Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

Opis

Celem projektu jest utrwalanie istniejącej współpracy pomiędzy I Kliniką Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a Kliniką Okulistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Ponadto, w ciągu ostatnich lat obie kliniki rozbudowały swoją bazę aparaturową, co przekłada się na poprawę możliwości diagnostycznych, ale i konieczność szkolenia się celem optymalnego wykorzystania posiadanej aparatury. Przedmiotem wykorzystania środków pomocowych w bieżącym projekcie będą zatem wspólne działania edukacyjno-szkoleniowe oraz badania naukowe. W projekcie zaplanowano w tym celu przeprowadzenie wspólnych szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych stosowanych w okulistyce oraz zakup okulistycznego sprzętu diagnostycznego. Projekt obejmuje aspekty szkoleniowo-edukacyjne także w postaci stażu naukowego z okulistyki w ośrodkach klinicznych obu partnerów w projekcie, tj. w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz w I Klinice Okulistyki PUM. Dodatkowo, zakupiony okulistyczny sprzęt diagnostyczny posłuży do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych nad patogenezą neurodegeneracji siatkówki oka. Zwieńczeniem wspólnych działań będzie wspólna międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa z zakresu nowoczesnej diagnostyki i jej zastosowań, zwłaszcza obejmującej tematykę degeneracji siatkówki i procesów patologicznych zachodzących w trakcie starzenia się narządu wzroku. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) stanowi narastający problem społeczny i ekonomiczny. W związku z postępującym starzeniem się społeczeństw w krajach wysoko uprzemysłowionych schorzenie to staje się istotnym problemem chorych po 50 roku życia. Może spowodować znaczną utratę widzenia oraz ślepoty. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem dotyka około 25 milionów ludzi na świecie, ale przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat liczba ta potroi się. Liczba osób niewidomych z powodu tego schorzenia osiąga szczyt między 60 a 80 rokiem życia. Statystyka wskazuje, że około 2020 roku liczba osób praktycznie niewidomych z powodu AMD w populacji europejskiej po 65 roku życia wyniesie 20%. W celu zdiagnozowania AMD i określenia jego stadium okulista musi wykonać szereg nowoczesnych badań diagnostycznych. Z problemami chorych na AMD spotykają się lekarze różnych specjalności (interniści, okuliści, geriatrzy, psychiatrzy). Konsekwencją wspólnych działań podczas realizacji projektu będzie rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników, doktorantów i studentów obu Uczelni. Intensyfikacja współpracy transgranicznej w związku z wymianą wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności wpłynie na poszerzenie panelu badań w dziedzinie okulistyki doświadczalnej i klinicznej wykonywanych w Uczelniach po obu stronach granicy. Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem terytorialnym, wspólnym dla regionów uczestniczących w projekcie. Współpraca transnarodowa w zakresie tego wspólnego problemu prowadzić będzie do rozwoju regionalnego i bardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. W perspektywie przeprowadzone szkolenia i warsztaty oraz wymiana personelu w ramach staży edukacyjno-szkoleniowych przyczynią się do poprawy diagnostyki okulistycznej w społeczeństwie Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii. ​Projekt charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do problemu. Rozszerzenie współpracy pomiędzy ośrodkami  w zakresie okulistyki klinicznej i nowoczesnej diagnostyki okulistycznej może wpłynąć w przyszłości również na poprawę  działalności leczniczej w Euroregionie Pomerania, w tym rozwój międzynarodowego ośrodka referencyjnego diagnostyki okulistycznej zaburzeń o charakterze degeneracyjnym, które występują coraz częściej w starzejącym się europejskim społeczeństwie.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!