LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

Opis

Łoś i żubr  wędrowały kiedyś po lasach Europy. Utrata siedlisk, polowania i kłusownictwo doprowadziły do ​​zagłady żubrów w Polsce i Niemczech, kilka łosi było w stanie przetrwać w polskich lasach. Programy hodowlane i reintrodukcja  oraz ulepszone przepisy dotyczące ochrony przyczyniły się do powolnego odnowienia Zobu gatunków w Polsce, które coraz częściej przechodzą do Niemiec. Będący szansą dla bioróżnorodności , powrót dużych ssaków stanowi także wyzwanie dla ludzi i zwierząt. Wyzwania występują tam, gdzie kolidują ludzkie interesy i potrzeby zwierząt. Polami konfliktu są możliwe szkody wrolnictwie i leśnictwie, kolizje na drogach, a także spotkania człowiek-zwierze, rekreacja i polowania. Gdzie i ile zwierząt przebywa w niemiecko-polskiej strefie przygranicznej i gdzie istnieje możliwość konfliktu nie jest do końca wiadome z braku współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania, monitorowania i badań. Nie ma również wspólnej wiedzy, działań i struktur komunikacyjnych między oboma krajami.
Inicjowanie i usprawnianie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia w obszarze objętym programem, zgodnie z gospodarczymi, politycznymi i społecznymi interesami regionu, jest zatem głównym celem projektu. Cele szczegółowe odnoszą się do opisanych wyzwań:
1. stworzenie solidnych podstaw wiedzy i podejmowania decyzji dotyczących rozmieszczenia i wymagań siedliskowych żubrów i łosi w obu krajach;
2. opracowanie i zainicjowanie opcji wspólnego i transgranicznego zarządzania w celu zapewnienia współistnienia żubrów i łosi w sytuacji niskiego poziomu konfliktów;
3) uzyskanie akceptacji poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron i podmiotów, jak również edukację i komunikację w zakresie ochrony środowiska w regionie objętym projektem.

Najważniejsze rezultatami projektu będą:

1) szczegółowe mapy (online i drukowane) siedlisk, korytarzy migracyjnych i potencjalnych źródeł konfliktów;
2) katalog działań i deklaracja intencji w zakresie wspólnego, transgranicznego gospodarowania populacjami żubrów i łosi;
3) uczestnictwo, materiały edukacyjne i komunikacyjne oraz grupa zadaniowa ds. żubrów-łosi, w celu stworzenia warunków do łagodzenia konfliktów.

Projekt  zrealizucje celu programu „Poprawa bioróżnorodności”: Materiał mapowy zaprezentuje wykorzystywane i potencjalne siedliska żubrów i łosi, a tym samym obszar służący zachowaniu i poprawie bioróżnorodności. W związku z tym na tych obszarach opracowane zostaną środki zarządzania populacją łosi i żubrów. Wyniki będą również korzystne dla grup docelowych, takich jak decydenci i władze, użytkownicy gruntów i lasów oraz ludność miejscowa. Wczesna informacja i aktywne zaangażowanie kluczowych uczestnikw, którzy są wyposażeni w niezbędną wiedzę i narzędzia do zarządzania i zapobiegania konfliktom, w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu akceptacji dzikich zwierząt. Szczególną innowacją w projekcie jest grupa zadaniowa żubry-łosie, która oferuje wsparcie w sytuacjach problematycznych ze zwierzętami. Materiały edukacyjne i komunikacyjne dla społeczności na obszarze objętym programem powinny dostarczyć wyczerpujących informacji na temat żubrów i łosi, aby zapewnić dobrą koegzystencję ludzi i zwierząt oraz zwiększyć akceptację dla zwierząt.

Zarządzanie populacjami ziwrząt, o ile było prowadzone, kończyło się jak dotąd na granicach państw. W związku z tym w projekcie zastosowano holistyczne, ponadnarodowe podejście do monitorowania, badań, gospodarowania i uczestnictwa, aby przeciwdziałać tym niedociągnięciom w gospodarowaniu dziką fauną żubrów i łosi. Procedura ta ma na celu zapobieganie takim incydentom jak odstrzelenie byka żubra w Lebus w Brandenburgii w 2017 r. z powodu braku  współpracy i komunikacji.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!