Priorytet 4. Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego

Cel szczegółowy 6.1: Zdolność do współpracy

Cel dofinansowania:

 • zwiększenie zdolności samorządów terytorialnych i wszystkich zainteresowanych podmiotów w szczególności w zakresie mobilności, rynku pracy oraz planowania
 • i rozwoju przestrzennego
 • pełne wykorzystanie transgranicznego potencjału rozwojowego przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze z obszaru wsparcia
 • poprawa integracji na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zainicjowanie nowych impulsów rozwojowych
Tekst opisu obrazu

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • opracowywanie transgranicznych strategii
  i planów działania, w szczególności w zakresie ruchu transgranicznego/mobilności, zatrudnienia jak też planowania i zagospodarowania przestrzennego lub bezpieczeństwa,
 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie sprawdzonych, istotnych dla podejmowania decyzji informacji, np. w kontekście współpracy
  w dziedzinie obserwacji przestrzennej,
 • usuwanie barier prawnych i administracyjnych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • konkretną pomoc obywatelom i przedsiębiorstwom w ich działalności w kraju sąsiednim,
 • przygotowanie i oferowanie usług doradczych,
 • przygotowanie odpowiednich informacji dla obywateli bądź przedsiębiorstw,
 • utworzenie stałych struktur organizacyjnych.

Przykładowi beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • szkoły wyższe i placówki badawcze
 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym
 • organizacje i stowarzyszenia okołobiznesowe
 • jednostki administracji państwowej
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Euroregion Pomerania

Działania inwestycyjne o małej skali:

Zakup elementów wyposażenia, pod warunkiem, że są one niezbędne dla realizacji współpracy transgranicznej.

0%
EFRE
0 mln euro
CS 6.1 Zdolność do współpracy
0 mln euro
CS 6.3 Wzmocnienie zaufania

Cel szczegółowy 6.3: Wzmocnienie zaufania

Cel dofinansowania:

 • zmniejszenie istniejących deficytów w bezpośrednich kontaktach między ludnością niemiecką i polską na obszarze objętym Programem
 • dalsze wzmocnienie wzajemnego zaufania między obywatelami
Tekst opisu obrazu

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • przygotowywanie i przeprowadzanie wspólnych wydarzeń publicznych w celu zaprezentowania inicjatyw i działań transgranicznych szerokiemu kręgowi odbiorców oraz promocji współpracy opartej na zaufaniu.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • wsparcie wymiany doświadczeń i spotkań ułatwiających nawiązywania kontaktów między polskimi i niemieckimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, nauki i administracji,
 • wzmocnienie wzajemnego zrozumienia, zmniejszenie uprzedzeń i wzbudzanie zainteresowania np. kulturą kraju sąsiada.

Fundusz Małych Projektów:

W tym celu szczegółowym możliwa jest realizacja Funduszu Małych Projektów.

Przykładowi beneficjenci:

 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • pozostałe instytucje publiczne i jednostki administracji państwowej
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Euroregion Pomerania

Działania inwestycyjne o małej skali:

Zakup wyposażenia, pod warunkiem, że jest ono niezbędne dla realizacji współpracy transgranicznej.

Inne priorytety

Przydatne Informacje