Energia+Technologia=Szkoła+Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

Opis

Projekt dotyczy tendencji, którą obecnie można zaobserwować w wielu krajach europejskich: malejące zainteresowanie uczniów i studentów tzw. przedmiotami STEM (nauki przyrodnicze, technologia, nauki inżynieryjne i matematyka) oraz wynikający z tego niedobór siły roboczej w zawodach związanych z  naukami przyrodniczymi i inżynieryjnymi. Przezwyciężenie tej sytuacji poprzez wspólnie realizowane podejście strategiczne prowadzi do uzyskania trzech korzyści dla regionu objętego programem, które odpowiadają celom programu: 1) poprawę konkurencyjności gospodarczej regionu na rynku światowym w celu zwiększenia poziomu dobrobytu w regionie; 2) optymalne wykorzystanie istniejących odpowiednich strategii w różnych instytucjach w obu krajach partnerskich, które będą prowadzić do  rozbudowy wspólnych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, stale dostępnych w regionie objętym programem; 3) pozyskanie  coraz większej liczby uczestników polsko-niemieckich programów edukacyjnych w celu zwiększenia stopnia innowacyjności w regionie objętym programem.

Projekt ma na celu stworzenie sieci edukacyjnej STEM pomiędzy instytucjami edukacyjnymi na różnych poziomach w Polsce i w Niemczech, aby sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom. Celem jest opracowanie wspólnej strategii włączania zagadnień technicznych związanych z systemami energii odnawialnej do przedmiotów szkolnych i programów nauczania w szkołach średnich i gimnazjach w celu stosowania nowych metod praktycznych i wzbudzenia zainteresowania kwestiami technicznymi. Ekscytujący projekt kształtowania podejścia do  tematyki  STEM i demonstracja ich związku z realnym obszarem  energii odnawialnej doprowadzi do stworzenia bardziej kreatywnego i intuicyjnego środowiska nauczania, motywując nauczycieli i uczniów do dobrowolnego zgłębiania zagadnień techniki. Wspólne narzędzia edukacyjne, w tym eksperymenty związane z systemami energii odnawialnej, zostaną opracowane i przetestowane w klasach szkolnych. Kolejnym celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy regionalnymi przedsiębiorstwami, szkołami i uniwersytetami w dziedzinie energii odnawialnej w celu promowania zainteresowania uczniów i studentów zawodami technicznymi oferowanymi w regionie pomorskim oraz zatrzymania przyszłych specjalistów w regionie.. Wreszcie, celem jest zainspirowanie nauczycieli przedmiotów do aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotów  dotyczących nauk ścisłych  poprzez szkolenia dla nauczycieli na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w  systemach energii odnawialnej oferowanych przez naukowców uniwersyteckich.

Problem ten zostanie rozwiązany w ramach wspólnej transgranicznej współpracy pomiędzy różnymi systemami i poziomami edukacji, w ramach której naukowcy i nauczyciele będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy międzyszkolnej oraz znajdować rozwiązania pozwalające przezwyciężyć brak zainteresowania zawodami technicznymi. Aby sprostać wspólnym wyzwaniom, partnerzy połączą swoje zasoby i wspólnie opracują materiały edukacyjne dla szkół w Stralsundzie  i w Szczecinie.

Skoncentrowanie się na systemach energii odnawialnej jest szczególnie obiecujące jako interdyscyplinarny, aktualny temat, który dotyczy praktycznie wszystkich nauk ścisłych i może być poglądowo  włączony do wielu przedmiotów. 

Beneficjentami są szkoły (nauczyciele i uczniowie w celu zapoznania się z aktualnymi tematami technologicznymi), regionalne firmy z sektora energetycznego (jako ambasadorzy STEM i przyszli pracodawcy) oraz uniwersytety w Szczecinie i Stralsundzie (jako nośniki wiedzy i przyszła możliwość studiowania).

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!