Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody

Cel szczegółowy 2.4: Przystosowanie do zmian klimatu

Cel dofinansowania:

 • przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom wynikającym z podnoszenia się poziomu morza oraz występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarze wsparcia
 • wymiana dostępnej wiedzy i doświadczeń oraz współpraca w zakresie zapobiegania i obrony przed zagrożeniami naturalnymi
 • zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów naturalnych
TODO

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • Projekty transgraniczne, które obejmują inicjację współpracy między podmiotami zaangażowanymi tematycznie w zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi na obszarze objętym Programem.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • specjalistyczną wymianę między administracjami ochrony przyrody, organizacjami i ekspertami oraz tworzenie sieci kontaktów,
 • wspólne transgraniczne działania, kampanie i oferty w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • TODO

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • zastosowanie rozwiązań w oparciu o podejście ekosystemowe, jak np. renaturyzacja terenów podmokłych i torfowisk,
 • działania zapobiegające katastrofom,
 • alternatywne działania prewencyjne mające na celu dostosowanie do zmian klimatu, w tym ich opracowanie, testowanie i wdrażanie,
 • dostosowanie zarządzanie zasobami naturalnymi do zmian klimatycznych, np. w gospodarce wodnej, leśnej lub rolnictwie.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • wzmocnienie gotowości operacyjnej służb ochrony ludności oraz odpowiednich jednostek administracyjnych w kontekście transgranicznym,
 • przygotowanie wspólnych planów działania oraz przeprowadzania wspólnych szkoleń i ćwiczeń w celu zapobiegania katastrofom na obszarze transgranicznym.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • przygotowanie i wdrażanie wspólnych ofert edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia stanu wiedzy i powszechnej świadomości na temat zmian klimatycznych.

Przykładowi beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki administracji rządowej
 • organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa oraz instytucje działające w interesie ogólnym
 • szkoły wyższe i placówki badawcze

Wspierane działania inwestycyjne:

Inwestycje w odniesieniu do opracowywania, testowania i wdrażania rozwiązań dedykowanych dostosowaniu do zmian klimatu, na przykład:

 • w celu poprawy transgranicznej dyspozycyjności operacyjnej służb ochrony ludności,
 • związane z rewitalizacją torfowisk lub terenów podmokłych,
 • w zakresie alternatywnych metod zwiększenia absorpcji CO2 w naturalnych pochłaniaczach dwutlenku węgla.
0%
EFRE
0 mln euro
CS 2.4 Przystosowanie do zmian klimatu
0 mln euro
CS 2.7 Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Cel szczegółowy 2.7: Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Cel dofinansowania:

 • zachowanie lub podniesienie różnorodności biologicznej obszaru objętego Programem
 • zachowanie wysokiej jakości przyrodniczej obszaru objętego Programem
Tekst opisu obrazu

Oczekiwane rodzaje działań oraz Przykłady projektów transgranicznych

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • wdrażanie wspólnie opracowanych rozwiązań w zakresie ochrony krajobrazu, zachowania gatunków i ochrony przyrody,
 • rozwój transgranicznych struktur sieci biotopów,
 • wspólne zarządzanie obszarami Natura 2000,
 • przedsięwzięcia na rzecz retencji wód i zachowania składników odżywczych w środowisku przyrodniczym,
 • transgraniczne identyfikowanie wydajności ekosystemów na obszarze objętym Programem,
 • wspólne zarządzanie populacją zwierząt wolnożyjących,
 • opracowywanie podstaw koncepcyjnych niezbędnych do realizacji powyższych przykładów.

Projekty transgraniczne, które obejmują

 • specjalistyczną wymianę między administracjami ochrony przyrody, organizacjami i ekspertami oraz tworzenie sieci kontaktów,
 • wspólne transgraniczne działania, kampanie i oferty w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przykładowi beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki administracja państwowej
 • organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym
 • szkoły wyższe i placówki badawcze

Wspierane działania inwestycyjne:

Inwestycje dotyczące wspólnego rozwoju i wdrażania rozwiązań w zakresie ochrony i rozwoju różnorodności biologicznej jak np.:

 • zakup niezbędnych urządzeń,
 • przeprowadzanie robót budowlanych w związku z transgranicznymi działaniami na rzecz ochrony gatunkowej, przyrody lub środowiska.

Inne priorytety

Przydatne Informacje