Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Opis

Przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej na obszarze wsparcia to największe wyzwania programu współpracy, na które odpowiada projekt. Podstawą wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi i instytucjami na terenach transgranicznych jest nauka języka sąsiada oraz kształtowanie postawy otwartości i akceptacji dla obcej kultury. W odpowiedzi na te wyzwania, głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży. Dzięki temu zniwelowane zostaną istniejące bariery utrudniające integrację i rozwój obszaru wsparcia. Projekt podejmuje wspomniane wyżej wyzwania poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej.

Ważnym aspektem jest więc stworzenie wspólnej, innowacyjnej transgranicznej koncepcji nauki języka sąsiada w polsko-niemieckim regionie granicznym, która zostanie wdrożona i poddana będzie ewaluacji, w placówkach biorących udział w projekcie. Obok tworzenia czy poszerzania ramowych planów nauczania i materiałów dydaktycznych istotnym elementem projektu jest kompleksowy program doskonalenia kadry pedagogicznej.
Koncepcja projektu zakłada zapewnienie bezpośrednich kontaktów poprzez polsko-niemieckie spotkania dzieci i młodzieży, które stwarzają niepowtarzalną szansę praktycznego zastosowania nowo zdobytych kompetencji językowych i interkulturowych. Wspólne spotkania są podstawowym elementem kooperacji i przyczyniają się do długotrwałej współpracy transgranicznej placówek realizujących projekt.

Przeszkodą dla zmniejszenia bariery językowej na obszarze wsparcia jest istniejąca jeszcze niepopularność języka sąsiada po obu stronach granicy. Kolejnym celem projektu staje się tu zwiększenie świadomości z korzyści płynących ze znajomości języka sąsiada na obszarze przygranicznym. Ważnym czynnikiem jest tutaj zaangażowanie rodziców. Niezbędnym elementem projektu jest transgraniczna kampania informacyjno-promocyjna kultury i języka sąsiada, którą wszyscy partnerzy projektu wspólnie zaplanują i wdrożą.
 
Z rezultatów projektu skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z instytucji biorących udział w projekcie. Dzięki wprowadzeniu lub ulepszeniu oferty edukacyjnej otrzymają one szansę nabycia kompetencji językowych i społeczno-kulturowych z ciągłą progresją aż po ukończenie szkoły. To umożliwi im dostęp do szkolnictwa zawodowego czy wyższego oraz różnych instytucji i infrastruktury w kraju sąsiada i tym samym zwiększy ich szanse na transgranicznym rynku pracy. Beneficjentem projektu będzie również grono pedagogiczne. Korzyści odniesie zatem i gospodarka wzmocniona wykwalifikowaną siłą roboczą. Ponadto projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy transgranicznej grup docelowych oraz instytucji realizujących projekt.

Cały proces wdrażania i realizowania projektu wspierać będą metodycy działający w ramach powołanego (polsko-niemieckiego) Wspólnego Zespołu Ekspertów, a sam projekt prowadzony będzie przez Wspólny (polsko-niemiecki) Zespół Projektowy. Stworzenie brakującej do tej pory innowacyjnej, całościowej koncepcji nauczania języka sąsiada z zachowaniem ciągłości jego nauczania dla wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza jest możliwe tylko przez intensywną wymianę doświadczeń, spotkania, transfer wiedzy i współpracę polskich i niemieckich partnerów na wszystkich poziomach projektu. Nowym rozwiązaniem będzie stworzenie dwujęzycznej platformy e-learningowej, która umożliwi gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych. Planowana wymiana doświadczeń wśród pedagogów wsparta będzie ofertą e-lerningowa stworzoną dla dzieci i młodzieży.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!