Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Opis

Kontynuacja FMP w perspektywie 2014-2020 odpowiada głównym wyzwaniom Programu Współpracy. Realizacja wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć, codziennych spotkań partnerów z obszaru wsparcia będzie wpływała na dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia społecznego. Celem FMP jest utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach:ochrony środowiska, wymiany młodzieży,ochrony zdrowia i integracji społecznej,równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.Oczekiwane zmiany obecnej sytuacji to:lepsze zrozumienie mieszkańców miedzy sobą,wzrost wiedzy o sąsiedzie,wzrost tolerancji wśród mieszkańców pogranicza,poprawa znajomości języka partnera. Poprzez realizację FMP oczekuje się dalszej intensyfikacji współpracy instytucji we wszystkich obszarach tematycznych, lepszego zrozumienia się mieszkańców, zwiększenia wiedzy o sąsiedzie. Główne korzyści z FMP odniosą beneficjenci FMP, a więc organizacje o charakterze niedochodowym m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe działające na obszaru wsparcia, realizujące bezpośrednie cele funduszu. Ponadto wymierne korzyści wyniosą bezpośredni uczestnicy przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. FMP INTERREG VA jest wdrażany wspólnie przez SGPEP (LP) i KG Pomerania (PP), którzy wspólnie tworzą Biuro FMP. Zarówno polskie biuro z siedzibą w Szczecinie, jak i biuro po stronie niemieckiej w Löcknitz będzie wspólnie wykonywało kompleksową obsługę funduszu: opracowanie zasad wdrażania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, opracowanie procedur naboru wniosków, oceny i wyboru projektów, nadzór i monitoringi, rozliczenie i przekazanie płatności końcowej. W całym procesie zarządzania FMP bardzo istotne jest wypracowanie wspólnych metod wdrażania funduszu, stosowanych przez partnerów projektu, uwzgledniających specyfikę Programu oraz FMP. Do podejmowania decyzji w sprawie przyznania wsparcia powołany jest Euroregionalny Komitet Sterujący składający się z polskich i niemieckich członków z prawem głosu oraz funkcją doradczą, który wybiera oraz zatwierdza projekty do dofinansowania. EKS spotyka się raz po polskiej, raz po niemieckiej stronie, co z pewnością podkreśla podejście transgraniczne. EKS wybierając projekty uwzględnia w szczególności kwestie, które mają wpływ na wykonanie Wytycznych FMP oraz Programu. Zgodnie z zapisami Programu system powinien spełniać kryteria efektywności, przejrzystości i obiektywności. Nowością przy realizacji FMP jest wprowadzenie i zastosowanie wspólnej oceny punktowej projektów przeprowadzanej przez polsko-niemieckich ekspertów. Ocena merytoryczna będzie się odbywała na zasadzie nadawania punktów do każdego kryterium oceny zgodnie z opracowaną Siatką oceny FMP. Po każdorazowym posiedzeniu ekspertów zostanie sporządzona lista rankingowa projektów, która będzie przekazywana na wspólne posiedzenia EKS. Podczas oceny projektów FMP będzie w szczególności oceniana jakość współpracy transgranicznej oraz spełnienie przez partnerów kryteriów współpracy (wspólne przygotowanie, realizacja i personel). Kolejnym nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie i stosowanie Procedury skargowej.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!