Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Opis

Wszechobecne tematy, takie jak rozwój demograficzny, wyjazdy młodzieży do dużych metropolii, problemy z pozyskiwaniem inwestorów, uczniów (zawodu), specjalistów oraz absolwentów stawiają region przygraniczny przed ogromnymi wyzwaniami. W świetle tego partnerzy projektu, Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Stralsund, Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde oraz Unternehmervereinigung Uckermark e. V. uzgodnili wspólnie, że wytyczą nowe szlaki w zakresie współpracy gospodarczej, transgranicznego transferu wiedzy oraz realizacji działań na rzecz promowania transgranicznych spotkań, które przyczynią się do rozwiązania problemów strukturalnych. Ponieważ zaplanowane akcje i działania nie stanowią zadań szkół wyższych, wyznaczonych przez władzę publiczną, z pomocą projektu Interreg stabilną pozycję powinny uzyskać nowe formy współpracy i sieci kontaktów między studentami a przedsiębiorstwami w regionie Pomeranii. Dzięki innowacyjnym metodom transgranicznej współpracy będzie można uzyskać już na wczesnym etapie związanie studentów z regionem jak również wypracować rozszerzoną ofertę możliwości wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi a niemieckimi studentami. Wynikną z tego nowe możliwości dla zapewnienia młodego pokolenia specjalistów przy pomocy ukierunkowanego oraz dostosowanego do potrzeb zarówno wsparcia jak i wykształcenia. To szansa stworzenia nowych, opartych na wiedzy, miejsc pracy w przedsiębiorstwach obszaru wsparcia oraz aktywnego współdziałania przy budowie efektywnych sieci i klasterów w branżach nauki i gospodarki, dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu,

  • W efekcie projektu studenci i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw (sektor MŚP) w rejonie przygranicznym. Planuje się realizować do 24 wizyt w przedsiębiorstwach po polskiej i niemieckiej stronie.
  • Studenci szkół wyższych uczestniczą przy tym w przygotowywaniu i realizacji różnych działań, takich jak np. tworzenie nowych ofert dla stażystów i praktykantów. Studentami opiekują się w ramach konsultacji doradcy ds. stypendiów szkół wyższych oraz przedstawiciele Unternehmervereinigung Uckermark e.V. jak również partnerzy stowarzyszeni.
  • Realizacja specjalistycznych  zajęć dydaktycznych oraz warsztatów, które nie są elementem aktualnego planu nauki, przekazują interdyscyplinarne umiejętnosci w dziedzinach zarządzania oraz prawa i pomagają studentom w przygotowaniu się do tego, aby potrafili zakładać start-upy zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
  • Duża liczba spotkań informacyjnych oraz konferencji zapewni dotarcie do grup docelowych i aktywnego włączenia ich do procesu kooperacyjnego.
  • Wspólne strategiczne opracowanie wykonalnej koncepcji utrwalenia procesu współpracy przyczyni się do połączenia ograniczonych zasobów obszaru wsparcia, a poprzez to umożliwi uzyskania pozytywnych efektów dla gospodarczej zmiany strukturalnej. Partnerzy projektu założą w tym celu grupę roboczą Task Force, która opracuje strategiczne rekomendacje pod budowę długotrwałych struktur. Wyniki zostaną spisane we wspólnym dokumencie strategicznym

Tworzenie ofert odbycia stażu jak i praktyki dla polskich i niemieckich studentów a także rozbudowa współpracy naukowej i włączenia do sieci zarówno administracji publicznej, szkół wyższych oraz przedsiębiorstw nie może być skuteczne tylko na płaszczyźnie krajowej i regionalnej i dlatego jest możliwa tylko w kontekście transgranicznym. Innowacyjny charakter projektu opiera się na dobrze ułożonym modelu form współpracy oraz coachingu pomiędzy  partnerami zarówno tymi z projektu jak i stowarzyszonymi oraz na aktywnym włączeniu do programu i uczestnictwie studentów oraz zaangażowanych przedsiębiorstw (sektor MŚP) .

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!