Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE)

Opis

Cały Euroregion Pomerania stoi przed takim samym wyzwaniem: Słaba struktura gospodarcza prowadzi w znacznym stopniu do odpływu zwłaszcza młodej wykwalifikowanej siły roboczej.
Region natomiast może wskazać na bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jako potencjał, którego wartość opiera się w szczególności na Wielkopowierzchniowych Obszarach Chronionych (WOC). WOC są jednak wyznaczane w oparciu o kryteria ekologiczne a akceptacja otoczenia danego obszaru jest częstokroć niewielka. Często istnieją konflikty pomiędzy WOC a lokalną ludnością, ponieważ dotychczas zbyt mało wiadomo na temat pozytywnych skutków społecznych i ekonomicznych.

W Niemczech na niektórych uczelniach są projekty na temat efektów WOC i stworzono empiryczne procesy analityczne oraz metody obliczania efektów społeczno-ekonomicznych, które w międzyczasie często są stosowane. W Polsce ani WOC, ani placówki badawcze nie zajmowały się obszernie tą tematyką.

Celem proponowanego tu projektu na podstawie istniejącej współpracy transgranicznej jest stworzenie nowych wspólnych metod zbierania, analizy i oceny społecznych i regionalno-ekonomicznych efektów WOC. W tym celu uczestniczące uczelnie zintensyfikują swoją współpracę zarówno w obszarze badań naukowych jak i na szczeblu studenckim oraz pomiędzy WOC a daną społecznością lokalną i przedsiębiorcami.

Istotę działań w ramach projektu, oprócz stworzenia instrumentarium metodycznego, stanowi jego zastosowanie: Nowe metody mają być proste, wykonalne i nadające się do zastosowania w obydwu krajach, prowadząc w ten sposób do porównywalności informacji.
Realna sytuacja w Euroregionie Pomerania tworzy podstawę stworzenia metody. W celu zebrania tych warunków zostanie przeprowadzonych kilka różnych i obszernych badań empirycznych na obszarach chronionych u partnerów stowarzyszonych.
Z wyników tych analiz skorzystają także WOC, ponieważ zwiększą one ich zakres argumentacji o skuteczne informacje na temat poszczególnych efektów społecznych i ekonomicznych. Tym samym sposób widzenia WOC zostanie rozszerzony wraz z perspektywami na lokalną ludność i regionalnych uczestników życia gospodarczego.
Poza tym aktywna promocja, prowadzona wspólnie przez uczelnie i WOC podczas licznych wydarzeń informacyjnych, może złagodzić krytyczne zastrzeżenia „szerokiej opinii publicznej“ wobec WOC i zwiększyć ich akceptrację.
Doświadczenia zebrane w projekcie przyczynia się do wykazania młodym ludziom i uczestnikom życia gospodarczego nowych potencjałów tworzenia wartości a tym samym do pokazania nowych obszarów działania i możliwości stworzenia miejsc pracy; w ten sposób będą one prowadzić do osłabienia tendencji odpływu ludności.

Ścisła współpraca pomiędzy uczestniczącymi uczelniami i WOC z jednej strony oraz działania transgraniczne mają centralne znaczenie dla projektu. Również na tym sposobie działania mogą skorzystać WOC: Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami podczas licznych podróży studyjnych i warsztatów spowoduje nowe impulsy do poszczególnych prac w ich WOC a tym samym wzmocni ich główny przedmiot.

Innowacyjne będą tu zarówno wspólnie stworzone metody empiryczne, które mają umożliwić porównywalność transgraniczną, jak i formy aktywnej promocji w otoczeniu WOC.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!