3. Nabór: INT03/2023 – priorytet 3

(CS 4.2 i 4.6)

1. Tematyka i budżet naboru

Kwota środków przeznaczona w ramach naboru INT03/2023 wynosi maksymalnie
25 000 000 EUR EFRR:

Priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2: Edukacja: planowany maksymalny budżet naboru: 10 000 000 EUR EFRR

Cel szczegółowy 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka: planowany maksymalny budżet naboru: 15 000 000 EUR EFRR

2. Termin składania wniosków

Od 04.12.2023 (godz. 8:00) do 29.02.2024 (godz.16:00)

3. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest składany online przez partnera wiodącego za pośrednictwem Jems.

Wniosek o dofinansowanie jest wypełniany w Jems w obu językach Programu, tj. w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe muszą mieć identyczną treść.

Podpisane Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu w oryginalnej wersji papierowej nie później niż 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru. (Patrz pkt 12)

Dostęp do systemu Jems: https://jems-interreg6a.net/

albo przez stronę internetową Programu: www.interreg6a.net

Materiały pomocnicze do Jems: https://www.interreg6a.net/jems/

Wnioski można przygotować wcześniej za pomocą formularza offline!

https://www.interreg6a.net/pl/skladanie-wnioskow/

Jems Helpdesk: jems@interreg6a.net

4. Przykładowi beneficjenci:
 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • zrzeszenia interesów wraz z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, związki, fundacje),
 • agencje sektorowe,
 • państwowa administracja oświatowa,
 • podmioty kształcenia i edukacji, jak i szkoły wyższe,
 • placówki kultury,
 • zrzeszenia i organizacje turystyczne,
 • podmioty oferujące infrastrukturę oraz (publiczne) podmioty wykonujące usługi,
 • izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje okołobiznesowe,
 • związki zawodowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • i inne posiadające osobowość prawną.

W każdym projekcie musi być co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Niemiec – obaj z budżetami EFRR.

Partnerzy projektu wyznaczają jednego beneficjenta wiodącego (partner wiodący).

W Programie rolę partnera wiodącego mogą pełnić tylko organizacje publiczne (Podręcznik Rozdział 2.1 Partnerstwo projektu).

5. Obszar Programu

Zasadniczo wszyscy partnerzy projektu posiadają swą siedzibę w regionach tworzących obszar Programu (Podręcznik Rozdział 1.3 Obszar Programu). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest uczestnictwo również partnerów projektu posiadających siedzibę poza obszarem Programu. Decydującym warunkiem jest w tym przypadku to, że działania projektowe tego partnera są realizowane na rzecz obszaru Programu, generują dla niego widoczną wartość dodaną oraz działania te są niezbędne dla realizacji projektu.

6. Obszar tematyczny wniosków o dofinansowanie

Program Współpracy określa cechy specyficzne dla każdego z celów szczegółowych, które są brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie. Szczególnie preferowane są projekty strategiczne, które dotyczą wyzwań związanych z obszarami ponadprogramowymi.

Dokument programowy

Więcej informacji na temat dofinansowywanych celów i oczekiwanych rodzajów działań można znaleźć pod następującym linkiem: Priorytet 3 oraz w Podręczniku Programu, rozdział 1.2 Priorytety Programu.

7. Poziom dofinansowania projektów

W ramach Programu, projekty mogą otrzymać wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Na koszty przygotowania projektu można ubiegać się o kwotę ryczałtową w wysokości
10 560,00 EUR EFRR.

W ramach Programu planuje się korzystanie z kwoty ryczałtowej na koszty zakończenia projektu. Wykorzystanie kwoty ryczałtowej na te koszty jest obecnie uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Audytową. W przypadku braku zatwierdzenia planowane jest rozliczenie kosztów zakończenia na podstawie rzeczywistych wydatków, przy czym dalsze szczegóły zastaną przekazane  przez Wspólny Sekretariat.

Zasady kwalifikowalności znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 4 Wytyczne kwalifikowalności wydatków.

Podręcznik Programu

8. Regularne projekty i projekty o małej skali

Projekty regularne to takie, których całkowity budżet jest większy niż 200 000 EUR.

Projekty o całkowitym budżecie do 200 000 EUR, które nie są realizowane w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP) należy traktować jako projekty o małej skali (Podręcznik Programu Rozdział 4.4.3 Draft budget).

Minimalny budżet wniosków o dofinansowanie w ramach tego naboru musi wynosić ponad 50 000 EUR EFRR.

9. Wybór projektów

Zapisy dotyczące oceny projektów znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 3.3 Wybór projektów.

10. Oczekiwany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie lipiec 2024).

11. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru.

Procedura odwoławcza została opisana w Podręczniku Programu Rozdział 3.4 Procedura skargowa.

12. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie (faza 1) znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 8.2. Poniższe załączniki należy zachować bez zmian:

 • Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie (DE, PL)
 • Porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach (DE, PL)
 • Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych (PL)
 • Oświadczenie zobowiązujące partnera stowarzyszonego (DE, PL).
13. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Istnieje możliwość indywidualnego omówienia pomysłu na projekt. Prosimy o umówienie się na spotkanie ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytania należy kierować do:
Wspólny Sekretariat Interreg VI A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz
E-mail: info@interreg6a.net

Osoby do kontaktu