Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

Opis

Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ZPO PUM) od lat współpracuje z Kliniką Hematologii i Onkologii Molekularnej Uniwersytetu w Greifswaldzie (KHiOM UG). Efektem kooperacji są wspólne projekty zrealizowane w ramach programu Interreg IIIA i Interreg IVA, w przebiegu których przeprowadzono szkolenia z zakresu hematologii doświadczalnej, zorganizowano dwie polsko-niemieckie konferencje oraz stworzono wspólny bank próbek. W ramach wspólnych działań wielu pracowników i studentów obu Uczelni poznało nowoczesną diagnostykę hematologiczną oraz zapoznało się z badaniami prowadzonymi w dziedzinie hematologii doświadczalnej po obu stronach granicy. W związku z dużym zainteresowaniem dotychczas przeprowadzonymi działaniami, intensywnym rozwojem medycyny w tym zakresie, a także potrzebą dokształcania nowych pracowników obu Uczelni, konieczna jest kontynuacja wcześniejszych projektów.
Celem projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie istniejącej współpracy pomiędzy ZPO PUM a KHiOM UG. Przedmiotem wykorzystania środków pomocowych w bieżącym projekcie będą wspólne szkolenia oraz badania w zakresie hematologii doświadczalnej, staż naukowy z hematologii klinicznej oraz konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym. W stosunku do poprzednich projektów przeprowadzonych w latach 2006-2007 oraz 2010-2011 rozszerzono i unowocześniono tematykę szkoleń, co wynika przede wszystkim z rozwoju diagnostyki hematologicznej, zwłaszcza tej dotyczącej najważniejszych chorób układu krwiotwórczego – białaczek i chłoniaków. Ponadto w ciągu ostatnich lat oba Zakłady rozbudowały swoją bazę aparaturową, co przekłada się na możliwość, ale i konieczność nowych szkoleń. Planowana jest kontynuacja badania w dziedzinie hematologii doświadczalnej rozpoczętego w ramach naszego pierwszego wspólnego projektu. Dotyczą one przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku kostnego w modelu mysim. Bardzo cenną innowacją projektu jest poszerzenie współpracy transgranicznej o aspekt kliniczny, poprzez organizację stażu klinicznego dotyczącego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u pacjentów w Centrum Transplantacyjnym powiązanym z Kliniką Hematologii i Onkologii Doświadczalnej. Bliskość obu ośrodków medycznych Szczecina i Greifswaldu, brak hematologicznego ośrodka przeszczepowego w PUM w Szczecinie, a także wieloletnie doświadczenie partnera niemieckiego w tym zakresie daje szansę na intensyfikację współpracy transgranicznej nie tylko w obrębie hematologii i onkologii doświadczalnej, ale i klinicznej. Sprzyja to powstaniu podobnego ośrodka przeszczepowego po polskiej stronie granicy, co wiąże się z potencjalną ogromną szansą dla pacjentów Euroregionu Pomerania na polepszenie terapii chorób układu krwiotwórczego, zwłaszcza chorób nowotworowych. Zwieńczeniem współpracy będzie konferencja naukowa, będąca okazją do wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń klinicznych w dziedzinie hematologii i hematoonkologii po obu stronach granicy.
Konsekwencją wspólnych działań będzie rozwój zasobów ludzkich przez podniesienie kwalifikacji pracowników naukowych i studentów obu Uczelni. Intensyfikacja współpracy transgranicznej w związku z wymianą wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności wpłynie na poszerzenie panelu badań naukowych w dziedzinie hematologii doświadczalnej wykonywanych po obu stronach granicy. W perspektywie badania oraz przeprowadzone szkolenia w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy diagnostyki hematologicznej. Rozszerzenie współpracy pomiędzy ośrodkami na obszary hematologii klinicznej, może wpłynąć w przyszłości również na działalność leczniczą w Euroregionie Pomerania, w tym rozwój ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!