GeKoM – Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej

Opis

Niniejszy projekt „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM) został opracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów Interreg, zidentyfikowanych potrzeb oraz wyzwań polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Dzięki trzem filarom: „Tworzenie sieci”, „Komunikacja i język” oraz „Transgraniczne szkolenia symulacyjne”, projekt służy trwałej poprawie opieki nad pacjentem w nagłych wypadkach na obszarze wsparcia.

W pierwszym pakiecie prac przeanalizowane zostaną istniejące struktury opieki i łańcuchy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w medycynie ratunkowej (pogotowie ratunkowe, służby ratownicze, gabinety lekarskie, medyczne centra opieki itp. Eksperci opracują kryteria, które hamują lub pozytywnie wzmacniają transgraniczną opiekę nad pacjentami w nagłych wypadkach. Jednocześnie zostaną przeniesione doświadczenia z już zrealizowanych projektów, w celu osiągnięcia pozytywnych efektów dla zaangażowanych instytucji.

Aby umożliwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy profesjonalnymi ekspertami projektów, wzajemną prezentację celów projektu, jak również współpracę już istniejących projektów i inicjatyw oraz związane z tym wykorzystanie efektów synergii, planowane są sympozja.

Dzięki temu temat opieki medycznej w nagłych wypadkach w regionie przygranicznym stanie się dostępny także dla ogółu społeczeństwa i obywateli, a odwiedzający region będą informowani o działaniach oraz uwrażliwiani na projekty, ich sponsorów, ale także na wyzwania w regionie.

Nie ulega wątpliwości, że nie jest możliwe zapewnienie w ramach projektu szkolenia językowego dla wszystkich pracowników placówek ratownictwa medycznego na obszarze wsparcia. Co więcej, wahania kadrowe nie są rzadkością w zawodach związanych z medycyną ratunkową.

Dlatego też opracowanie, wdrożenie i ocena polsko-niemieckich pomocy komunikacyjnych w celu wsparcia komunikacji z pacjentem, jak również z innymi uczestnikami łańcucha ratunkowego, takimi jak personel ratowniczy, personel szpitala, służby ratownicze itp. stanowią drugi pakiet roboczy tego projektu.  Te pomoce komunikacyjne będą również wspierały porozumienia o ratownictwie transgranicznym w ramach umów o współpracy, które są obecnie zawierane wzdłuż granicy między województwami i powiatami, a także pozwolą w przyszłości na prowadzenie wysokiej jakości ratownictwa transgranicznego.

Trzeci pakiet roboczy projektu jest związany z językowymi i zawodowymi wyzwaniami w obszarze przygranicznym. Pracownicy służb ratowniczych, szpitali, lekarze pierwszego kontaktu i praktyki  lekarskie, a także inne instytucje stowarzyszone będą mieli możliwość uczestniczenia w innowacyjnych językowych szkoleniach tandemowych w zakresie medycyny ratunkowej, które są  wyraźnie dostosowane do potrzeb i wymagań pracowników transgranicznej medycyny ratunkowej. Wielodniowe moduły, które łączą w sobie komunikację i praktykę, są zakończone certyfikatami. Certyfikaty te umożliwiają uczestnikom udokumentowanie nabytych umiejętności i dodatkowo służą jako motywacja do trwałego uczestnictwa w cyklu szkoleń. Celem jest, aby po zakończeniu szkolenia pracownicy uczestniczący w nim mogli zapytać obcojęzycznego pacjenta o jego objawy i wcześniejsze choroby, wyjaśnić mu niezbędne działania, a następnie zapewnić mu optymalną opiekę.

Naszym celem jest wspieranie trwałości transgranicznego ratownictwa w praktyce w dłuższej perspektywie czasowej, a nasza ogólna wizja polega na przeniesieniu ustaleń do regularnych operacji i umożliwieniu ich wykorzystania w innych regionach przygranicznych.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!