Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Opis

Przyszłość Europy znalazła się po wystąpieniu Wielkiej Brytanii i odrodzeniu się silnych tendencji nacjonalistycznych w niemal wszystkich państwach członkowskich przed nowymi wyzwaniami. Praca Euroregionu stanowi przy tym fundament europejskiego współistnienia. Jedynie Euroregion, w którym powstaną silne powiązania doprowadzi do zrównoważonego rozwoju pogranicza, a tym samym w drugim rzędzie, Unii Europejskiej. Istnieją przy tym szczególne wyzwania związane z życiem na pograniczu oraz występującymi tu różnicami prawnymi i administracyjnymi. Funkcjonowanie w dwóch różnych systemach prawnych i administracyjnych wymaga  często nie tylko więcej czasu, lecz i wyższych nakładów finansowych. Współpraca euroregionalna miała i ma odpowiadać na te zjawiska oraz tworzyć praktyczne rozwiązania. Aby to osiągnąć niezbędne jest wspólne podejście, którego podstawę tworzyć będzie wysokiej jakości Strategia rozwoju i działania (SRiD).
Długofalowo projekt ma na celu dalsze ożywianie relacji społecznych, kulturowych, gospodarczych i socjalnych i intensyfikację oraz wzmacnianie współpracy między gminami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i mieszkańcami. Realizacja projektu ma doprowadzić do rozbudowy długotrwałych struktur współpracy. SRiD utworzy fundament dla wspólnego, uzgodnionego podejścia przy rozwiązywaniu wyżej wymienionych wyzwań, a także przyczyni się do tworzenia wspólnej wiedzy na temat dotychczasowego rozwoju Euroregionu i możliwych scenariuszy rozwoju przyszłego pogranicza. Ponadto działania projektowe poprzez wykorzystanie działań przyciągających uwagę opinii publicznej, wzmocnią tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza.
W ramach projektu zostanie opracowana i napisana wspólna SRiD. Działania związane z projektem przyniosą korzyści nie tylko członkom Euroregionu Pomerania, w tym zachodniopomorskim, meklemburskim i brandenburskim gminom i powiatom lecz w szczególności mieszkańcom pogranicza. Strategia w odróżnieniu od narodowych strategii rozwoju uwzględni w szczególny sposób graniczne położenie obu administracji i związanych z tym problemów. Przy pomocy SRiD mieszkańcy i podmioty działające na pograniczu będą mogli lepiej wykorzystywać potencjał wynikający z granicznego położenia regionu w obszarze gospodarczym, socjalnym i społecznym. W sposób szczególny zostanie przy tym uwzględniony transgraniczny Region Metropolii Szczecińskiej. Zaplanowano przeprowadzenie analizy SWOT. Ponadto porównana zostanie aktualna SRiD i bieżące wdrażanie programu INTERREG VA, przeanalizowane będą wytyczne Komisji Europejskiej, uwzględnione zostaną aktualne dokumenty i stanowiska AGEG, a także analizie poddane zostaną krajowe strategie rozwoju jak również przeprowadzone będzie badanie porównujące możliwe obszary programowe i scenariusze wsparcia.
Tym samym strategia stworzy teoretyczną bazę dla dalszej integracji Euroregionu Pomerania. W celu jej praktycznej realizacji przeprowadzona zostanie analiza prawna istniejących struktur współpracy transgranicznej i sformułowane zostaną zalecenia mające za zadanie bardziej efektywne wykorzystanie istniejących struktur i sieci współpracy i ewentualne stworzenie nowych, dostosowanych do aktualnych wymagań.  Projekt ma za zadanie włączyć także mieszkańców polsko-niemieckiego obszary pogranicza, którzy często w życiu codziennym nie biorą pod uwagę możliwości podejmowania działań transgranicznych. W celu włączenia tej grupy docelowej stworzony zostanie portal komunikacyjny informujący o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, festynach, wydarzeniach  tematycznych etc. odbywających się po obu stronach granicy. Portal ma także dostarczać wiedzę na temat wydarzeń aktualnych oraz historii regionu oraz ofertować giełdę partnerstw dla  grup zainteresowań, stowarzyszeń, związków społeczeństwa obywatelskiego itp. Korzystanie z oferty transgranicznej pomoże pokonać pierwsze obawy i budować wzajemną otwartość.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!