Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland

Opis

Brak wiedzy na temat kraju sąsiedniego i odmienna mentalność nie tylko utrudniają współpracę instytucji, ale również współpracę MŚP i transgraniczne działania w obszarze gospodarki. Różnice w systemach prawnych i brak umiejętności językowych utrudniają integrację rynków i transgraniczną mobilność MŚP, a tym samym prowadzą do powstawania barier wzrostu, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego.
To właśnie tutaj działa Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu Pomerania. Jednym z głównych celów Euroregionu POMERANIA jest przyśpieszanie procesu integracji na poziomie transgranicznym, euroregionalnym i europejskim. Sieć CUDów jest ważnym ogniwem w tym stale zmieniającym się procesie i będzie go monitorować i wspierać poprzez następujące działania:
– Ukierunkowane pośrednictwo w transgranicznych kontaktach biznesowych w Euroregionie POMERANIA i powiecie Märkisch Oderland poprzez indywidualne wsparcie i pomoc.
– Inicjowanie i moderowanie kompleksowego procesu komunikacji lokalnej i regionalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami i instytucjami, głównie w sektorze gospodarczym.
– budowanie mostów między gminami i innymi instytucjami w regionie przygranicznym
W oparciu o swoją strukturę, sieć CUDów posiada bardzo sprawne kanały komunikacyjne, a dzięki integracji z regionalnymi kręgami gospodarczymi, CUDy będą wyróżniać się jako wiarygodny multiplikator transgranicznych istotnych dla biznesu informacji. Aby sprostać temu zdaniu, sieć będzie nadal działać w 10 lokalizacjach (4 po stronie niemieckiej i 6 po stronie polskiej) w oparciu o 21 pracowników w Euroregionie POMERANIA, wraz z powiatem Märkisch Oderland. Dzięki istnieniu takiej sieci zapewnia się zainteresowanym podmiotom szerokie, szybkie i kompleksowe wsparcie na całym obszarze, również ponad granicami. W porównaniu z istniejącymi instytucjami, szczególną cechą sieci jest jednoznacznie jej efekt transgraniczny, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w jej strukturze, jak i w ukierunkowaniu jej działalności wyłącznie transgranicznej. Długofalowym celem projektu jest zatem stworzenie zrównoważonego transgranicznego środowiska dla działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gospodarcze regionu przygranicznego. Grupą docelową są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym w coraz większym stopniu transgraniczne przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność), ale także stowarzyszenia, zrzeszenia, władze lokalne, instytucje edukacyjne i osoby prywatne. Sieć Centrów Usługowo – Doradczych zaprezentuje się na swojej niezależnej polsko-niemieckiej stronie internetowej, która bieżącym projekcie będzie bardziej przyjazna dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych.  Z tego powodu nowoczesny, rezygnujący z papieru system rejestracji online ma być w przyszłości wykorzystywany na potrzeby imprez. Formularz rejestracyjny nie będzie musiał być drukowany, skanowany lub faksowany jak poprzednio. Równolegle z poprawioną prezentacją online, planowana jest realizacja krótkiego filmu wizerunkowego o pracy sieci CUDów, tak aby jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność w działaniach z zakresu public relations. Planowane jest również ustanowienie nowej serii wydarzeń pod nazwą „Grenzwerkstätten/Warsztaty Przygraniczne” w formie warsztatów tematycznych. Ponadto zorganizujemy i przeprowadzimy „wycieczkę upowszechniającą” z dziennikarzami do wybranych atrakcji naszego Euroregionu Pomerania. Ponadto w biurze w Strausbergu planowane jest wprowadzenie „webinariów”. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w poszczególnych pakietów roboczych.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!