Priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2: Edukacja

Cel dofinansowania:

 • wspieranie nauki języka sąsiada i kompetencji interkulturowych
 • ułatwienie dostępu obywateli do usług w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych na obszarze objętym Programem
 • poprawa transgranicznego uznawania kompetencji zawodowych
TODO

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • rozwój wspólnych, także dwujęzycznych modułów edukacyjnych w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kształcenia zawodowego i szkolnictwie wyższym oraz uczenia się przez całe życie,
 • edukację osób pracujących, np. nauka języka sąsiada lub przekazywanie wiedzy specyficznej branżowej dla danego kraju,
 • zakup wyposażenia technicznego, a w szczególności komputerowego, niezbędnego do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych,
 • przedsięwzięcia zwiększające zainteresowanie językiem sąsiada, jak na przykład kampanie na rzecz nauki języków obcych.

Projekty transgraniczne, które

 • zwiększanie dostępności transgranicznej do ofert edukacyjnych,
 • umożliwianie korzystania z ofert edukacyjnych na obszarze objętym Programem niezależnie od miejsca pobytu,
 • uzupełnienie istniejących platform cyfrowych.

Przykładowi beneficjenci:

 • podmioty kształcenia i edukacji, jak i szkoły wyższe
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowa administracja oświatowa
 • izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje okołobiznesowe
 • związki zawodowe
 • urzędy pracy
 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym
 • Euroregion Pomerania

Wspierane działania inwestycyjne:

 • Inwestycje w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia, które
 • zapewniają transgraniczną zdolność do komunikacji cyfrowej w zakresie kształcenia i szkolenia,
 • są niezbędne do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych.
0%
EFRE
0 mln euro
CS 4.2 Edukacja
0 mln euro
CS 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka

Cel szczegółowy 4.6: Kultura i zrównoważona turystyka

Cel dofinansowania:

 • wzmocnienie rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych na obszarze wsparcia
 • lepsze powiązanie i rozwijanie kulturalnej i turystycznej oferty oraz ułatwienie transgranicznego dostępu do niej dla mieszkańców obszaru objętego Programem
 • zintensyfikowanie współpracy w zakresie sztuki i kultury
 • wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii
Tekst opisu obrazu

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • zwiększanie liczby transgranicznych ofert, ich transgraniczne udostępnianie oraz zapewnienie wielojęzyczności dofinansowanych ofert,
 • przekazywanie wiedzy o kulturze i historii kraju sąsiada szerokiej publiczności, np. poprzez wspólne wystawy lub inne pozaszkolne oferty informacyjne,
 • wspieranie innowacji społecznych, jak na przykład transgraniczna sprzedaż typowych produktów regionalnych w gastronomii, rzemiosło artystyczne, transgraniczne oferty tematyczne lub wspieranie lokalnych organizatorów turystyki w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek ofert transgranicznych,
 • wspieranie transgranicznych ofert i produktów
  w turystyce zdrowotnej,
 • podniesienie atrakcyjności obszaru objętego Programem w świadomości mieszkańców i gości poprzez organizację i realizację transgranicznych imprez publicznych, przyczyniających się do rozwoju turystyki transgranicznej i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • likwidację braków zidentyfikowanych pomiędzy istniejącymi sieciami szlaków turystycznych w oparciu o lokalne i regionalne strategie i koncepcje zrównoważonego rozwoju turystyki transgranicznej,
 • udostępnianie obiektów turystycznych i kulturalnym turystom z kraju sąsiada poprzez tworzenie i rozwój systemów zarządzania ruchem turystycznym.

Projekty transgraniczne, które

 • dbają o zachowanie oraz uwidacznianie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekty transgraniczne, które

 • ułatwią wyszukiwanie i rezerwację transgranicznych ofert turystycznych lub kulturalnych,
 • wzmocnią doświadczalność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na przykład za pomocą dwu- lub wielojęzycznych aplikacji, takich jak przewodniki turystyczne, przewodniki po muzeach lub mapy cyfrowe.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • usieciowienie organizacji i przedsiębiorstw turystycznych (np. poprzez tworzenie i łączenie cyfrowych platform ofertowych),
 • poprawę marketingu ofert transgranicznych poprzez nowo powstające, transgraniczne lub istniejące, transgranicznie rozbudowywane platformy ofertowe,
 • transgraniczną wymianę wiedzy branżowej i kompetencji w dziedzinie kultury i zrównoważonej turystyki.

Celem Programu jest w szczególności wspieranie produktów typowych dla regionu i lokalnych dostawców usług turystycznych, dostępności ofert transgranicznych i ofert transgranicznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Fundusz Małych Projektów:

W tym celu szczegółowym możliwa jest realizacja Funduszu Małych Projektów.

Przykładowi beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym
 • zrzeszenia i organizacje turystyczne
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • jednostki administracji państwowej
 • placówki kultury
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Euroregion Pomerania

Wspierane działania inwestycyjne:

Inwestycje w zakresie transgranicznej infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz w zakresie zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. zamykanie luk
w infrastrukturze tras turystycznych). Działania inwestycyjne są finansowane pod warunkiem, że można się spodziewać wyraźnej, transgranicznej wartości dodanej w porównaniu z finansowaniem lokalnych działań indywidualnych.

Inne priorytety

Przydatne Informacje