Serce kobiety- transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia

Opis

Celem głównym projektu jest umocnienie i rozbudowa transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy instytucji w dziedzinie innowacyjnej,  unikalnej w skali europejskiej wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u kobiet. Cel ten wpisuje się w cel szczegółowy IV Osi Programu – Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym. Projekt zakłada rozwój wspólnych działań i procedur w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej nad mieszkańcami obszaru wsparcia. Nowatorska wiedza przyczyni się do obniżenia współczynników umieralności, które są wskaźnikami jakości życia społeczeństwa i efektywności funkcjonowania opieki zdrowotnej.
Realizacja projektu pozwoli wyrównać szanse kobiet, u których częściej występuje arytmia, a dotychczasowe badania obejmowały głównie mężczyzn. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci Europejczyków- 4 miliony zgonów rocznie: 51 % kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia, a mężczyzn 41%. Arytmie stanowią też jedną z przyczyn tak znacznej śmiertelności u kobiet. Udział kobiet w licznych randomizowanych badaniach w kardiologii, w zakresie zaburzeń rytmu serca jest istotnie niższy niż mężczyzn, stanowi tylko 10-30%, np. w badaniu MADIT na 196 pacjentów to 14% kobiet, w badaniu MADIT II n=1232 16%, w badaniu DINAMIT n=674 24%. Płeć wydaje się odgrywać szczególne znaczenie podczas procesu diagnostyczno-leczniczego. Często personel nieprawidłowo wyklucza obecność arytmii u kobiet, przypisując zgłaszane objawy nerwicy lub stresowi lub tłumaczy je zmianami hormonalnymi. Jakość życia kobiet związana z napadami arytmii jest znacząco niższa.
Przebadanie z wykorzystaniem kamizelki i rejestratora zaburzeń rytmu 1000 kobiet pomoże określić częstości występowania zaburzeń rytmu i ich typów, określi skuteczność leczenia. Uzyskane wyniki pozwolą zmodyfikować drogę diagnostyczną i terapeutyczną pacjentek skracając ją oraz ocenią przydatność innowacyjnego rejestratora. Przy potwierdzeniu jego przydatności pozwolą rozpowszechnić jego zastosowanie. Pozwoli przybliżyć problem arytmii u kobiet i rozwiązać go potwierdzając, że jest problemem europejskim.
Skrócenie czasu diagnostyki pozwoli na wcześniejsze leczenie zapobiegając w wielu przypadkach powikłaniom ze strony układu sercowo-naczyniowego.
Dzięki projektowi poprawie ulegnie nie tylko stan zdrowia i komfort życia chorych kobiet, ale także sytuacja zdrowotna i ekonomiczna ich rodzin. Umożliwi to poprawę jakości życia mieszkańców obszaru wsparcia oraz istotnie obniży koszty ekonomiczne ponoszone przez społeczeństwo. Tym samym projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom demograficznym oraz spadkowi liczby ludności.
Realizacja zakrojonych na tak szeroką skalę działań nie byłaby możliwa w jednym ośrodku, stąd wymierna korzyść ze współdziałania transgranicznego pomiędzy ośrodkami w Szczecinie i Greifswaldzie. Każdy z nich przebada 500 kobiet. Współpraca zaowocuje wymianą doświadczeń obydwu krajów poprzez staże kliniczne i konferencje w zakresie diagnostyki arytmii serca i wspólną publikacją. Projekt dedykowany jest szerokiemu spektrum grup docelowych, polskim i niemieckim kobietom, ich rodzinom, naukowcom, pracownikom, lekarzom, pielęgniarkom, studentom polskich i niemieckich uczelni medycznych z obszaru wsparcia, szpitalom i przychodniom, a także dzięki akcji promocyjnej wszystkim pozostałym mieszkańcom regionu. Poprzez obecność tego unikatowego w skali europejskiej projektu na arenie międzynarodowej, podniesiony zostanie prestiż i rozpoznawalność obszaru wsparcia. Doświadczenie i nowatorska wiedza zdobyta w czasie jego realizacji zostaną przeniesiona na poziomy regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe. Współpraca będzie wspomagać komunikację transgraniczną, zmniejszać znaczenie granicy jako bariery oraz zwiększą wiedzę o mieszkańcach sąsiedniego kraju poprawiając ich wzajemne porozumienie.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!