Ścieżka rowerowa „Zielona granica”: zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową „Odra-Nysa” w pobliżu Staffelde i przejściem granicznym Rosow (Rosówek) wzdłuż pasa granicznego

Opis

W 2015 r. gminy niemieckie i polskie w regionie przygranicznym podpisały porozumienie o współpracy transgranicznej w celu przekształcenia polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w „Atrakcyjny region Dolina Dolnej Odry – prawdziwy wypoczynek – w przyrodzie bez granic” oraz wspólnej realizacji projektów mających na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego słabego strukturalnie obszaru. W wyniku współpracy pomiędzy podmiotami opracowano pierwsze projekty, które umożliwiają znaczące połączenie istniejących ścieżek rowerowych poprzez modernizację i uzupełniające nowe budownictwo w celu utworzenia rozległej sieci regionu Odry ponad granicami. W regionie charakteryzującym się spadkiem liczby ludności i trwałymi zmianami strukturalnymi należy wykorzystać dalszy potencjał, aby doprowadzić do pozytywnych zmian strukturalnych. Dlatego sektory takie jak turystyka nadal zyskują na znaczeniu. Partnerzy projektu, gmina Mescherin, reprezentowana przez Urząd Gminy Gartz (Oder) oraz gmina Kołbaskowo, podejmują wyzwanie wspólnego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przy pomocy projektu w taki sposób, aby związane z nim potencjały zostały wykorzystane, a stan ochrony środowiska naturalnego uległ poprawie. Wraz z planowanym projektem, zamknięciem luki, jak również nowym powiązaniem z istniejącymi regionalnymi i ponadregionalnymi połączeniami rowerowymi, powstanie transgraniczna droga rowerowa, w celu wprowadzenia nowych grup gości do regionu. To nowe rozwiązanie ma na celu wypełnienie luki pomiędzy granicą a ścieżką rowerową, która ma zostać wybudowana w Kołbaskowie a ścieżką rowerową Odra-Nysa poprzez kontynuację ścieżki rowerowej po stronie niemieckiej na długości 3,6 km i połączenie jej ze ścieżką rowerową Odra-Nysa. Szczecin byłby wówczas bezpośrednio połączony z najważniejszą długodystansową ścieżką rowerową w regionie po stronie niemieckiej. Rozbudowa w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji osi rozwoju Berlin-Szczecin, ponieważ można również zamknąć brakujące ogniwo trasy rowerowej Berlin-Szczecin. Ścieżka rowerowa może być również postrzegana jako pierwszy niezależny element projektu „Zielona granica”. Za skrótem kryje się idea ścieżki rowerowej wzdłuż polsko-niemieckiej granicy na północ do Neuwarp na Zalewie Szczecińskim i jest obecnie przygotowywana przez polskich i niemieckich partnerów. Ponadto odgałęzienie ścieżki rowerowej Odra-Nysa do Kołbaskowa stworzy nowy węzeł w sieci ścieżek rowerowych i będzie można rozwijać nowe, atrakcyjne opcje tras dla mieszkańców i gości. Kolejną innowacją jest utworzenie miejsca spotkań bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej, które informuje mieszkańców i odwiedzających region o cennych przyrodniczo obszarach, zabytkach kultury i historii, a także o mieście Szczecinie i połączeniach drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Inwestycja ma na celu zwiększenie mobilności mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminnych tras rowerowych, a w konsekwencji zwiększenie liczby turystów oraz poprawę standardu i komfortu korzystania z infrastruktury rowerowej. Na nowych ścieżkach rowerowych zostaną zainstalowane wielojęzyczne tablice informacyjne. Uzupełnieniem informacji są mapy rowerowe z propozycjami wycieczek, ulotki i oferty na nośnikach cyfrowych. Projekt wspiera identyfikację ludności ze swoim regionem. Rozwój transgranicznej, przyjaznej przyrodzie turystyki stwarza dużą szansę i przyczyni się do związania mieszkańców z ich regionem, m.in. poprzez nowo tworzone oferty rekreacyjne, ale także możliwości zarobkowania w rozwijającym się sektorze turystyki. Poprzez wspólny rozwój i promocję nowego, bezpośredniego transgranicznego połączenia ścieżek rowerowych, powstanie istotny wkład w rozbudowę i połączenie w sieć nowej oferty turystycznej przyrody i doświadczeń kulturalnych.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!