Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Opis

Niniejszy projekt daje możliwość trwałego i zrównoważonego wzmocnienia i rozwoju atrakcji turystycznych i stopnia znajomość obu gmin Templina i Połczyna Zdroju oraz okolicznych regionów na podstawie ścisłej współpracy. W obu „nienadbałtyckich regionach” turystyka jest, w porównaniu z centrami turystycznymi o znaczeniu ogólnonarodowym na polsko – niemieckim wybrzeżu Bałtyku bądź w metropoliach Berlina i Szczecina, raczej słabo rozwinięta. Dla obu gmin turystyka stanowi główny czynnik rozwoju gospodarczego. Przy czym z uwagi na podobnie korzystne uwarunkowania przyrodniczo – przestrzenne i kwestie merytoryczne związane z ukierunkowaniem turystycznym i grupami docelowymi istnieja wspólne potencjały rozwojowe. ,. I tak w uzdrowisku w oparciu o solanki termalne Templin w ostatnich latach skutecznie punkt ciężkości to rozbudowa turystyki wellness i zdrowotnej w powiązaniu z tworzeniem oferty turystki przyrodniczej i rodzinnej. Przy wzroście liczby noclegów czas pobytu wynoszący 2,9 dni jest jednak stosunkowo krótki. Siła przyciągania turystów koncentruje się głównie na obszarze Berlina i Brandenburgii oraz Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Saksonii Anhaldzkiej, a potencjał gości z Polski był do tej pory znikowo eksplorowany. Połczyn-Zdrój to przy ponad 300-letniej historii sanatoryjnej jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Kontynuacja klasycznej działalności sanatoryjnej jest tradycyjnym filarem rozwoju gminy. Gmina jest do tej pory ważnym celem dla pacjentów skierowanych na pobyty sanatoryjne przez NFZ, którzy przebywają na ogół kilka tygodni. Poza tą formą turystyki sanatoryjnej gmina charakteryzuje się jednak znacznym niewykorzystanym potencjałem rozwojowym.
Przewidziana współpraca strategiczna obu gmin daje szanse na to, aby poprzez wykorzystanie wzajemnie wiedzy specjalistycznej ustanowić nowe akcenty turystyczne, które uzupełnią jakościowo istniejącą ofertę i poprawią konkurencyjność położonych bardziej w głębi regionów. Poprzez zarówno merytoryczne jak i przestrzenne rozszerzenie działań marketingowych ma wzrosnąć w obu lokalizacjach liczba gości transgranicznych jak i będą one ukierunkowane na nowe grupy docelowe.  Przy czym na podstawie ścisłej wymiany doświadczeń oraz poprzez tworzenie wspólnej oferty i wspólne działania marketingowe w Połczynie Zdroju w przyszłości nacisk będzie położony bardziej na pozyskanie prywatnych turystów zainteresowanych zdrowiem i wellness, a w Templin działania te intensywniej skierowane będą do turystów uzdrowiskowych i polskich gości. Duże znaczenie w ramach wspólnego kreowania porfilu turystycznego mają w obu gminach historyczne parki zdrojowe, którym w kontekście przewidzianej poprawy jakości infrastruktury turystycznej przypada funkcja kluczowa. Przy wykorzystaniu miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wspierane jest też w tym pakiecie uwrażliwianie dzieci i młodzieży na lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz poznanie perspektyw zawodowych w turystce w Polsce i w Niemczech.
Wdrażana jest na różnych poziomach branżowych i organizacyjnych współpraca partnerskich samorządów i jednocześnie uzyskuje nowy poziom jakościowy. Projekt nawiązuje tematycznie zarówno do wcześniejszych finansowanych ze środków UE działań na rzecz wzmocnienia turystyki przyrodniczej i aktywnej w regionach Niebałtyckich (Projekt Interreg IV A Pomorskie Krajobrazy Rzeczne) oraz do bieżących działań w ramach partnerstwa miast Templin i Połczyna Zdroju. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w zgodzie zasadami zachowania i uatrakcyjnienia regionalnego dziedzictwa kutrowego i przyrodniczego stanowi poza tym przyczynek do wzrostu jakości życia oraz poczucia tożsamości lokalnych mieszkańców.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!