Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli – współpraca i integracja

Opis

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje wyzwanie zwiększenia polsko-niemieckiej kompetencji językowej w komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami, a także samymi instytucjami w sprawach transgranicznych (nawiązuje kontakt m. in. z polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i inne, z urzędami, a także z multiplikatorami działającymi w wymiarze transgranicznym). Poza funkcją komunikacyjną PKD realizuje także cele informacyjne (w ramach  przepisów prawa i procedur administracyjnych), proponując nie tylko przekazanie wiedzy zainteresowanym obywatelom, ale także pomoc we wzmacnianiu porozumienia między podmiotami administracyjnymi odpowiedzialnymi za podobne kwestie po obu stronach granicy). Ponadto Punkt Kontaktowo-Doradczy ma na celu dbałość o wzrost kompetencji międzykulturowych mieszkańców pogranicza. Doradztwo i wysoka jakość świadczonych usług została dostrzeżona  i uhonorowana nagrodą dla polsko-niemieckich projektów flagowych w „Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.
Realizowane w ramach projektu zadania mają na celu przede wszystkim wzrost wiedzy oraz świadomości, a tym samym  usprawnienie komunikacji i przyspieszenie procedur związanych z załatwianiem spraw, ponadto  utrzymanie i rozbudowę sieci kontaktów instytucjonalnych, a także wzmacnianie platformy porozumienia w relacjach polsko-niemieckich,  kształtując przy tym kompetencje międzykulturowe. 
Wymiernym i długotrwałym efektem realizacji zadań PKD będzie wytworzenie oraz wzmocnienie kompetencji międzykulturowych – zarówno obywateli, jak i pracowników urzędów i instytucji funkcjonujących w wymiarze transgranicznym. Celem projektu jest tworzenie i umacnianie nici porozumienia owocującej bezpośrednim kontaktem między bliźniaczymi instytucjami z Polski i z Niemiec oraz współpracą między nimi. Ponadto działania Punktu Kontaktowo-Doradczego mają na celu szerzenie wiedzy o realiach transgranicznych, obowiązujących przepisach, porządku prawnym i różnicach tak administracyjnych, jak i kulturowych. 
Docelowym beneficjentem tego projektu będą przede wszystkim obywatele mieszkający na obszarze Euroregionu, przedstawiciele transgranicznych urzedów i instytucji, a także multiplikatorzy zaangażowani we wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej oraz instytucje zajmujące się sprawami o wymiarze transgranicznym.
Projekt opiera się na stałym doradztwie dla obywateli w zakresie spraw administracyjnych podporządkowanych odmiennemu porządkowi prawnemu po obu stronach granicy, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, jak również organizację konferencji i spotkań multiplikatorów. Współpraca transgraniczana jest zasadniczym filarem tego projektu. Intensywna współpraca partnerów projektu po polskiej i niemieckiej stronie, a także współpraca z polskimi i niemieckimi urzędami i instytucjami jest kluczowa dla realizacji projektu i załatwienia wszelkich spraw. 
Niniejszy projekt wyróżnia się zaplanowanym stworzeniem strony internetowej zawierającej komplet  rzetelnych informacji na najważniejsze administracyjne i prawne tematy poświęcone transgranicznej rzeczywistości w Euroregionie. Strona ta zawierać będzie także funkcję mapowania konkretnych instytucji/urzedów/biur, wskazując dane teleadresowe punktów położonych najbliżej względem bieżącego położenia użytkownika.
Ponadto zaplanowano konferencję oraz jako nowy pomysł przewidziane są także spotkania multiplikatorów, w ramach których Punkt Kontaktowo-Doradczy planuje zacieśniać kontakty i współpracę pomiędzy osobami, organizacjami  i instytucjami zaangażowanymi w polsko-niemiecką integrację, a także motywować do nieustannych rozmów o nowopowstających potrzebach i zmieniającej się sytuacji na pograniczu.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!