Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania.

Opis

Projekt jest odpowiedzią na Wyzwania Programu Współpracy wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, a także kompetencji wśród placówek edukacyjnych na terenie Pogranicza. Brak znajomości wspólnych tradycji, różnice w mentalności i brak ofert wspólnych utrudniają współpracę i integrację transgraniczną. Potwierdzają to przeprowadzone ankiety wśród uczniów i uczennic SP nr 2 w Stargardzie i Zespole Szkół w Eberswalde, podczas których aż 94 % ankietowanych potwierdziło chęć uczestnictwa w działaniach, które miałyby na celu wzajemne poznanie siebie, historii i tradycji, praktyk zawodowych, w tym rzemieślniczych i zastosowania innowacyjnych metod edukacyjnych w sąsiadujących krajach i szkołach.  Głównym celem projektu jest rozszerzenie wspólnych ofert edukacyjnych i kształcenia zawodowego młodzieży dla trwałego zabezpieczenia potencjału specjalistów w Euroregionie Pomerania. Do realizacji koncepcji projektu konieczna jest współpraca trasgraniczna. Partnerzy w celu zainicjowania współpracy w dziedzinie orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem wspólnie przygotują, wdrożą i rozpowszechnią poprzez udostępnienie w sieci transgraniczny Bilateralny Program (BP), który będzie realizowany w powstałych w ramach projektu Centrach Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem (COZ). Będą to dostosowane przestrzenie wewnątrz obiektów edukacyjnych po obu stronach granicy, a także wielofunkcyjne boisko w Stargardzie – miejsca pozbawione stereotypów i uprzedzeń, a także architektonicznych barier. Co ważne, w tworzenie BP włączeni zostaną uczniowie zaangażowanych szkół. Powstanie wspólne badanie oraz plan dydaktyczny dla programu treningowego w nowo stworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów szkolnych. Dzięki temu, powstała oferta będzie oddolna – wnikająca z potrzeb grupy docelowej, co gwarantuje sukces projektu. Opracowany program zostanie udostępniony na stronie internetowej projeku i stronach internetowych partnerów, dzięki czemu będzie dostępny dla innych podmiotów edukacyjnych, organizacji, regionów czy krajów. Dzięki temu stanie się on pożytecznym narzędziem do zastosowania rezultatów jako zbiór przykładów, dobrych praktyk. Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do rozbudowy transgranicznej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania. W ramach realizacji projektu odbywać się będzie wiele transgranicznych wydarzeń, które wpłyną na wzajemne poznanie i nawiązanie nici przyjaźni, niwelowania strereotypów i barier. Innowacja w projekcie polega na połączeniu orientacji zawodowej z zarządzaniem zdrowiem. W procesie cyfryzacji chodzi o to, aby połączyć adekwatną dla dzieci orientacje zawodową w szkole z aspektami aktywnej profilaktyki zdrowotnej. Poprzez połączenie z orietacją zawodową nadajemy profilaktyce zdrowotnej cel i kierunek.  Prawidłowe odżywianie i aktywny tryb życia wpływa na energię społeczną i zawodową, samoocenę i wiarę we własne możliwości. Projekt jest powiązany z projektem rekomendowanym do dofinansowania w ramach Programu Interreg Va nr INT 52 pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” (ZDwZG). Wypracowane tam metody pracy nt. zdrowia, będą źródłem inspiracji i dobrych praktyk podczas tworzenia BP. W projekcie ważną rolę odgrywać będą eksperci-partnerzy stowarzyszeni. Mocne strony obu partnerów będą się wzajemnie uzupełniać, a partnerzy czerpać obustronne korzyści. W wyniku projektu powstanie trwału most ku przyszłości naszych partnerstw i dalszego kształtowania rezulatów projektu we wspópracy transgranicznej.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!