INT0100037 – VIVA LA FAUNA

Opis

Celem projektu jest zwiększenie liczby chronionych gatunków ptaków i nietoperzy poprzez stworzenie miejsc lęgowych i schronień, co przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej na obszarze objętym projektem. Poprzez wspólne działania mieszkańcy – w tym dzieci i młodzież – mają zostać uwrażliwieni i zachęceni do ochrony zagrożonych gatunków.

Wyzwaniem dla partnerów projektu jest wspólne wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony i rozwoju różnorodności biologicznej poprzez wymianę doświadczeń między organami ochrony przyrody, organizacjami ekologicznymi i ekspertami oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wspólne transgraniczne działania i akcje w dziedzinie edukacji. Naszym wspólnym zadaniem i wyzwaniem w obszarze projektu jest opracowanie rozwiązań dla rozwoju różnorodności biologicznej. Obecny projekt koncentruje się na tworzeniu miejsc lęgowych dla ptaków tj. dudek, puchacz, bocian biały i budowaniu miejsc lęgowych dla gatunkow gniazdujących w budynkach (sowa płomykówka, pustułka, kawka, jerzyk i jaskółka) a także kwater dla nietoperzy. Instalacja skrzynek lęgowych i budek lęgowych dla ptaków oraz kryjówek dla nietoperzy ma na celu stabilizację i promocję populacji zagrożonych gatunków w osadach i lasach naszych powiatow.

Projekt bioróżnorodności będzie realizowany wspólnie. Będzie on miał pozytywny wpływ na poprawę bioróżnorodności i utrzymanie wysokiej jakości przyrodniczej obszaru objętego programem. Koncepcja polega na wdrożeniu wspólnie opracowanych rozwiązań w zakresie ochrony i zachowania gatunków ptaków i nietoperzy w regionie. Zaangażowanie ekspertów daje naszym partnerom możliwość wymiany cennych informacji, wiedzy i doświadczeń nie tylko w trakcie trwania projektu, ale także po jego zakończeniu. Projekt przyczyni się również do podniesienia świadomości społecznej na temat roli człowieka w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków oraz zwiększy wiedzę społeczeństwa na temat ochrony przyrody. Wpływ planowanych działań będzie najbardziej odczuwalny, gdy będziemy wspólnie pracować nad wdrożeniem strategii bioróżnorodności. Zatrzymanie utraty bioróżnorodności jest koniecznością dla zrównoważonej przyszłości.
Umieszczanie budek lęgowych w miastach i lasach uczestniczących w projekcie powiatów ma na celu zwiększenie populacji zagrożonych gatunków i jest najczęściej stosowaną metodą zwiększania populacji ptaków i ssaków. Zaangażowanie dzieci w wieku szkolnym jest jednym ze sposobów zwrócenia uwagi na potrzebę poszanowania środowiska naturalnego. Budowa lub zakup pomocy lęgowych / kwater poprzez zaangażowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, wspólne dni projektowe w szkołach, zakupy od wyspecjalizowanych dostawców i współpraca z wolontariatem ochrony przyrody – nasze działania, które służą ochronie gatunków.

Współpraca transgraniczna przyczynia się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia, a realizacja wspólnych działań zwiększa bioróżnorodność w regionie. Wspólna realizacja projektu umożliwia wymianę wiedzy między instytucjami niemieckimi i polskimi, a ponadto oferuje możliwość opracowania alternatywnych podejść poprzez poznanie praktyki wdrażania odpowiednich partnerów i ewentualną wspólną realizację projektów w przyszłości z korzyścią dla wszystkich stron. W ten sposób ochrona zagrożonych gatunków, która z różnych powodów jest trudna na poziomie krajowym, będzie mogła stać się bardziej efektywna.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!