Jems – Oświadczenie dotyczące dostępności

Niniejsze oświadczenie dotyczy aplikacji internetowej Joint electronic monitoring system, w skrócie: Jems, https://jems-interreg6a.net, udostępnionego w języku niemieckim i polskim.

Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027, Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie podejmuje starania, aby aplikacja internetowa była dostępna.

Podstawami prawnymi są obecnie, w odpowiednio obowiązującej wersji:

Obie podstawy prawne mają na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. L 327 z dn. 2.12.2016, s. 1).

1. Stan zgodności z wymaganiami

Aplikacja sieciowa jest częściowo zgodna z LBGG M-V i BITVO M-V.

2. Treści niedostępne

W ramach aplikacji sieciowej Jems występują następujące bariery:

 • system,
 • program,
 • formularz wniosku.
2.1 Treści nietekstowe

Dla treści nietekstowych, takich jak grafika, atrybuty WAI-ARIA nie oferują alternatywy. Użytkownicy technologii wspomagających mogą nie być w stanie korzystać z tych treści.

2.2 Informacje i relacje

Aplikacja sieciowa zawiera bariery w zakresie wymogu „Informacje i relacje“. Użytkownicy technologii wspomagających mogą nie mieć dostępu do wszystkich informacji i relacji.

Szereg elementów formularza nie jest dostępny dla użytkowników technologii wspomagających w ogóle bądź w wystarczającym stopniu.

2.3 Kontrast (minimum)

Szereg tekstów i elementów obsługi nie posiada odpowiedniego kontrastu wobec tła. Może to dotyczyć elementów obsługi stanu normalnego, wskaźnika myszy bądź fokusu klawiatury. Użytkownicy z ograniczoną percepcją kolorów mogą mieć ograniczony dostęp do treści.

2.4 Automatyczne zawijanie (reflow)

Niektóre treści nie zawijają się przy małej szerokości przeglądarki, np. 320 pikseli. Do dostępu do tych treści konieczne jest przewijanie poziome. Dla użytkowników z ograniczeniami motorycznymi nawigowanie może być utrudnione.

2.5 Klawiatura

Nie wszystkie elementy obsługi w aplikacji sieciowej można obsługiwać za pomocą klawiatury. Użytkownicy technologii wspomagających mogą nie mieć dostępu do wszystkich elementów obsługi.

2.6 Przeskakiwanie bloków

Używając klawiatury nie można przeskakiwać obszarów powtarzających się w aplikacji. Dla użytkowników technologii wspomagających nawigowanie może być utrudnione.

2.7 Kolejność fokusu

Kolejność elementów obsługi fokusowanych klawiaturą z perspektywy linearnej nie odpowiada wizualnej lub merytorycznie logicznej kolejności czytania.

2.8 Widoczny fokus

Fokus klawiatury jest przy niektórych elementach (np. wiersze w tabelach) obsługi niewidoczny lub niewystarczająco widoczny. Użytkownicy technologii wspomagających mogą nie mieć orientacji, co do interaktywnej części, w której się obecnie znajdują.

2.9 Oznaczenie błędów

W szeregu formularzy oznaczenie błędów dla użytkowników technologii wspomagających może być niedostrzegalne lub niewystarczająco dostrzegalne.

2.10 Opisy (etykiety) lub polecenia

Elementy formularzy są dla użytkowników technologii wspomagających niewystarczająco dostrzegalne. Użytkownicy technologii wspomagających mogą nie być w stanie ich wypełnić.

2.11 Analiza składni

Aplikacja sieciowa zawiera błędy składni mogące mieć wpływ na poprawną interpretację przez technologie wspierające.

2.12 Nazwa, rola, wartość

Szereg elementów formularza jest dla użytkowników technologii wspomagających niedostępny lub niewystarczająco dostępny z powodu brakującego opisu, nieprzypisanej roli i/ lub brakujących wartości.

2.13 Komunikaty o statusie

Komunikaty o statusie w formularzach mogą być dla użytkowników technologii wspomagających niedostępne lub niewystarczająco dostępne.

2.14 Prosty język

Istotne treści aplikacji sieciowej, wskazówki w zakresie nawigowania oraz ważne treści oświadczenia w sprawie dostępności nie są objaśnione w prostym języku. Osoby niedosłyszące oraz użytkownicy z ograniczoną funkcją poznawczą nie są w stanie pozyskać podstawowych informacji poprzez prosty język.

2.15 Język migowy

Istotne treści aplikacji sieciowej, wskazówki w zakresie nawigowania oraz ważne treści oświadczenia w sprawie dostępności nie są objaśnione w języku migowym. Osoby niedosłyszące nie mają dostępu do głównej treści oświadczenia w sprawie dostępności w postaci wideo w języku migowym.

2.16 Treści osób trzecich

Nie można stwierdzić, czy treści osób trzecich, np. zapisane na serwerze załączniki, które nie są objęte zakresem działania Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, są zgodne z przepisami dotyczącymi dostępności.

2.17 Niewspółmierne obciążenie

Spełnienie wymogów dostępności powoduje nieproporcjonalne obciążenie organów administracyjnych zgodnie z § 1 ust. 3 BITVO M-V w związku z. art. 5 ust. 2 lit. a i b dyrektywy (UE) 2016/2102.

Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 wspiera polsko-niemiecką współpracę transgraniczną poprzez pomoc ze środków EFRR udzielaną na tematycznie różnorodne działania osób i instytucji z obszaru Programu i spoza niego. Językiem programu jest j. niemiecki i j. polski.

W trakcie zarządzania programem, programy Interreg muszą zapewnić, zgodnie z art. 69 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2021/1060, że cała wymiana informacji pomiędzy beneficjentami, a instytucjami programowymi może odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych. W celu realizacji tego wymogu Instytucja Zarządzająca wprowadza w okresie finansowania 2021-2027 system Jems. Jest to następca aplikacji sieciowej electronic Monitoring System, w skrócie eMS, która była wykorzystywana w Programie w okresie wsparcia 2014-2020. Aplikacja sieciowa Jems została stworzona przez Interact we współpracy z producentem Cloudflight GmbH do ogólnoeuropejskiego użytku przez programy Interreg i jest udostępniana bezpłatnie.

Aplikacja internetowa Jems odzwierciedla wszystkie elektroniczne procesy administracyjne wymagane do realizacji Programu. Oczekuje się, że w Jems opracowywanych i kontrolowanych będzie około 60-80 projektów od momentu złożenia wniosku do jego zakończenia. System Jems będzie wykorzystywany głównie przez instytucje publiczne i nieliczne instytucje prywatne (takie jak stowarzyszenia, firmy), ale nie przez ogół społeczeństwa. Duża część użytkowników, zwłaszcza wnioskodawców i beneficjentów, zwykle nie pracuje z systemem Jems na przez cały rok, a jedynie wybiórczo i doraźnie.

Eksploatacja programu Jems jest finansowana przez Instytucję Zarządzającą ze środków Pomocy Technicznej udostępnionych Programowi przez Komisję Europejską na realizację programów i współfinansowanych ze środków krajowych. Poza tym Instytucja Zarządzająca nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi, tzn. dostępny budżet Programu musi być odpowiednio wykorzystany do realizacji wszystkich zadań wynikających z Programu.

Nie istnieje alternatywa dla procesów administracyjnych zawartych i realizowanych w Jems.

Wraz z producentem w ramach dostępnych zasobów podejmujemy starania w celu poprawy dostępności z perspektywy technicznej i redakcyjnej.

2.18 Informacja o producencie

Producent udostępnił programom Interreg angielski wzór oświadczenia w sprawie dostępności.

Szablon producenta (stan na dzień 09.06.2023: Jems wersja 7): https://jems.interact-eu.net/accessibility.html

Aplikacja sieciowa częściowo spełnia poziom zgodności AA wytycznych w sprawie tworzenia dostępnych stron internetowych WCAG 2.1 względnie obowiązującej normy europejskiej EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Ocena dostępności została przeprowadzona w formie oceny własnej przez producenta zgodnie z WCAG 2.1, poziom zgodności AA, w dniu 09 czerwca 2023 roku i skontrolowana w dniu 09 czerwca 2023 roku.

Instytucja Zarządzająca tworząc niniejsze oświadczenie na potrzeby Jems oparła się wzorze producenta.

3. Utworzenie niniejszego oświadczenia o dostępności

Oświadczenie utworzono 07 grudnia 2022 roku i po raz ostatni sprawdzone w dniu 11 września 2023 roku.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszych stronach natrafią Państwo na bariery, prosimy o pisemny kontakt, np. przez formularz kontaktowy lub e-mail. Prosimy o odpowiednią wskazówkę z opisem miejsca, w którym zauważyli Państwo błąd.

4.1 Szczegóły dotyczące aplikacji

* te pola muszą być wypełnione

Choose File
4.2 Dane osobowe

Jeśli chcą Państwo otrzymać odpowiedź, prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz dane kontaktowe.

4.3 Informacje dotyczące przetwarzania danych

Korzystając z formularza, wyrażają Państwo zgodę na zapisanie oprócz wprowadzonych danych, daty i godziny Państwa wiadomości na potrzeby jej wysłania. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie danych .

Zustimmung zur Datenverarbeitung
4.4 Kontakt

Państwa zapytanie ostanie obsłużone przez:

Wspólny Sekretariat
Programu Współpracy Interreg VI A
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz

E-Mail: info@interreg6a.net

5. Postępowanie skargowe

Nie są Państwo zadowoleni z obsługi zapytania? Lub w przeciągu sześciu tygodni nie otrzymali Państwo odpowiedzi na swoje zgłoszenie? W takim przypadku mogą się Państwo zwrócić do Urzędu Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP z wnioskiem o skontrolowanie przepisów i środków wymienionych w oświadczeniu o dostępności.

Organ monitorujący jest odpowiedzialny za procedurę skargową i egzekwującą zgodnie z § 2 ust. 1 BITVO M-V.

Na Państwa wniosek zbadana zostanie konieczność podjęcia dalszych kroków wobec podmiotu publicznego. Postępowanie skargowe i egzekwujące jest dla Państwa, jako osoby składającej skargę bezpłatne. Nie potrzebują Państwo pomocy prawnej.

Po otrzymaniu skargi podejmowane są następujące kroki:

 • Sprawdzenie, czy faktycznie można stwierdzić naruszenia dostępności.
 • Podmiot publiczny jest wzywany do usunięcia uchybień w określonym terminie. W tym celu otrzymuje on możliwe do wdrożenia propozycje.
 • Jeśli podmiot publiczny nie zastosuje się do skargi, musi to uzasadnić organowi monitorującemu.
 • Wszystkie zainteresowane strony są informowane o statusie procedury.
 • Zakończenie postępowania egzekwującego zbiorczym komunikatem końcowym skierowanym do osoby składającej skargę i wyjaśnienie sposobu realizacji.
 • Powiadomienie podmiotu publicznego oraz właściwego technicznego lub prawnego organu nadzorczego.

Skargę mogą Państwo zgłosić w następujący sposób. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, strony internetowej/aplikacji mobilnej oraz powodu skargi.

 • za pośrednictwem e-formularza:formularz skargi zgodnie z § 14 LBGG M-V
 • pocztą elektroniczną na adres: ueberwachungsstelle@sm.mv-regierung.de
 • listem do:
  Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Sportu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern)
  Urząd Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP (Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit öffentlicher Stellen M-V)
  Werderstr. 124
  19055 Schwerin.

Niezależnie od procedury skargowej, postępowanie egzekwujące może być również wszczęte przez Urząd Monitorujący Dostępność Cyfrową Instytucji Publicznych M-PP tylko na podstawie stwierdzonych uchybień.

Strona internetowa Urzędu Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP znajduje się pod adresem: www.barrierefreies-web-mv.de.