Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Opis

Dane Europejskiej Agencji Środowiska (2016r.) wskazują, że cele ochrony bioróżnorodności wyznaczone w Europejskiej Strategii Bioróżnorodności 2020, a wcześniej w Konwencji o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro  (1992r.) są trudne do zrealizowania. Jeśli obecna presja środowiskowa się utrzyma, to do 2050 r. 11% istniejących w 2000 r. naturalnych obszarów zostanie utraconych, a 60% raf koralowych zniknie. Zgodnie z danymi GDOŚ w Polsce – co najmniej 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów ginie każdego dnia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat tempo to wzrośnie do ponad 100 gatunków dziennie. Na terenie Europy najwyższą tendencję zanikową wykazują gatunki ryb, mięczaków i płazów. Głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest człowiek i jego działalność w środowisku – niszczenie środowiska (m.in. poprzez awarie i zderzenia statków i łodzi na obszarach wodnych, wycieki lub zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, składowanie odpadów), wprowadzanie tzw. obcych gatunków inwazyjnych, a w końcu eliminowanie osobników (kłusownictwo).
 
Projekt ma na celu poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewie Szczecińskim poprzez wzrost skuteczności funkcjonowania partnerów – Policji polskiej i niemieckiej – w zakresie monitoringu i zapobiegania zanieczyszczeniu (np. wycieki oleju napędowego lub innych substancji ze statków i łodzi, składowanie odpadów) i zniszczeniom środowiska naturalnego (np. kłusownictwo ryb). W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu wspólnych seminariów i spotkań pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy. Projekt obejmuje również zakup łodzi i noktowizorów do prowadzenia bezpośrednich akcji na wodzie oraz patroli wodnych, jak również samochodu i przyczepy umożliwiających transport lądowy łodzi w pobliże oddalonych od siebie akwenów. Dzięki temu częstotliwość kontroli i monitoringu zostanie zwiększona, a to sprzyjać będzie zwiększeniu skuteczności wykrywania przestępstw przeciwko środowisku. Działania te zostały szczegółowo opisane w pakiecie roboczym Realizacja projektu.
 
Woda i żyjące w niej gatunki zwierząt i roślin nie znają granic, dlatego celem ochrony środowiska akwenów wodnych delty Odry i Zalewu Szczecińskiego konieczna jest współpraca podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku naturalnemu i bioróżnorodności po obu stronach granicy, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Urzędu Policji Ochrony Wody Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Realizacja projektu wspierana będzie przez partnera stowarzyszonego – Akademię Morską w Szczecinie, która jako jednostka naukowa prowadzi badania nad nowymi metodami pomiarowymi na akwenach wodnych z wykorzystaniem fotogrametrii i teledetekcji, dzięki czemu uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i narzędzia podnoszące skuteczność prowadzonych działań prewencyjnych i interwencyjnych.
 
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz przyszłych pokoleń, które cieszyć się będą mogły bioróżnorodnością i czystą wodą. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści, w tym turyści wodni, przebywający na tym obszarze, którzy korzystają z dobrodziejstw czystego środowiska naturalnego.
Grupą docelową są funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.
Oryginalnym i innowacyjnym wymiarem projektu jest wypracowanie wspólnej metodyki (procedur) pomiarów i dokumentacji miejsc zdarzeń na obszarach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!