Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny – innowacyjny projekt pilotażowy

Opis

Prawie 30 lat po zjednoczeniu Niemiec nowe kraje związkowe są nadal poniżej średniej krajowej w zakresie wydajności, wzrostu i innowacji. Pod względem tych kryteriów, w 2016 r. Uckermark zaliczał się do ostatnich trzech procent spośród 402 powiatów w całym kraju, które były analizowane przez Prognos. Dobre lokalizacje uniwersyteckie i ukierunkowana promocja Regionalnych Centrów Wzrostu (RWK) uznawane są za jednostki perspektywiczne w regionie Pomeranii i kraju związkowym Brandenburgia. Ale jak połączyć te dwa elementy, aby rozwinąć potencjał innowacyjny słabych strukturalnie obszarów? Zasadnicze znaczenie ma koncepcja transferu, która ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami. To właśnie tutaj w grę wchodzi obecny projekt pilotażowy na rzecz założenia polsko-niemieckiego kampusu. Główny nacisk kładzie się na transfer know-how pomiędzy partnerami projektu a siedzibą RWK w Schwedt/O. w zakresie zakładania, zarządzania i sukcesji przedsiębiorstw. W tym celu profesorowie przeprowadzą swoje zaplanowane zajęcia nie w sali wykładowej, ale w przedsiębiorstwach i tworząc w ten sposób pozauniwersyteckie miejsca do nauki, które zapewniają praktyczny wgląd w procesy działania zakładów. W ścisłej współpracy z kadrą kierowniczą i mentorami firmy jako wzorcami do naśladowania, tworzone są więzi zawodowe i osobiste, które mogą prowadzić do długotrwałej i wzajemnie owocnej współpracy obydwu stron. Tandemowe zespoły studentów i kadry kierowniczej umożliwiają indywidualne planowanie kariery i oferują korzystne warunki, tak aby potencjał wydajności studentów mógł się rozwijać w rozwiązywaniu zadań studenckich, które są konsekwentnie ukierunkowane na kwestie związane z zakładami. Otwiera to możliwość promowania osobistych atutów studentów poza masową działalnością uczelni i dostosowywania ich do wymogów zakładowych. Studenci uczą się na konkretnych przykładach, jak rozwijać innowacje i jak sprawić, by stały się one dostępne na rynku w danych warunkach zakładowych. Jednocześnie powinni oni zdobyć praktyczne doświadczenie w sytuacyjnym kierowaniu zespołem. Szczególne wzajemne powiązania między uczelnią a biznesem wyrażają się nie tylko w bezpośrednim pośrednictwie praktyk, prac dyplomowych i ofert pracy, ale także we wspólnie przygotowanych specjalistycznych opracowaniach i koncepcjach nauczania, które stanowią podstawowe ramy modułów dydaktycznych. W celu rozwijania nie tylko zdolności innowacyjnych, ale także międzynarodowej i eksportowej orientacji polsko-niemieckiego kampusu, działania mają odbywać się z polskimi partnerami. Inicjatorzy zdobyli pierwsze pozytywne doświadczenia z projektem współpracy na rzecz wzajemnego transferu niemieckich i polskich studentów do niemieckich i polskich przedsiębiorstw, finansowanym od 2018 roku przez Interreg  projektem kooperacyjnym INT 109, w który to projekt oprócz HNEE jako partnera wiodącego są aktywnie zaangażowani Hochschule Stralsund, Uniwersytet Szczeciński i Unternehmervereinigung Uckermark e. V. Partnerzy projektu zgodzili się na rozszerzenie i kontynuację współpracy transgranicznej w celu dalszego wzmacniania pozycji uniwersytetu i biznesu w regionie Pomeranii. Czas trwania projektu w ramach obecnego przedsięwzięcia współpracy nie jest wystarczający, aby wdrożyć i utrwalić przyszłościowe i innowacyjne podejście w sposób długofalowy. Poprzez założenie polsko niemieckiego campusu innowacyjnego spodziewany jest dalszy rozwój jakościowy oraz utrwalenie współpracy partnerów. Z pomocą zaplanowanych działań powinny zostać zrealizowane wspólne przedsięwzięcia w celu współpracy w ramach sieci instytucji oraz nauki, spotkań transgranicznych między polskimi i niemieckimi studentami, absolwentami oraz przedsiębiorstwami w regionie (sektor MŚP), jak również zapewnione zostanie ustabilizowanie oraz utrwalenie tego, co udało się do tej pory osiągnąć we współpracy między partnerami.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!