Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Opis

Murawy kserotermiczne to siedliska należące do bardzo cennych, a zarazem silnie zagrożonych elementów środowiska przyrodniczego Europy. Obszary, na których występują odznaczają się wysoką bioróżnorodnością i mają duże znaczenie dla ochrony gatunków i siedlisk. W ostatnich latach w Europie obserwuje się drastyczny zanik roślinności kserotermicznej, a wraz z nią cennych gatunków. Głównym powodem tego procesu jest zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów lubintensyfikacja rolnictwa.Na skutek zarastania szybkiemu zanikowi ulegają zarówno siedliska murawowe jak i związane z nimi gatunki. Zanikowi temu sprzyja także izolacja niewielkich powierzchniowo płatówz roślinnością kserotermiczną, utrudniająca przepływ i wymianę genów. Z tego powodu wiele muraw jest obecnie w złym stanie zachowania (mimo, że niektóre z nich leżą na terenach objętych ochroną). Brak prowadzonych działań ochrony czynnej na tych siedliskach w najbliższych latach spowoduje zanik wielu ich płatów wraz z ich unikatową florą i fauną. Bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach, FZ Gaja, LPV oraz LK V-Gpodjęły się realizacji transgranicznego projektu w zakresie ochrony siedlisk murawowych. Celem projektu jest zachowanie cennej mozaiki siedlisk ciepłolubnych, ważnej dla utrzymania wysokiej bioróżnorodności – w tymich specyficznej flory i fauny, wyjątkowej w tej części Europy – poprzez realizację ochrony czynnej polegającej na przywróceniu użytkowania rolniczego (koszenie i wypas) oraz eliminacji krzewów i nalotu drzew. Projekt zakłada ochronę płatów muraw w obszarze wsparcia, w tym także tych położonych w obszarze przygranicznym (wypas transgraniczny). W tej sytuacji współpraca transgraniczna zwiększa efektywność prac pozwalając na kompleksowe i efektywne podejście do tematu. Prace pielęgnacyjne zostaną poprzedzone wykonaniem dokumentacji i oceny stanu siedlisk na poszczególnych obszarach, a po zakończeniu prac zostanie opracowany raport końcowy, porównujący stan ekosystemów przed i po wykonaniu działań ochrony czynnej. Na potrzeby projektu zostanie ujednolicona metodyka oceny stanu i waloryzacji muraw kserotermicznych (dla Polski i Niemiec). Obok czynnej ochrony, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony muraw kserotermicznych w Polsce i  Niemczech. W tym celu niezwykle istotne okaże się dotarcie do społeczeństwa poprzez kampanię promocyjno-informacyjną głównie za pośrednictwem nowoczesnej strony internetowej projektu, posadowienietablic informacyjnych oraz rozpowszechnianie materiałów drukowanych. Odbiorcy projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, będą korzystać ze wspólnych doświadczeń oraz nawiązanej współpracy w rejonie przygranicznym dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona przyrody w regionie. Poprawa stanu muraw przyczyni się także do zwiększenia wartości estetycznejregionu poprzez możliwość obserwacji siedlisk i gatunków rzadkich, cennych i zagrożonych. Ponadto dziś, gdy coraz częściej mówi się o gwałtownym ubytku liczebności pszczołowatych, zwraca się uwagę, że zbiorowiska murawowe stanowią dla zapylaczy cenne źródło tzw. pożytku, czyli pyłku i nektaru. Projekt realizowany będzie na terenie powiatów Vorpommern Greifswald i Uckermark oraz gmin Kołbaskowo, Pyrzyce, Warnice i Chojna.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!