Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Opis

Wspólne dziedzictwo kulturowo-historyczne Pomorza, będące niepowtarzalnym elementem charakteru regionu, stanowi jego wielki potencjał. Przeszkodą w jego pełnym wykorzystywaniu są mentalne, kulturowe i językowe bariery dzielące polskich i niemieckich mieszkańców regionu. Należą do nich poważne braki w znajomości historii i kultury, których wynikiem są obustronne uprzedzenia hamujące współpracę transgraniczną. Do zwiększenia atrakcyjności regionu niezbędne jest usuwanie tych barier. W związku z tym dwa centralne muzea pomorskie podejmują działania przybliżające mieszkańcom i gościom dziedzictwo kulturowe regionu, tym samym przyczyniając się do jego zachowania. Celem, który w związku z tym stawiają sobie partnerzy projektu jest wspólne stworzenie kompatybilnej oferty, w której historia, kultura i sztuka pomorskiego obszaru kulturowego od czasów najdawniejszych aż do współczesności będzie prezentowana z dwóch różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Oferta dla zwiedzających obejmować będzie nowoczesne  wystawy stałe, programy edukacyjne i publikacje. Aby ważne treści przekazać w atrakcyjnej dla widzów, przekonującej formie, zaplanowano stworzenie nowoczesnej infrastruktury przestrzeni wystawienniczych i wykorzystanie multimediów. W ten sposób wychodząc od wspólnego dziedzictwa oba muzea będą wspierać transgraniczny dialog, przyczyniający się do budowy porozumienia i świadomości regionalnej. Jest to działanie wykraczające poza podstawowe zadania muzeów. Ze względu na doniosłość tego projektu, jak również znaczenie obu instytucji projekt został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Premiera Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i wpisuje się w ducha porozumienia o współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacją Pomorskiego Muzeum Krajowego z 14 10 2014. Ponadto nasze przedsięwzięcie odpowiada treściom „Wspólnej deklaracji o współpracy transgranicznej” zawartej w 2000 roku między Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie a Województwem Zachodniopomorskim.
Opisana powyżej koncepcja ma w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza charakter prekursorski, a w związku z tym także modelowy. Projekt składa się z modułów wystawowych, jak również z części interaktywnej. Oba muzea stworzą wystawy stałe, których dotąd nie było bądź zastępujące takie,  których treści były całkowicie przestarzałe. Co więcej, wystawy zostaną wyposażone w multimedia, dzięki którym możliwe będzie pokazanie w każdym z muzeów odnośnych zbiorów partnerskiej instytucji. W ten sposób z jednej strony dokona się wirtualne połączenie kolekcji, z drugiej zaś działania popularyzatorskie obu muzeów zyskają przedłużenie w obszarze działania partnera. Podstawą projektu jest aktywna współpraca, wykorzystującej różnorodne kompetencje partnerów. Należy do tego tworzenie polsko-niemieckich  grup roboczych, pracujących nad koncepcjami i realizacją modułów wystawienniczych. W obszarze multimediów, a więc wielojęzycznych audioprzewodników i kiosków multimedialnych wprowadzających w poszczególne problemy, treści będą modyfikowane dla podstawowych wersji językowych w związku z  różnicami w doświadczeniach kulturowych. Ostatecznym celem jest wspólne pokazywanie historii aż po otwarcie granicy na Odrze w związku z umową z Schengen w 2007 r. Mieszkańcy i goście obu części Pomorza otrzymają dzięki temu wspólnie stworzony obraz historii ich regionu, osiągający na obszarze działań z zakresu kultury i edukacji niespotykany dotąd poziom. W narracji i sposobie prezentowania rozwój krajobrazu kulturowego pokazywany będzie w kontekście natury. Dzięki temu modelowy w swoim charakterze projekt będzie się przyczyniał do wspierania turystyki w regionie, którego słowiańska nazwa oznacza „kraj nad morzem”.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!