Polsko – Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

Opis

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania z Umowy o współpracy i zapewnia ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu. Przygraniczny Region Doliny Śr. Odry jest obszarem oddalonym od aglomeracji jak  Berlin, Szczecin i Poznań. Po stronie pl. region tworzą gminy powiatów myśliborskiego i gryfińskiego, po niem. – powiatów Barnim i Märkisch-Oderland. RDŚO obfituje w liczne rezerwaty przyrody, perełki architektury średniowiecznej, klasztory i wały obronne, pozostałości po templariuszach, różnorodność kulturową- spadek po wędrówkach ludów i bogate dziedzictwo nat. i kult. Dziedzictwo to nie jest znane szerszej publiczności, powodując słaby rozwój gospodarczy, brak inwestycji i odpływ ludności z regionu. Jedynie nieliczni mieszkańcy, turyści i inwestorzy mają świadomość kulturowego potencjału tych terenów. Stanowią oni wartościowy kapitał ludzki, który – za sprawą aktywnej współpracy i wydarzeń kulturalnych – moze dać RDŚO wiele impulsów rozwojowych i przyczynić się do zachowania jego dziedzictwa kulturowego. Aby osiągnąć ten cel należy podjąć nast.kroki: 1. Propagowanie i promocja całego regionu, 2. Stworzenie platformy prezentującej i integrującej głównych działaczy kultury w regionie, 3. Stworzenie oferty umożliwiającej aktywne odkrywanie dziedzictwa nat. i kult. Obecnie na obszarze nie ma instytucji zajmującej się kompleksową promocją RDŚO i jego dziedzictwa nat. i kult. ,zapewniającą jego ochronę i promowanie współpracy działaczy kultury. Dlatego w ramach tego projektu chcemy stworzyć innowacyjne, transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego RDŚO z siedzibą w Dębnie i Liepe. Zadaniem Centrum będzie opracowywanie i upowszechnianie pl-niem. oferty kult. służącej zachowaniu wspólnego dziedzictwa. Wszystkie jej elementy zostaną przygotowane wspólnie i będą się uzupełniać. Bez transgranicznej współpracy partnerów , aktywnej koop. z partnerami stowarzyszonymi i instytucjami kultury RDŚO projekt nie mógłby zakończyć się sukcesem. Aby zapewnić ciągłość działań na rzecz ochrony kultury regio., należy zorganizować szkolenia dla promotorów kultury, umożliwiające im tworzenie profesjonalnych ofert z zakresu regio. dziedzictwa przyr. i kult., które przyczynią się do powiększenia zasięgu działań zmierzających do zachowania owego dziedzictwa. Zadaniem Centrum będzie: gromadzenie wiedzy na temat dziedzictwa kult. RDŚO , jej  opracowywanie i upowszechnianie wśród szerokich kręgów społeczeństwa (także spoza regionu) w formie drukowanej i cyfrowej. Efektem tych działań będzie tworzenie materiałów informacyjnych , transgranicznych (strony int., aplikacji,wideo, druków), i organizacja szeregu warsztatów tematycznych dla różnych grup doc. Będą one dydaktycznie przekazywać dziedzictwo kulturowe i naturalne RDŚO, dostarczać wiedzy o tradycyjnym rzemiośle, kuchni regio., sztuce ludowej, pieśniach,tańcach, tradycjach i zwyczajach regionu. Bazą infrastrukturalną Centrum będzie budynek w Dębnie, który zostanie przebudowany na ośrodek historii regionalnej, z punktem info. i salami warsztatowymi. Kilkudniowe warsztaty będą organizowane w zmodernizowanej stodole w Liepe z kuchnią, sale warsztatowe i punkt info. Kuchnia umożliwi posiłki dla gości i organizację warsztatów kulinarnych. Celem niniejszego projektu jest stworzenie bogatej oferty aktywności nawiązujących do dziedzictwa nat. i kult. RDŚO, przyczyniającej się do upowszechnienia wiedzy o regionie, rozwoju aktywnej współpracy między działaczami kultury w RDŚO, a także zwiększenia liczby turystów i wydarzeń o zasięgu regionalnych. Otwarcie Centrum zwiększy szanse mieszkańców i regionalnych twórców na znalezienie pracy w sektorze kultury, przyczyni się do wzrostu liczby turystów i inwestorów przez rozwój aktywności kult. regionu. Koncepcja powołania do życia transgranicznej instytucji obejmuje wspólne przygotowanie projektu, wyznaczenie jego celów, złożenie odpowiednich wniosków, realizację przedsięwzięcia, zatrudnienie pl-niem. personelu i wspólne finasowanie prac.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!