Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald

Opis

Aleje przydrożne czyli zadrzewienia o charakterze liniowym stanowią cenny przyrodniczo element krajobrazu Pomorza Zachodniego i Meklemburgii. Sadzone wzdłuż dróg odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną – są środowiskiem życia wielu organizmów co ma istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Wiele z tych organizmów jest zagrożonych wymarciem i swoją egzystencję zawdzięcza jedynie starym drzewom przydrożnym, gdyż w lasach takie drzewa są często usuwane na skutek prowadzonej „racjonalnej” gospodarki leśnej. Aleje są również korytarzami migracyjnymi – łącząc kompleksy leśne, umożliwiają migrację drobnych zwierząt i ptaków i w mniejszym stopniu również roślinom. W ten sposób przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, dlatego są tak ważne szczególnie w krajobrazie zurbanizowanym i rolniczym. Niestety coraz częściej poddawane są presji człowieka i znikają z naszego krajobrazu na skutek niewystarczającej wiedzy decydentów o roli alej.
Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Rozszerzy się wiedza zarządców dróg odnośnie zarządzania alejami. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego i zakłada waloryzację zasobów przyrodniczych alej wraz z oceną stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony. Poprawa stanu zadrzewień będzie miała przełożenie na stabilizację alej jako miejsc bytowania gatunków zwierząt korzystających z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego oraz występowania gatunków porostów i grzybów związanych z drzewami. Projekt zakłada opracowanie koncepcji, utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, co pozwoli na wysoki poziom planowania, kształtowania i utrzymania alei w tych regionach oraz opracowanie wspólnych standardów dla ochrony i utrzymania zieleni przydrożnej. Modelowo wykonane konserwacje oraz oznakowanie drzew wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości i wzbogacenia wiedzy uczestników na temat alej przydrożnych (zarządcy dróg, urzędnicy zajmujący się zadrzewieniami, mieszkańcy regionu) poprzez wizyty studyjne, praktyczne szkolenie w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew oraz uroczyste posadzenie alei transgranicznej. Wydarzenia te, jak również planowane konferencje i spotkania z zarządcami dróg będą służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami. Rezultatem tych spotkań będzie wspólne wypracowanie wytycznych, które ułatwią zarządcom dróg m.in. zamawianie i odbiór prac nasadzeniowych, pielęgnacyjnych itp. Dzięki partnerowi niemieckiemu polscy uczestnicy otrzymają inspirację i wiedzę z najlepiej dbającego o aleje landu – Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Symbolicznym wydarzeniem będzie wspólne posadzenie alei transgranicznej – przy drodze przecinającej granicę polsko-niemiecką. Proponowane lokalizacje to droga Schwennenz – Bobolin, Blankensee-Buk. Będzie to już drugie tego typu wydarzenie, którego pomysłodawcą był kilka lat temu pan Ingo Lehmann z meklembursko-pomorskiego ministerstwa środowiska. Tego typu wydarzenia transgraniczne otrzymują więcej uwagi mediów, dzięki czemu istnieje szansa na dobrą medialną ekspozycję tematu ochrony alej, a więc też na skuteczniejsze dotarcie do opinii publicznej i decydentów. Ponadto wydarzenie to spowoduje budowanie w świadomości obywateli pozytywnego obrazu alej, jako wspólnego dobra i symbolu łączenia narodów.
Realizacja projektu wymaga współpracy pomiędzy zarządami dróg, administracją, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody w obu krajach.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!