4. Nabór: INT04/2024 – priorytet 1 (SZ 1.1) oraz priorytet 2 (SZ 2.4 und 2.7)

1. Tematyka i budżet naboru

Kwota środków przeznaczona w ramach naboru INT04/2024 wynosi maksymalnie 24 000 000 EUR EFRR:

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

Cel szczegółowy 1.1: Badania i innowacje – planowany maksymalny budżet naboru: 7 000 000 EUR EFRR

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody

Cel szczegółowy 2.4: Przystosowanie do zmian klimatu – planowany maksymalny budżet naboru: 10 000 000 EUR EFRR

Cel szczegółowy 2.7: Ochrona przyrody i bioróżnorodność – planowany maksymalny budżet naboru: 7 000 000 EUR EFRR

2. Termin składania wniosków

Od 06.05.2024 (godz. 8:00) do 30.08.2024 (godz. 16:00)

3. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie jest składany online przez partnera wiodącego za pośrednictwem Jems.

Wniosek o dofinansowanie jest wypełniany w Jems w obu językach Programu, tj. w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe muszą mieć identyczną treść.

Podpisane Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu w oryginalnej wersji papierowej nie później niż 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru. (por. punkt 12)

Dostęp do systemu Jems: https://jems-interreg6a.net/

albo przez stronę internetową Programu: www.interreg6a.net

Instrukcja do Jems: https://www.interreg6a.net/jems/

Wnioski można przygotować wcześniej za pomocą formularza offline!

https://www.interreg6a.net/pl/skladanie-wnioskow/

Jems Helpdesk: jems@interreg6a.net

4. Przykładowi beneficjenci

Priorytet 1

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego
 • szkoły wyższe i placówki badawcze, centra transferu technologii
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej

Program w szczególności zachęca do tworzenia szerokich partnerstw projektowych w przyszłościowych obszarach gospodarki obiegu zamkniętego, energii i mobilności, które z jednej strony angażują innowacyjne podmioty z sektora nauki i badań, ale także włączają w działania projektowe konkretne podmioty gospodarcze i ich sieci.

Priorytet 2

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa oraz instytucje działające w interesie ogólnym
 • szkoły wyższe i placówki badawcze.

W każdym projekcie musi być co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Niemiec – obaj z budżetami EFRR.

Partnerzy projektu wyznaczają jednego beneficjenta wiodącego (partner wiodący).

W Programie rolę partnera wiodącego mogą pełnić tylko organizacje publiczne (Podręcznik Rozdział 2.1 Partnerstwo projektu).

5. Obszar Programu

Zasadniczo wszyscy partnerzy projektu posiadają swą siedzibę w regionach tworzących obszar Programu (Podręcznik Rozdział 1.3 Obszar Programu). O ile przyniesie to większe efekty i transgraniczną wartość dodaną, to zachęcamy do uczestnictwa również partnerów z pozostałych polsko-niemieckich Programów.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach partnerzy projektu mający siedzibę poza obszarem Programu mogą również uczestniczyć w projektach Interreg. Decydującym warunkiem jest w tym przypadku to, że działania projektowe tego partnera są realizowane na rzecz obszaru Programu, generują dla niego widoczną wartość dodaną oraz działania te są niezbędne dla realizacji projektu.

6. Obszar tematyczny wniosków o dofinansowanie

Im Kooperationsprogramm sind Besonderheiten der jeweiligen Spezifischen Ziele festgelegt, die bei der Bewertung der Förderanträge berücksichtigt werden. Strategische Projekte, die programmraumübergreifende Herausforderungen adressieren sind besonders willkommen.

Kooperationsprogramm

Nähere Informationen über Ziele der Förderung und erwartete Maßnahmenarten finden Sie unter folgendem Link: für Priorität 1 und für Priorität 2 sowie im Programmhandbuch Kapitel 1.2 Programmprioritäten.

7. Poziom dofinansowania projektów

W ramach Programu, projekty mogą otrzymać wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Na koszty przygotowania projektu można ubiegać się o kwotę ryczałtową w wysokości 10 560,00 EUR EFRR.

Na koszty zakończenia projektu można się ubiegać o kwotę ryczałtową w wysokości 6 720 Euro z EFRR.

Zasady kwalifikowalności znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 4 Wytyczne kwalifikowalności wydatków.

Podręcznik Programu

8. Regularne projekty i projekty o małej skali

Projekty regularne to takie, których całkowity budżet jest większy niż 200 000 EUR.

Projekty o całkowitym budżecie do 200 000 EUR, które nie są realizowane w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP) należy traktować jako projekty o małej skali (Podręcznik Programu Rozdział 4.4.3 Draft budget).

Minimalny budżet wniosków o dofinansowanie w ramach tego naboru musi wynosić ponad 50 000 EUR EFRR.

9. Projektauswahl

Zapisy dotyczące oceny projektów znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 3.3 Wybór projektów.

10. Oczekiwany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie styczeń 2025).

11. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru.

Procedura odwoławcza została opisana w Podręczniku Programu Rozdział 3.4 Procedura skargowa.

12. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie (faza 1) znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 8.2. Poniższe załączniki należy zachować bez zmian:

 • Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie (DE, PL)
 • Porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach (DE, PL)
 • Oświadczenie dot. przestrzegania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (PL)
 • Oświadczenie zobowiązujące partnera stowarzyszonego (DE, PL).
13. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Istnieje możliwość indywidualnego omówienia pomysłu na projekt na bazie szkicu projektu. Prosimy o umówienie się na spotkanie ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szkic projektu:

Pytania należy kierować do:

Wspólny Sekretariat Interreg VI A

Ernst-Thälmann-Str. 4

D – 17321 Löcknitz

E-Mail: info@interreg6a.net

Osoby do kontaktu