Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

Opis

Projekt odpowiada na ogólne wyzwania wskazane w Programie Współpracy. Odtworzenie historycznego połączenia  linii kolejowej Casekow-Penkun-Oder poprzez budowę ścieżki rowerowej jej śladami, wprost wpłynie na wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Różnorodne i malownicze krajobrazy przyrodnicze wzdłuż ścieżki, jej historyczny charakter i transgraniczne położenie jest nie tylko szansą dla rozwoju turystyki, ale także wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprzez wprowadzenie alternatywy dla ruchu czterokołowego.
Główny cel projektu tj. wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego zrealizowany zostanie poprzez budowę szlaku turystycznego biegnącego po liniach dawnej kolejki wąskotorowej, który prowadził będzie wśród różnorodnej przyrody i malowniczych krajobrazów, a z uwagi na swój historyczny charakter przyczyni się do upowszechnienia historycznej wiedzy związanej z danym obszarem.
Po stronie niemieckiej planuję się budowę ścieżki przez Gemeinde Krackow i Gemeinde Grambow (Amt Löcknitz) o długości 7,159 km, na odcinku  5,179 km planuje się budowę ścieżki asfaltowej, na odcinku o  długości  1, 98 m o nawierzchni szutrowej. Gemeinde Casekow (Amt Gartz (Oder) zrealizuje odcineko długości 2,770 km z nawierzchni asfaltowej bitumicznej, natomiast Gmina Kołbaskowo odcinek 4,3 km od granicy w Barnisławiu do m. Bedargowo. Z uwagi na ograniczenia finasowe Gmina Penkun na bieżącym etapie występuje jako partner stowarzyszony nie ponoszący wkładu finansowego – jednak wyrażają chęci realizacji odcinkaw kolejnym etapie. Gmina Kołbaskowo inwestycję podzieli na dwa etapy I – od granicy w Barnisławiu do Będargowa, drugi od Będargowa do granic Szczecina – etap II realizowany będzie w później, nie wchodzi jednak w zakres projektu. Budowa nowej ścieżki rowerowej pozwoli  na zniwelowanie luk w transgranicznych szlakach, ścieżka bezpośrednio połączy się z już istniejącymi szlakami po obu stronach granicy m.in. takimi jak: Szlak XII Wiecznych Kościołów Wiejskich Gminy Kołbaskowo, Szlakiem rowerowy Tr-3 , Slzakiem rowerowym Odra-Nysa,
Wskazane trasy turystyczne prowadzą wśród różnorodnej przyrody, przez idylliczne wsie, dwory, zabytkowe kościoły i ich ruiny, bezpośrednio łącząc się ze Szczecinem i Berlinem. Budowa ścieżki według nowoczesnych standardów pozwoli na bezpieczne, bogate w przeżycia przyrodnicze i kulturowe podróżowanie i stworzy lepszy dostęp do turystycznych zbytków dzięki czemu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturalnego. Budowa ścieżki wpłynie na wzrost ruchu rowerowego po obu stronach granicy, intensyfikacje powiązań i współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi sąsiadami głownie na szczeblu lokalnym. Z uwagi na bieg dawne linii kolejowej i tym samym trasy ścieżki konieczna jest realizacja projektu przez podmioty z Polski i Niemiec. Realizacja inwestycji przez jednego z partnerów nie przyniesie oczekiwanych skutków i rezultatów. Budowa krótkiego odcinka bez kompleksowego podejścia do realizacji projektu, po pierwsze uniemożliwiłaby swobodny ruchu rowerowo-pieszy w wyznaczonym obszarze, po drugie jakość odcinków mogłaby się znacząco od siebie różnić, nie tylko po stronie obu krajów, ale także w granicach jednego państwa z uwagi na realizacje różnych odcinków przez różne podmioty. Najważniejsze jednak jest to, iż niemożliwa byłaby promocja szlaku jako jednego produktu turystycznego o historycznym charakterze. Z uwagi na te aspekty w celu osiągniecia założonych celów i rezultatów konieczna jest wspólna transgraniczna realizacja projektu.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!