Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego – wspólna tożsamość pogranicza

Opis

Projekt skupia się na wprowadzaniu nowych osi współpracy (narzędzie mobilne) i wsparciu obecnych dziedzin funkcjonowania oraz rozwoju pogranicza. Celem projektu jest rozwój, poszerzenie i intensyfikacja współpracy na obszarze pogranicza poprzez wprowadzanie nowych polsko niemieckich narzędzi współpracy – nowych wspólnych produktów i kontynuację już podjętych działań (INT138). Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka narzędzie mobilne oraz wydarzenia, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączą różnorodne i wspólne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, projekt dzięki temu intensyfikuje i poszerza współpracę, inicjuje procesy przemian strukturalnych, rozwój wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwieszenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. 
Projekt będzie skupiał się na dalszym rozwoju i poszerzeniu zakresu współpracy i intensyfikacji jej korzystnego wpływu na obszar wsparcia poprzez:
1. Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego produktu mobilnego dla wspólnego produktu stacjonarnego jako wytworzenie nowego obszaru współpracy, rozszerzenia współpracy na nowe pola oraz wykonania podstaw do dalszej długofalowej współpracy celem utrzymania efektów projektu.
2. Organizacja wspólnych polsko-niemieckich spotkań i eventów dla mieszkańców obszaru pogranicza jako odbiorców działań projektu, podmiotu współpracy ale też w celu popularyzacji produktu projektu,  udział turystów w evntach jako pośredni efekt projektu wpływający na jakość życia mieszkańców (napływ turystów to wzrost PKB regionu pogranicza).
3. Zwiększenie znaczenia Euroregionu Pomerania w kontekście międzynarodowym jako regionu stabilnej współpracy opartej na innowacji – produkt projektu: narzędzie mobilne.
Z uwagi na swoją specyfikę czyli stworzenie polsko-niemieckiego produktu wirtualnego opartego terytorialnie o polsko-niemiecki produkt turystyczny, projekt może być wykonany wyłącznie w ścisłej polsko niemieckiej współpracy. Projekt poszerza i intensyfikuję wcześniej podjętą współpracę (INT 138) o nowe obszary (przestrzeń wirtualna), jednocześnie dając podstawy do dalszego jej rozwoju.
Jako projekt stworzenia produktu całkowicie jednolitego, dotyczącego obu stron granicy, nie może być rozwijany jedynie przez instytucje polskie czy niemieckie, gdyż straci swoją transgraniczną tożsamość i funkcjonalność dla obszaru wsparcia. Wszystkie działania wykonywane na rzecz produktu przyniosą wymierne efekty dla obszaru wsparcia jedynie będąc realizowane  w ramach ścisłej polsko-niemieckiej współpracy, by produkt zachował charakter i unikatowość. 
Projekt wpływa korzystnie na cały obszar wsparcia w kontekście:
1. Intensyfikuje współpracę – bazując na podjętych wspólnych działaniach (INT 138) projekt rozwija współpracę o nowe obszary (przestrzeń wirtualna), wzmacnia współpracę oraz podnosi jej trwałość.
2. Wzmacnia powiązania w regionie przez nowe wspólne produkty.
3. Wzmacnia region gospodarczo, kulturalnie i turystycznie poprzez współpracę ukierunkowaną na czerpanie z potencjału obszaru i podnoszenie jakości obszaru pogranicza.
Produkt projektu jest innowacyjny – wirtualne narzędzie mobilne złożone z trzech kompatybilnych narzędzi. W projekcie zaplanowano zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie na bazie współpracy rozwiązania mobilnego, dotychczas niestosowane na terenie Euroregionu czy innych terenach pogranicza w Europie. Projekt przynosi efekt inicjowania współpracy długofalowej, poprawia stosunki między mieszkańcami po obu stronach granicy przez wspólne zasoby i większą dostępność kraju sąsiada, poprawia warunki ramowe realizacji wszystkich dziedzin współpracy na obszarze wsparcia (gospodarcze, turystyczne, kulturalne), daje warunki do rozwoju współpracy, utrwala, rozszerza i wzmacnia znacząco stan współpracy już wypracowany (INT138).

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!