Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Opis

Mimo granicy dzielącej region Odry, położone po obu stronach rzeki miejscowości łączy wspólna historia. W dziedzinie badań naukowych czy w świadomości społeczeństwa, granica ta nadal jest obecna. Dzięki realizacji niniejszego projektu, historia wspólnego regionu ujęta zostanie w kontekście transgranicznym, zaprezentowana ludności zamieszkującej przedmiotowy obszar, a przede wszystkim przedstawiona jako wspólne dziedzictwo kulturowe. Cele te mogą zostać osiągnięte tylko przy jednoczesnym zaangażowaniu polskich i niemieckich instytucji. Głównymi partnerami projektu są miasto Schwedt/Oder (partner wiodący) oraz Uniwersytet Szczeciński (partner projektu). Obie instytucje od lat zajmują się działalnością kulturalną oraz współpracą transgraniczną. W ramach przedłożonego projektu wspólnie podejmą się realizacji wyżej wymienionych założeń. Muzea w Schwedt/Oder od lat pracują ponad granicami, przede wszystkim w tematyce związanej z życiem i kulturą żydowską. Również w działalności ośrodka w Kulicach tematyka dotycząca polsko-niemieckiego sąsiedztwa odgrywa ogromną rolę, podobnie jak transfer wiedzy czy wymiana doświadczeń. Połączenie kompetencji obu partnerów w projekcie poszerzy możliwości ich działania. Podstawą przedsięwzięcia są obszary tematyczne, które wyznaczają kierunek poszczególnych działań, np.: „Ślady pozostawione przez rodziny Borsig, Bismarck i Hohenzollern” czy też „Kultura żydowska w okresie przedwojennym”. W zależności od danego tematu i jego specyfiki, w projekt angażowane będą inne instytucje z regionu, posiadające ważne dla merytorycznej wartości projektu doświadczenia. W koncepcji współpracy ogromną rolę odgrywa również kontekst pracy muzealno-pedagogicznej: wykłady i towarzyszące im sesje posterowe, prezentowane u obu partnerów wystawy przenośne, wycieczki po polskiej i niemieckiej stronie, warsztaty, wydarzenia plenerowe. Grupy docelowe wydarzeń stanowią przede wszystkim: starsi uczniowie, studenci oraz ludność obszaru. W ten sposób region osiągnie szerokie spektrum odwiedzających. Dzięki nowej bogatej ofercie kulturalnej, wzrośnie nie tylko atrakcyjność regionu, ale również liczba odwiedzających go turystów. Aby osiągnąć planowane cele projektu, niezbędne jest również przeprowadzenie prac budowlanych, które mają na celu dostosowanie obiektów, stanowiących meritum przedsięwzięcia, do właściwego przeprowadzenia planowanych aktywności. W Schwedt przewidziane jest stworzenie sali seminaryjnej poprzez zadaszenie ruin dawnej synagogi, natomiast w Kulicach planowane są prace restauracyjne ośrodka oraz otwarcie izby muzealnej. Poza gruntowniejszym poznaniem historii i kultury rejonu, priorytetem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci powiązań pomiędzy ludnością i instytucjami regionu. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy dwoma krajami nastąpi w dziedzinie nauki, ale też poprzez ożywienie dziedzictwa kulturowego regionu. Dzięki projektowi nawiązane zostaną kontakty oraz współpraca pomiędzy studentami, naukowcami, a także różnorodnymi instytucjami kulturowymi. Partnerów definiuje wiele różnokierunkowych cech wspólnych. Tylko poprzez kolektywne działania, równoprawne podejmowanie decyzji i obopólne zaangażowanie w projekt, możliwe jest zbudowanie wspólnej tożsamości regionalnej.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!