Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

Opis

Kooperacja miast Neubrandenburg i Koszalin ma długoletnią tradycję. Oba miasta poszczycić się mogą już czterdziestoletnią współpracą kultywowaną w ramach partnerstwa miast. Z tego względu fundament niniejszego projektu stanowić będą bogate doświadczenia zebrane w szczególności przez lokalne podmioty z Neubrandenburga i Koszalina w toku współpracy i pielęgnowania swych długoletnich relacji podczas realizacji projektów koncentrujących się na obszarach kultury i sportu. Celem jest długoterminowe wzmocnienie owych relacji dzięki wspólnym działaniom. Wymogi wynikające z Programu ukazują, że dostosowanie do zmieniających się struktur potrzeb postrzega się jako potencjały służące zapewnieniu równoważnej jakości życia w obszarze wsparcia. Cele Programu w równym stopniu i zakresie dotyczą Neubrandenburga i Koszalina. Oba miasta jako regionalne ośrodki charakteryzujące się prężnym wzrostem wpływają zarówno na całą gminę jak również na Euroregion. To porównywalne miasta, które w odniesieniu do wielkości, regionalnego znaczenia ekonomicznego oraz zaplecza infrastrukturalnego łączy szereg podobieństw. Choć oba miasta są silnymi ośrodkami gospodarczymi w regionie, oba borykają się z niepokojącymi trendami demograficznymi. Wysiłki zmierzające do zatrzymania i osiedlania zwłaszcza młodych ludzi mają olbrzymie znaczenie dla obu miast. Poza tym dotychczas oba miasta w zbyt małym stopniu wykorzystują turystykę jako znaczący czynnik rozwoju gospodarczego w obu regionach. W tym kontekście zaczęto wspólnie rozważać, co można uczynić, by podnieść atrakcyjność miasta, wzmocnić potencjał turystyczny i jeszcze lepiej wykorzystać relacje partnerskie? Nadrzędnym celem jest wspieranie zbliżenia i porozumienia po obu stronach polsko-niemieckiej granicy i przezwyciężanie istniejących barier mentalnych. Celem obu ośrodków jest podniesienie atrakcyjności dla firm i kadry specjalistycznej dzięki transgranicznym kooperacjom w Euroregionie, które będą źródłem dodatkowej motywacji szczególnie dla młodzieży. W ramach rozmów i oficjalnych spotkań urzędów miejskich narodził się pomysł uczynienia z założeń parkowych o dużym znaczeniu historycznym miejsc spotkań i centrów dialogu. Miasta zamierzają w ścisłej współpracy w sposób systemowy zaaranżować swe pobliskie założenia parkowe, dopasowując je do wymagań współczesnych użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie elementów cennych z punktu widzenia historii sztuki ogrodniczej i kulturoznawstwa. Owa waloryzacja posłuży wzmocnieniu siły przyciągania miast jako ośrodków mieszkaniowych. Jednocześnie nowe możliwości i funkcje oferować będą różnorodne szanse transgranicznej wymiany. Dzięki interesującej palecie ofert dla nowych grup użytkowników zwiększy się liczba odwiedzających, a ośrodki umocnią swe znaczenie dla turystów miejskich i kulturalnych. W efekcie dzięki aranżacji strefy wejściowej w „Parku Kulturowym“ w Neubrandenburgu i remontowi amfiteatru w „Parku Książąt Pomorskich“ w Koszalinie rozbuduje się potencjały będące źródłem impulsów dla trwałego rozwoju stref śródmiejskich i generowania przyszłościowych funkcji użytkowych. Ekonomiczne warunki ramowe ulegną poprawie dzięki wzmocnieniu czynników miękkich danej lokalizacji. Szczególnym wyzwaniem wspólnego projektu jest przestrzenna odległość pomiędzy partnerami, która na pierwszy rzut każe postrzegać realizację celów jako nierealistyczną. Z tego względu partnerzy planują stworzenie koncepcji innowacyjnych rozwiązań pozwalających na utrzymanie trwałości w realizacji transgranicznych spotkań. Zainteresowana społeczność będzie włączana w projekt dzięki systemowi interaktywnej komunikacji, by generować wspólne pomysły i działania oraz nawiązywać nowe i wzmacniać stare partnerstwa. Pozyskana w projekcie wiedza, sformułowane na jej bazie zalecenia oraz dokumentacja efektów projektu będą udostępniane publicznie na wspólnej stronie internetowej partnerów projektu.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!