1. Nabór: INT01/2023 – wszystkie priorytety

(z wyłączeniem CS 6.3 i FMP)

1. Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona w ramach naboru wynosi maksymalnie 51 339 954 EUR EFRR:

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności
Cel szczegółowy 1.1: Badania i innowacje

Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 13 200 217 EUR EFRR

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody
Cel szczegółowy 2.4: Przystosowanie do zmian klimatu

Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 9 989 686 EUR EFRR

Cel szczegółowy 2.7: Ochrona przyrody i bioróżnorodność
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 7 500 717 EUR EFRR

Priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę
i turystykę
Cel szczegółowy 4.2: Edukacja
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 9 989 686 EUR EFRR

Cel szczegółowy 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 19 941 964 EUR EFRR

Priorytet 4: Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego
Cel szczegółowy 6.1: Zdolność do współpracy
Planowany maksymalny budżet naboru INT01/2023: 7 146 467 EUR EFRR

Maksymalny budżet naboru wynosi 51 339 954 EUR EFRR. W zależności od ilości i jakości złożonych wniosków o dofinansowanie obowiązuje dodatkowy limit w wysokości do 2/3 środków EFRR dostępnych w poszczególnych celach szczegółowych.

2. Termin składania wniosków

Od 30.03.2023 (8:00 Uhr)  do 07.06.2023 (godz.16:00)

3. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest składany online przez partnera wiodącego za pośrednictwem Jems.
Wniosek o dofinansowanie jest wypełniany w Jems w obu językach Programu, tj. w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe muszą mieć identyczną treść.

Dostęp do systemu Jems: https://jems-interreg6a.net/
albo przez stronę internetową Programu: www.interreg6a.net

Materiały pomocnicze do Jems: https://www.interreg6a.net/jems/

Wnioski można przygotować wcześniej za pomocą formularza offline!
https://www.interreg6a.net/antragstellung/

Jems Helpdesk: jems@interreg6a.net

4. Rodzaje partnerów uprawnionych do otrzymania wsparcia

Uprawnionymi partnerami są:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • agencje sektorowe,
 • podmioty oferujące infrastrukturę oraz (publiczne) podmioty wykonujące usługi,
 • zrzeszenia interesów wraz z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, związki, fundacje),
 • uczelnie wyższe i placówki prowadzące badania naukowe,
 • instytucje edukacji/kształcenia zawodowego oraz szkoły,
 • instytucje wspierania gospodarki,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),
 • organizacje międzynarodowe, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG),
 • szpitale i placówki medyczne,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
 • i inne posiadające osobowość prawną.

Podstawowa zasada Programu jest taka, że w każdym projekcie musi być co najmniej jeden partner z Polski i jeden
z Niemiec
– obaj z budżetami EFRR.

Partnerami projektu mogą być zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne.

Partnerzy projektu wyznaczają jednego beneficjenta wiodącego (partner wiodący).
W Programie funkcję tę mogą pełnić tylko organizacje publiczne (Podręcznik Rozdział 2.1 Partnerstwo projektu).

5. Obszar Programu

Zasadniczo wszyscy partnerzy projektu posiadają swą siedzibę w regionach tworzących obszar Programu (Podręcznik Rozdział 1.3 Obszar Programu). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest uczestnictwo również partnerów projektu posiadających siedzibę poza obszarem Programu. Decydującym warunkiem jest w tym przypadku to, że działania projektowe tego partnera są realizowane na rzecz obszaru Programu, generują dla niego widoczną wartość dodaną oraz działania te są niezbędne dla realizacji projektu.

6. Obszar tematyczny wniosków o dofinansowanie

Przykładowy katalog projektów transgranicznych można znaleźć w Podręczniku Programu Rozdział 1.2 Priorytety Programu.

Ponadto Program Współpracy określa cechy specyficzne dla każdego z celów szczegółowych, które są brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Szczególnie preferowane są projekty strategiczne, które dotyczą wyzwań związanych z obszarami ponadprogramowymi.

Dokument programowy: https://www.interreg6a.net/pl/przygotowanie-programu-vi-a/

7. Poziom dofinansowania projektów

W ramach Programu, projekty mogą otrzymać wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Na koszty przygotowania projektu można ubiegać się o kwotę ryczałtową w wysokości 10 560,00 EUR EFRR.

W ramach Programu planuje się korzystanie z kwoty ryczałtowej na koszty zakończenia projektu. Wykorzystanie kwoty ryczałtowej na te koszty jest obecnie uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Audytową. W przypadku braku zatwierdzenia planowane jest rozliczenie kosztów zakończenia na podstawie rzeczywistych wydatków, przy czym dalsze szczegóły zastaną przekazane  przez Wspólny Sekretariat.

Zasady kwalifikowalności znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 4 Wytyczne kwalifikowalności wydatków.

Podręcznik Programu: https://www.interreg6a.net/pl/podrecznik-programu/

8. Regularne projekty i projekty o małej skali

Projekty regularne to takie, których całkowity budżet jest większy niż 200 000 EUR.

Projekty o całkowitym budżecie do 200 000 EUR, które nie są realizowane w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP) należy traktować jako projekty o małej skali (Podręcznik Programu Rozdział 4.4.3 Draft budget).

9. Wybór projektów

Zapisy dotyczące oceny projektów znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 3.3 Wybór projektów.

10. Oczekiwany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie listopad 2023).

11. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru. Procedura odwoławcza została opisana w Podręczniku Programu Rozdział 3.4 Procedura skargowa.

12. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie (faza 1) znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 8.2.
Poniższe załączniki należy zachować bez zmian:

 • Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie (DE,PL)
 • Porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach (DE,PL)
 • Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych (PL)
 • Oświadczenie zobowiązujące partnera stowarzyszonego (DE,PL)
13. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Isnieje możliwość indywidualnego omówienia pomysłu na projekt. Prosimy o umówienie się na spotkanie ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytania należy kierować do:

Wspólny Sekretariat Interreg VI A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz
E-mail: info@interreg6a.net

Osoby do kontaktu: https://www.interreg6a.net/pl/osoby-do-kontaktu/

Przydatne Informacje