INT0200002 Fundusz Małych Projektów Interreg VI A – Wzmocnienie zaufania

Opis

Celami Funduszu Małych Projektów w celu szczegółowym 6.3 są: zmniejszenie istniejących deficytów w bezpośrednich kontaktach między niemiecką i polską ludnością obszaru objętego programem oraz dalsze wzmacnianie wzajemnego zaufania między obywatelami.

Wybór celu szczegółowego 6.3 Interreg odpowiada zaleceniom Komisji Europejskiej dla obszaru objętego programem. Zaproponowała ona wspieranie w szczególności projektów o małej skali i projektów typu „people-to-people”, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wspierania społecznej i obywatelskiej spójności.

Budowanie zaufania odgrywa kluczową rolę we współpracy transgranicznej. Dlatego też Projekt będzie nadal ułatwiał aktywne spotkania wszelkiego rodzaju i na wszystkich poziomach oraz wspierał transgraniczne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektów spotkań nabywanie umiejętności językowych i wiedzy na temat cech społeczno-kulturowych kraju sąsiedniego może również pomóc w dalszym rozwoju komunikacji transgranicznej.

Wsparcie dla przygotowania i realizacji wspólnych wydarzeń publicznych powinno pomóc inicjatywom transgranicznym w zaprezentowaniu siebie i swoich działań szerokiej publiczności oraz w promowaniu współpracy opartej na zaufaniu.

Wspieranie transgranicznej wymiany doświadczeń i spotkań umożliwia nawiązanie kontaktów między niemieckimi i polskimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, nauki i administracji. Finansowane projekty mają na celu przełamanie uprzedzeń, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i wzbudzenie większego zainteresowania sobą, na przykład kulturą kraju sąsiedniego. Projekt ma na celu odzwierciedlenie całej różnorodności życia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym programem.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!