Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

Cel szczegółowy 1.1: Badania i innowacje

Cel dofinansowania:

bardziej efektywne wykorzystanie istniejących regionalnych zasobów badawczych w ramach współpracy transgranicznej oraz lepsze zagospodarowanie potencjałów inwestycyjnych

Bild-Prio 1
0%
EFRE
0 Mio. €
CS 1.1 Badania i innowacje

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • prowadzą do transgranicznego usieciowienia klastrów i sieci branżowych,
 • pozwalają na analizę istniejącego potencjału współpracy oraz na opracowywanie i wdrażanie wspólnych strategii,
 • wspierają transgraniczny transfer wiedzy i technologii,
 • wspierają transgraniczne ekosystemy innowacji, np. inicjatywy start-up lub sieci współpracy podmiotów podejmujących działalność gospodarczą,
 • wzmacniają współpracę transgraniczną w zakresie badań i rozwoju ukierunkowanych na praktyczne zastosowania, na przykład na rzecz poprawy dostępności do programów wsparcia bądź transgranicznego wykorzystania infrastruktury badawczej,
 • wspólnie wprowadzają na rynek rozwiązania wynikające z transgranicznych potencjałów innowacyjności.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • odnoszą się do priorytetów strategii innowacyjności,
 • mają charakter innowacyjny,
 • wnoszą znaczący wkład w rozwój przedsiębiorstw na obszarze programowania,
 • łączą partnerów reprezentujących administrację, naukę i gospodarkę – zgodnie z modelem „potrójnej helisy”.

Przykładowi beneficjenci

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • szkoły wyższe i placówki badawcze, centra transferu technologii
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej

Wspierane działania inwestycyjne:

 • inwestycje w kontekście rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań (np. zakup niezbędnego do tego celu sprzętu i wyposażenia)

więcej priorytetów

Weiterführende Informationen