacji,
– aplikacja edukacyjna dla studentów i personelu medycznego, umożliwiająca zdobywanie wiedzy przedmiotowej,
– wspólne dyskusje na temat przypadków telemedycznych i nauczanie z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy poszczególnych instytucji partnerskich.

Personel medyczny i studenci mają być szkoleni ponad granicami za pośrednictwem aplikacji edukacyjnej oraz różnych ofert dydaktycznych, w szczególności akademii letniej. Zostaną tu również zintegrowane okulary VR, aby uczyć takich tematów, jak techniczny język angielski i wsparcie psychospołeczne dla chorych dzieci.

Rozszerzenie istniejącej sieci Temicare o dwie nowe placówki partnerskie oznacza, że sieć może teraz obejmować szereg specjalistycznych chorób nowotworowych. Dzięki tym dodatkowym partnerom nie tylko zwiększa się liczba chorych dzieci i młodzieży korzystających ze współpracy niemiecko-polskiej, ale poprawia się także jakość opieki w istniejących klinikach partnerskich.
W ramach projektu zbadany zostanie wpływ transgranicznego wykorzystania VR i sztucznej inteligencji w kontekście onkologii dziecięcej i hematologii: końcowa konferencja naukowa i dwie publikacje naukowe dostarczą informacji na temat wyników wspólnej pracy.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!