2. Nabór: INT02/2023 – Nabór specjalny FMP

(CS 4.6, CS 6.3)

1. Budżet naboru INT02/2023 – Nabór specjalny FMP (CS 4.6, CS 6.3)
Cel szczegółowy Środki FMP w EUR EFRR
4.6 7 837 689 EUR
6.3 5 912 311 EUR
Razem 13 750 000 EUR
2. Termin składania wniosków

Od 30.03.2023 (godz. 8:00) do 26.04.2023 (godz.16:00)

3. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest składany online przez zarządzających FMP za pośrednictwem Jems.

Wniosek o dofinansowanie jest wypełniany w Jems w obu językach Programu, tj. w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe muszą mieć identyczną treść.

Dostęp do systemu Jems: https://jems-interreg6a.net/
albo przez stronę internetową Programu: www.interreg6a.net

Instrukcja do Jems: https://www.interreg6a.net/jems/

Wnioski można przygotować wcześniej za pomocą formularza offline!
https://www.interreg6a.net/antragstellung/
Jems Helpdesk: jems@interreg6a.net

4. Uprawnieni do otrzymania wsparcia zarządzający FMP

Nabór specjalny skierowany jest do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.

5. Obszar tematyczny wniosków o dofinansowanie

Małe projekty, które mogą być realizowane w ramach celu szczegółowego 4.6, ukierunkowane są na wspieranie kultury i turystyki jako elementu rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych polsko-niemieckiego pogranicza.

Małe projekty, które mogą być realizowane w ramach celu szczegółowego 6.3, koncentrują się na działaniach wspierających budowanie wzajemnego zaufania poprzez współpracę między obywatelami, organizacjami i administracją.

Tematyczne ukierunkowanie małych projektów odpowiada lokalnym potrzebom obszaru Programu, odpowiada logice interwencji Programu i opiera się na działaniach i przedsięwzięciach odpowiednich dla priorytetów i celów szczegółowych opisanych w rozdziale 2 Podręcznika Programu
(link do dokumentu programowego: https://www.interreg6a.net/pl/przygotowanie-programu-vi-a/).

Ponadto małe projekty mogą być tematycznie opracowane w taki sposób, aby mogły być wykorzystane w przygotowaniu lub realizacji projektów regularnych. Do rozliczania małych projektów stosuje się uproszczone opcje kosztów.

6. Poziom dofinansowania projektów

W ramach Programu, projekty mogą otrzymać wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Zasady kwalifikowalności znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 4 Wytyczne kwalifikowalności wydatków.

Oba stowarzyszenia wspólnie opracują wytyczne FMP zawierające dalsze szczegóły dotyczące wyboru i finansowania małych projektów. Wytyczne FMP wymagają zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą z udziałem Partnerów Programu.

Dalsze szczegóły na temat przepisów dotyczących Funduszy Małych Projektów można znaleźć w rozdziale 5.1 Podręcznika Programu.

Link do Podręcznika Programu: https://www.interreg6a.net/pl/podrecznik-programu/

7. Małe projekty

Dofinansowanie z EFRR dla małych projektów nie może przekroczyć 50 000 EUR.

8. Wybór projektów

Zapisy dotyczące oceny projektów znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 3.3 Wybór projektów.

9. Oczekiwany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie lipiec 2023).

10. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru. Procedura odwoławcza została opisana w Podręczniku Programu Rozdział 3.4 Procedura skargowa.

11. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie (faza 1) znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 8.2.

Jako „Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie” administratorzy FMP proszeni są o stosowanie poniższego wzoru w niezmienionej formie:

  • Potwierdzenie do wniosku FMP złożonego elektronicznie (DE,PL)
12. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Isnieje możliwość indywidualnego omówienia pomysłu na projekt. Prosimy o umówienie się na spotkanie ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytania należy kierować do:
Gemeinsames Sekretariat Interreg VI A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz
E-Mail: info@interreg6a.net
Osoby do kontaktu: https://www.interreg6a.net/pl/osoby-do-kontaktu/