Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald.

Opis

Wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze stanowi niezmiernie ważną podstawę dla zrównoważonego rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest zachowanie, promowanie i rozwój wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa Polski i Niemiec. Dzięki wykorzystaniu szans jakie wynikają ze wspólnej współpracy transgranicznej oraz geograficznego położenia regionu, dojdzie do stworzenia transgranicznej oferty informacyjnej. W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się osiągnięcie głównego celu poprzez modernizację infrastruktury turystycznej regionu, a tym samym jej transgraniczne powiązanie oraz wspólną promocję Parku Zdrojowego w Świnoujściu oraz Tierpark Greiswald e.V. Istniejące atrakcje turystyczne partnerzy projektu zamierzają wzbogacić o nowe konteksty historyczne. Realizacji głównego celu projektu towarzyszyć rówteż będą działania mające za zadanie zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości wspólnej oferty turystycznej regionu polegające na organizacji zajęć tematycznych oraz wyjazdów autokarowych do wszystkich partnerów projektu, w których uczestniczyli będą mieszkańcy obszaru wsparcia wszystkich grup wiekowych. Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym, dojdzie też do zamknięcia luk w transgranicznych szlakach tematycznych regionu. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte główne wskaźniki produktu tj.:
1. wzrost liczby odwiedzających objęte wsparciem miejsca, należące do dziedzictwa naturalnego i kulturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne w o 29 301 os. (Gmina Miasto Świnoujście – 20 585, Tierpark Greiswald e.V – 8 716).
2. liczba dofinansowanych działań – 28 szt. (zwiększenie znajomości oferty turystycznej – 24 szt., seminaria- 4 szt.).
Realizacja w projekcie wspólnych działań z zakresu rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru wsparcia, przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców, zapewniając trwały rozwój regionu i stanowiąc jednocześnie o jego atrakcyjności turystycznej. Wszyscy partnerzy projektu wykorzystują szanse i możliwości, jakie stwarza im przygraniczne położenie, co przekłada się przede wszystkim na wzrost liczby odwiedzin oraz rozwój turystyki. Obecnie na rynku usług turystycznych, obserwuje się zapotrzebowanie na tworzenie tzw. ofert łączonych, dzięki obecności których turysta odwiedzi w rejonie kilka atrakcyjnych turystycznie miejsc, a o ich obecności dowie się często dzięki realizacji wspólnych działań promocyjnych. Realizacja projektu w pełni odpowiada więc aktualnej tendencji na rynku turystycznym, tworząc jednocześnie spójną transgraniczną ofertę turystyczną. Zaplanowane zadania w projekcie są innowacyjnym rozwiązaniem w regionie, gdyż rezultatem projektu będzie nowa jakość współpracy transgranicznej polegająca na powiązaniu ze sobą infrastruktury turystycznej i stworzeniu zintegrowanej oferty Parku Zdrojowego w Świnoujściu, Tierpark Greiswald e.V. Nowym rozwiązaniem jest także wspólna promocja wszystkich miejsc objętych realizacją projektu oraz realizacja wspólnych wyjazdów i zajęć tematycznych u wszystkich partnerów projektu. Projekt przezwycięża więc zidentyfikowane wyzwania regionu, gdyż integruje działania mające na celu wzrost gospodarczy oraz rozwój funkcji społecznych przy jednoczesnych zachowaniu równowagi przyrodniczej. Powstała w ramach realizacji projektu nowa infrastruktura oraz wspólna oferta turystyczna regionu, będzie w pełni odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców obszaru wsparcia i ich gości. Miejsca realizacji projektu łączą ciekawą turystycznie trasę (Greifswald-Świnoujście), są ponadregionalne i niezależne od pory roku.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!